Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Programmaverantwoording Blz. 2
Aanbiedingsbrief Blz. 3
AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD Blz. 4
Algemeen Blz. 5
Rekeningresultaat 2021 Blz. 6
Slot Blz. 7
Leeswijzer jaarstukken 2021 Blz. 8
Leeswijzer Blz. 9
Programma 1 Werken Blz. 10
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Blz. 11
IN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSSTUKKEN IS HET BESTAANDE BELEID OMSCHREVEN? Blz. 12
Sub-Programma 1.1 Economie sterk water gerelateerd Blz. 13
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 14
BELEIDSINDICATOREN Blz. 15
Wat willen we bereiken? Blz. 16
1.1.1. We versterken de watereconomie. Blz. 17
1.1.1.1. We stimuleren ondernemers en instellingen om gebruik te maken van het Aanjaagfonds Zeeuwse Investeringsagenda Blz. 18
1.1.2. We willen komen tot een regulering van het ruimtegebruik van water. Blz. 19
1.1.2.1. We voeren onderzoek uit naar het ruimtegebruik van water Blz. 20
1.1.2.2. We zetten in op het meervoudig gebruik (tijdsvensters) van het rond om ons liggende water en maken gebruik van de sublieme waterkwaliteit Blz. 21
1.1.3. We versterken watergebonden bedrijvigheid. Blz. 22
1.1.3.1. We bepalen een zoeklocatie voor een water gerelateerd bedrijventerrein Blz. 23
1.1.3.2. We stimuleren infrastructuur voor aquacultuur (watergebonden bedrijventerrein) Blz. 24
1.1.4. Het waterbeheer is in 2040 van een hoogwaardige kwaliteit en de basis voor de watereconomie. Blz. 25
1.1.4.1. We participeren actief in de projecten Getijdecentrale/doorlaat Brouwersdam Blz. 26
1.1.4.2. We benutten de potentie van de verbeterde waterkwaliteit en begeleiden via het Bestuurlijk Overleg Grevelingen de uitvoering van het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 Blz. 27
1.1.4.3. We bewaken de uitvoering van een nulmeting van de effecten van de doorlaat Grevelingen Blz. 28
1.1.4.4. We stellen een gemeentelijke Ruimtelijke adaptatie strategie op Blz. 29
1.1.4.5. We voeren de gemeentelijke Ruimtelijke adaptatie strategie uit Blz. 30
1.1.4.6. We zetten ons maximaal in tot uitgifte door het ministerie van LNV van 35 hectare oestergronden aan de Grevelingen vissers Blz. 31
1.1.5. Schouwen-Duiveland is in 2040 energieneutraal. Blz. 32
1.1.5.1. We voeren de Energieagenda 2018–2023 uit Blz. 33
1.1.5.10. We geven als gemeente het goede voorbeeld door waar reëel mogelijk elektrisch of met waterstof te gaan rijden en bij aanbestedingen de markt uit te dagen om de CO2-prestatieladder toe te passen Blz. 34
1.1.5.11. We informeren en stimuleren ondernemers om wettelijk verplichte duurzaamheidsinvesteringen te doen Blz. 35
1.1.5.12. We leggen geen bovenwettelijke milieueisen op maar stimuleren het bedrijfsleven actief tot duurzaam en maatschappelijk ondernemen door tijdens bedrijfsbezoeken op mogelijkheden en voordelen te wijzen Blz. 36
1.1.5.13. We stimuleren bedrijven die bijdragen aan een circulaire economie Blz. 37
1.1.5.14. We onderzoeken de mogelijkheden voor stimuleringsmaatregelen om nieuw te vestigen bedrijven die CO2-neutraal zijn in het bijzonder te verwelkomen Blz. 38
1.1.5.15. We zetten in op verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed Blz. 39
1.1.5.16. We voeren een CO2-nulmeting uit met aansluitend een verfijning door een CO2-balans Blz. 40
1.1.5.2. We gaan met het bedrijfsleven op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen Blz. 41
1.1.5.3. We passen de subsidieregeling isolatiefonds aan Blz. 42
1.1.5.4. We voeren de aangepaste subsidieregeling Isolatiefonds uit Blz. 43
1.1.5.5. We dragen zorg voor een goede ontsluiting van de informatie en ondersteuning voor inwoners en ondernemers die energiebesparende maatregelen willen treffen of zelf energie willen opwekken Blz. 44
1.1.5.6. Voor het opwekken van duurzame energie leggen we de focus op de mogelijkheden voor zonne-energie en energie uit water Blz. 45
1.1.5.7. Grootschalige zonnepaneelontwikkelingen en eventuele ontwikkelingen met wind maken we alleen mogelijk op voorwaarde van stevige participatie door de lokale samenleving Blz. 46
1.1.5.8. We stimuleren zonne-energie op water als dit bijdraagt aan slim en handig meervoudig ruimtegebruik Blz. 47
1.1.5.9. We blijven elektrisch rijden stimuleren door het in samenwerking met de markt realiseren van extra laadinfrastructuur en bij kleinschalige mobiliteitsprojecten elektrisch vervoer te faciliteren Blz. 48
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUB-PROGRAMMA 1.1 Blz. 49
Wat heeft het gekost? Blz. 50
Toelichting exploitatie Blz. 51
Toelichting investeringen Blz. 52
Sub-Programma 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur Blz. 53
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 54
BELEIDSINDICATOREN Blz. 55
Wat willen we bereiken? Blz. 56
1.2.1. We geven ruimte aan innovatie in (zilte) landbouw, (binnen- en buitendijkse) aquacultuur en verbindingen met andere functies. Blz. 57
1.2.1.1. We gaan met Schouwen-Duiveland (ASD/ZLTO) in overleg over de vraag hoe we de agrariërs kunnen ondersteunen in innovatie en nieuwe teeltechnieken Blz. 58
1.2.1.2. We volgen de uitwerking van LTO en ASD van de nationale bijenstrategie en gaan in gesprek met ASD/ZLTO en bijenhoudersvereniging over het realiseren van meer biodiversiteit in het buitengebied Blz. 59
1.2.1.3. We zetten in op duurzame teelten als wieren- en algenteelt, creëren faciliteiten om deze teelten in kennis te ondersteunen Blz. 60
1.2.2. We zetten in op een diversiteit aan nieuwe economische dragers in combinatie met agrarische bedrijvigheid. Blz. 61
1.2.2.1. We blijven ons in overleg met andere wegbeheerders inzetten voor een beter netwerk voor landbouwverkeer, zowel rond Zierikzee als voor de N59. Blz. 62
1.2.3. We maken schaalvergroting in de landbouw ruimtelijk mogelijk. Blz. 63
1.2.3.1. Bij agrarische bedrijfsovernames willen we uitbreiding van het te gebruiken bouwblok met overgenomen schuren en loodsen mogelijk maken met sanering van het te verlaten bouwblok (rood voor rood) Blz. 64
1.2.4. We zetten in op een goede zoetwatervoorziening voor de landbouw om verdroging/verzilting te voorkomen. Blz. 65
1.2.4.1. We gaan actief met de agrarische sector op zoek naar oplossingen voor een goede zoetwatervoorziening voor de landbouw waar dit nodig is Blz. 66
1.2.4.2. We ronden in samenspraak met provincie en Waterschap het onderzoek naar externe aanvoer van zoetwater af Blz. 67
Wat heeft het gekost? Blz. 68
Toelichting exploitatie Blz. 69
Toelichting investeringen Blz. 70
Sub-Programma 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid Blz. 71
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 72
BELEIDSINDICATOREN Blz. 73
Wat willen we bereiken? Blz. 74
1.3.1 We zetten in op revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en intensivering van ruimtegebruik. Blz. 75
1.3.1.1. We voeren de herstructurering van Haringvlietplein fase 1 uit Blz. 76
1.3.1.2. We voeren de herstructurering van Haringvlietplein fase 2 (laatste) uit Blz. 77
1.3.1.3. We stellen een Uitvoeringsplan bestaande kleinschalige bedrijventerreinen op Blz. 78
1.3.1.4. Via werk met werk maken stimuleren we maatregelen die bijdragen aan de energieopgave, klimaatopgave en combinaties voor duurzame bedrijfsvoering Blz. 79
1.3.2. We ondersteunen Bedrijven Investerings Zones (BIZ- zones) en geven een economische impuls aan opgerichte BIZ-zones. Blz. 80
1.3.2.1. We faciliteren BIZ-zone Zierikzee Blz. 81
1.3.2.2. We faciliteren BIZ-zone Renesse Blz. 82
1.3.2.3. Bij voldoende draagvlak van de ondernemers doorlopen we de BIZ procedure Blz. 83
1.3.2.4. We evalueren het amendement BIZ-zones en economische impuls Blz. 84
1.3.3. We stimuleren en faciliteren (kleinschalige) bedrijvigheid op Schouwen-Duiveland. Blz. 85
1.3.3.1. Voor reeds gevestigde (te verplaatsen) bedrijven of bedrijven die geïnteresseerd zijn in vestiging op Schouwen-Duiveland leggen we de rode loper uit Blz. 86
1.3.3.2. We stellen een eilandbrede Economische Visie op Blz. 87
1.3.4. We stimuleren en faciliteren maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Blz. 88
1.3.4.1. We stimuleren MVO bij onze toeleveranciers via ons inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 89
1.3.5. Er is een optimale (digitale) infrastructuur. Blz. 90
1.3.5.1. We voeren bestuurlijke en ambtelijke lobby voor de verbetering toegangswegen N57/N59/N256 Blz. 91
1.3.5.2. We zetten in op verbetering eilandelijke wegen N57/N59 Blz. 92
1.3.5.4. In het kader van een betere bereikbaarheid en ontsluiting van Zierikzee onderzoeken we de mogelijkheden van structurele verbeteringen van alle vormen van mobiliteit in en om de stad Blz. 93
1.3.5.5. We gaan op zoek naar alternatieven voor aanvullend en vraaggericht vervoer Blz. 94
1.3.5.6. We bevorderen elektrisch rijden en elektrisch vervoer door uitbreiding van het laadpalennetwerk op ons eiland in samenwerking met de hierin opererende marktpartijen Blz. 95
1.3.5.7. We voeren een verbetering van de fietsvoorziening Grachtweg Zierikzee door Blz. 96
1.3.5.8. We voeren een verkenning uit op basis van de MIRT-spelregels voor het poldertracé bij Burgh-Haamstede en voor een veilige oversteekplaats nabij Bruinisse Blz. 97
1.3.5.3. We leveren de definitieve evaluatie Verkeersplan Binnenstad Zierikzee op Blz. 98
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUB-PROGRAMMA 1.3 Blz. 99
Wat heeft het gekost? Blz. 100
Toelichting exploitatie Blz. 101
Toelichting investeringen Blz. 102
Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans Blz. 103
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 104
BELEIDSINDICATOREN Blz. 105
Wat willen we bereiken? Blz. 106
1.4.1. Alliantie met het onderwijs en het bedrijfsleven om opleidingsmogelijkheden aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. Blz. 107
1.4.1.1. Met ondernemers en onderwijsinstellingen ontwikkelen we gezamenlijk arbeidsmarktbeleid Blz. 108
1.4.1.2. We versterken de samenwerking met ondernemers om meer personeel van buiten de gemeente te werven voor vacatures in de techniek, horeca, recreatie en zorg Blz. 109
1.4.1.3. We continueren het project Living Labs Schouwen-Duiveland Grevelingen Oosterschelde Blz. 110
1.4.1.4. Met onderwijs-, kennisinstellingen en ondernemers gaan we de mogelijkheden voor seizoensafhankelijke arbeidsplaatsen/scholingsmogelijkheden na Blz. 111
1.4.1.5. We stimuleren en subsidiëren de pilot ‘Watersportopleiding Schouwen-Duiveland’ van het CIOS Blz. 112
1.4.2. We richten ons op omscholing en het activeren van de niet-actieven met als doel sociale en/of economische zelfredzaamheid. Blz. 113
1.4.2.1. We breiden het werk-leeraanbod voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt uit Blz. 114
1.4.2.2. We stimuleren het bevorderen van het taalniveau Blz. 115
1.4.2.3. We voeren de Participatienotitie uit Blz. 116
1.4.2.4. We ontwikkelen passende instrumenten binnen de mogelijkheden voor de werkgever en de werknemer om terugkeer naar het arbeidsproces te laten lonen Blz. 117
1.4.2.5. We onderzoeken de mogelijkheden voor maatwerktrajecten waarbij zorg en ondersteuning wordt geboden aan kwetsbare inwoners, zodat zij (alsnog) een diploma halen of vakvaardigheden opdoen en een baan krijgen Blz. 118
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA Blz. 119
Wat heeft het gekost? Blz. 120
Toelichting exploitatie Blz. 121
Toelichting investeringen Blz. 122
Sub-Programma 1.5 Vakantie-eiland toonaangevend in water Blz. 123
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 124
BELEIDSINDICATOREN Blz. 125
Wat willen we bereiken? Blz. 126
1.5.1. We voeren een meerjarige strategische marketingcampagne gericht op de in het Eilandmarketingplan onderscheiden doelgroepen. Blz. 127
1.5.1.1. We geven een economische impuls om de eilandelijke ondernemersverenigingen van Schouwen-Duiveland in staat te stellen om gezamenlijk de marketingstrategie en de daarbij behorende uitvoering over te nemen Blz. 128
1.5.1.2. We zetten de innovatieprojecten op ons eiland als toeristische trekkers in zoals het Tidal Technology Centre en op termijn de (realisatie van de) doorlaat in de Brouwersdam Blz. 129
1.5.1.3. We leveren een bijdrage aan de verhaallijn Ode aan het landschap (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen - NBTC) Blz. 130
1.5.1.4. We promoten en evalueren de eilandelijke vacature-en woningenbank Blz. 131
1.5.1.5. We blijven het initiatief van het Watersnoodmuseum en omliggende ondernemers ondersteunen om een aanlegplaats voor pleziervaartuigen, rondvaartboten en passagiersschepen in de omgeving van Ouwerkerk te realiseren Blz. 132
1.5.1.6. We ondersteunen het Watersnoodmuseum in de ontwikkeling naar kenniscentrum Blz. 133
Wat heeft het gekost? Blz. 134
Toelichting exploitatie Blz. 135
Toelichting investeringen Blz. 136
Programma 2 Wonen Blz. 137
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Blz. 138
IN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSSTUKKEN IS HET BESTAANDE BELEID OMSCHREVEN? Blz. 139
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau Blz. 140
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 141
BELEIDSINDICATOREN Blz. 142
Wat willen we bereiken? Blz. 143
2.1.1. We hebben een kwalitatief goed en realistisch maatschappelijk voorzieningenniveau. Blz. 144
2.1.1.1. We onderzoeken of we kaders voor maatschappelijke voorzieningen op kunnen nemen in de Structuurvisie Wonen Blz. 145
2.1.1.2. We exploiteren zwembad Dol-Fijn Blz. 146
2.1.2. Er zijn goede voorzieningen op het gebied van (openbaar) vervoer om de bereikbaarheid van voorzieningen (voor de minder mobiele groepen) te garanderen. Blz. 147
2.1.2.1. De bereikbaarheid van de voorzieningen nemen we mee in het Project Integrale mobiliteit (SD op Weg) Blz. 148
2.1.2.2. We voeren het VN-verdrag Mensen met een beperking uit Blz. 149
2.1.3. We bundelen eilandelijke voorzieningen zoveel mogelijk in Zierikzee. Verspreid over het eiland bundelen we voorzieningen die in een samenhangend netwerk een satellietfunctie voor de omgeving vervullen. Blz. 150
2.1.3.1. We formuleren lokaal beleid voor het bibliotheekwerk op Schouwen-Duiveland Blz. 151
2.1.3.2. We ondersteunen het onderzoek van stichting Brogum naar een vernieuwd Brogum Blz. 152
2.1.4. We maken de omslag van voorzieningen en gebouwen naar de subsidiëring van activiteiten. Blz. 153
2.1.4.1. We herzien de Kadernota Prestaties voor de samenleving 2009 Blz. 154
2.1.4.2. We herzien de subsidieverordening (ASV) 2013 en bijbehorende beleidsregels Blz. 155
2.1.4.3. We gaan na voor welke organisaties en instellingen een inkooprelatie meer voor de hand ligt dan een subsidierelatie. Blz. 156
2.1.5. We stimuleren activiteiten waaruit veel zelfsturing, eigen initiatief en bestuurskracht van lokale instellingen en verenigingen blijkt. Blz. 157
2.1.5.1. We faciliteren het realiseren van een wijkvoorziening voor Malta Blz. 158
2.1.6. We stimuleren samenwerking van het onderwijs in onze gemeente, met als doel kwaliteit en huisvesting te verbeteren, passend in het toekomstig beeld van spreiding en bundeling van onderwijsvoorzieningen. Met als doel kwalitatief goed onderwijs. Blz. 159
2.1.6.1. We realiseren de nieuwe huisvesting voor de Pieter Zeeman en SBO de Meie Blz. 160
2.1.6.2. We volgen de effecten van de nieuwe onderwijshuisvesting voor Pieter Zeeman en SBO de Meie Blz. 161
2.1.6.3. Binnen de kaders van het ‘Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Schouwen- Duiveland 2017–2027’ (IHP) en het amendement stellen we uitvoeringsplannen op. Blz. 162
2.1.6.4. We ondersteunen het onderzoek naar samenwerking tussen Obase en het openbaar onderwijs (OcTho) op Tholen Blz. 163
2.1.6.5. We stimuleren zogenoemde groene scholen, waar aandacht is voor groen op het schoolplein, een schooltuin (met uitleg over gezond eten) en natuur- en milieueducatie en dagen schoolbesturen uit om het predicaat “Groene school” te halen Blz. 164
2.1.6.6. We stimuleren de samenwerking tussen scholen voor primair onderwijs met Pieter Zeeman (POVO procedure) Blz. 165
2.1.6.7. We breiden de Uitbreiding Theo Thijssenschool uit door plaatsing noodlokalen Blz. 166
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 2.1 Blz. 167
Wat heeft het gekost? Blz. 168
Toelichting exploitatie Blz. 169
Toelichting investeringen Blz. 170
Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens Blz. 171
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 172
BELEIDSINDICATOREN Blz. 173
Wat willen we bereiken? Blz. 174
2.2.1. We wonen prettig naar wens en behoefte. Blz. 175
2.2.1.1. We voeren de Woonvisie uit Blz. 176
2.2.1.11. We onderzoeken of we een fonds in het leven kunnen roepen voor het opknappen van verpauperde panden en het energiezuiniger maken van woningen in aanvulling op bestaande regelingen Blz. 177
2.2.1.12. We maken een warmteplan (Transitievisie Warmte - TVW) Blz. 178
2.2.1.13. We zien toe op een goed informatiepunt waar actuele en duidelijke informatie wordt verstrekt voor energiebesparende maatregelen, waaronder methoden voor isolatie Blz. 179
2.2.1.14. We geven uitvoering aan het huisvesten van statushouders Blz. 180
2.2.1.15. We blijven initiatieven tot het opwekken van duurzame energie voor woningen faciliteren Blz. 181
2.2.1.16. We ondersteunen collectieve bewonersinitiatieven op het gebied van energie en energiebesparing, zoals het Monumentenpaspoort, elektrisch rijden, rijden op waterstof en opwekken van duurzame energie Blz. 182
2.2.1.17. We voeren de Bestuursopdracht parkeren Schouwen-Duiveland uit Blz. 183
2.2.1.18. We blijven inzetten op een alternatieve langzaam verkeersroute rond Zierikzee en oplossingen voor het langzaam verkeer op de N59 Blz. 184
2.2.1.19. We voeren in overleg met inwoners en ondernemers maatregelen uit om zwaar verkeer uit het centrumgebied van Zierikzee te weren. Blz. 185
2.2.1.2. We voeren de woningmarktafspraken uit Blz. 186
2.2.1.20. We passen haltes voor openbaar vervoer aan voor gebruik door invaliden Blz. 187
2.2.1.21. We evalueren de Nota Grondbeleid Blz. 188
2.2.1.22. We actualiseren het bestemmingsplan Renesse Blz. 189
2.2.1.23. We realiseren de laatste ontbrekende schakels in de wandel-, fiets-en ruiterpadenstructuur op ons eiland en bevorderen dat informatie goed toegankelijk is Blz. 190
2.2.1.24. We faciliteren de herstructurering van Kop Nieuwstraat Bruinisse Blz. 191
2.2.1.25. We Realiseren Gat van Bru (fase 2) Blz. 192
2.2.1.26. We implementeren het GRP na inwerkingtreding van de omgevingswet. Blz. 193
2.2.1.27. We voeren de Omgevingswet in Blz. 194
2.2.1.28. We onderzoeken de mogelijkheid tot (her)ontwikkeling en herbestemming van (leegstaande) gemeentelijke objecten. Blz. 195
2.2.1.29. We leveren een financiële bijdrage aan de realisatie van fietspad Roterijdijk Blz. 196
2.2.1.3. Binnen 3 jaar actualiseren we de woningmarktanalyse Blz. 197
2.2.1.30. We zetten de Basisadministratie Gebouwen om ten behoeve van de Wet Onroerende Zaakbelasting Blz. 198
2.2.1.4. We voeren de prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie uit en stellen die jaarlijks bij Blz. 199
2.2.1.5. We stellen beleid voor langer zelfstandig wonen op Blz. 200
2.2.1.6. We verwerken de doelstellingen van het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking in het gemeentelijk beleid Blz. 201
2.2.1.7. We doen onderzoek naar stimuleringsmaatregelen voor het bevorderen duurzaamheid binnen woningbouw Blz. 202
2.2.1.8. We werven 100 nieuwe huishoudens met hoogwaardige plannen Blz. 203
2.2.1.9. We zetten in op permanente oplossingen voor de huisvesting van tijdelijke werknemers Blz. 204
2.2.2. We zetten daar waar mogelijk in op het verbeteren van de sociale veiligheid. Blz. 205
2.2.2.1. We investeren de komende jaren samen met onze ketenpartners extra in preventie Blz. 206
2.2.2.10. We realiseren de nieuwbouw brandweerkazerne Zierikzee Blz. 207
2.2.2.11. We willen de professionalisering van de handhaving verder vorm kunnen geven Blz. 208
2.2.2.2. We evalueren het IVP 2019-2022 Blz. 209
2.2.2.3. We stellen het IVP 2023-2026 en de jaarlijkse uitvoeringsplannen op Blz. 210
2.2.2.4. We zetten de doorontwikkeling professionalisering Handhaving door Blz. 211
2.2.2.5. We continueren beleid Veilige publieke taak om ons personeel te ondersteunen Blz. 212
2.2.2.6. We zetten in op begeleiding van jongeren om goed en veilig om te gaan met vuurwerk Blz. 213
2.2.2.7. We zetten in op een uitsterfbeleid voor kansspel- en gokhallen Blz. 214
2.2.2.8. We zetten in op een visie op dekkende adequate brandweerzorg op de lange termijn. Het Regionale Dekkingsplan borgt ook voor onze gemeente een duurzame brandweerzorg Blz. 215
2.2.2.9. We houden vinger aan de pols wat betreft de aanrijtijden van de hulpdiensten en vragen aandacht voor het terugdringen van (structurele) overschrijdingen van de normen Blz. 216
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 2.2 Blz. 217
Wat heeft het gekost? Blz. 218
Toelichting exploitatie Blz. 219
Toelichting investeringen Blz. 220
Sub-Programma 2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners Blz. 221
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 222
BELEIDSINDICATOREN Blz. 223
Wat willen we bereiken? Blz. 224
2.3.1. We faciliteren sociaal maatschappelijke en culturele initiatieven van burgers die de leefbaarheid bevorderen. Blz. 225
2.3.1.1. We voeren de Uitvoeringsagenda sociaal domein uit Blz. 226
2.3.1.2. We stimuleren experimenten in het sociaal domein Blz. 227
2.3.1.3. We evalueren de resultaten van de uitvoering van de Uitvoeringsagenda en de experimenten in het sociaal domein Blz. 228
2.3.1.4. We faciliteren sociaal maatschappelijke en culturele initiatieven van burgers die de leefbaarheid bevorderen als deze voldoende draagvlak hebben en voorzien in een gezamenlijk gevoelde behoefte. Blz. 229
2.3.1.5. We ontwikkelen met provincie en lokale samenleving het organisatiemodel Integrale mobiliteit Schouwen-Duiveland/SD op Weg Blz. 230
2.3.1.6. We stimuleren en faciliteren initiatieven in het project Integrale mobiliteit Schouwen- Duiveland/SD op Weg Blz. 231
2.3.2. We zetten in op een kwaliteitsimpuls voor de kernen en stellen daartoe stads- en dorpsvisies met uitvoeringsprogramma’s op. Blz. 232
2.3.2.1. We blijven de ontwikkeling van de stads- en dorpsvisies en daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma’s ondersteunen binnen de kaders die zijn vastgesteld Blz. 233
2.3.2.10. We realiseren een speeltuin in Nieuwerkerk Blz. 234
2.3.2.11. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Zonnemaire Blz. 235
2.3.2.12. We ondersteunen het realiseren van een buurtplek in Zonnemaire Blz. 236
2.3.2.13. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Sirjansland (Right to Challenge) Blz. 237
2.3.2.14. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Dreischor Blz. 238
2.3.2.15. We ondersteunen de dorpsraad Dreischor bij het plaatsen van nieuwe speeltoestellen Blz. 239
2.3.2.16. We geven een impuls aan het kabouterbos in Dreischor Blz. 240
2.3.2.17. We ondersteunen het initiatief ‘Rondje Dreischor’ Blz. 241
2.3.2.18. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Ellemeet Blz. 242
2.3.2.19. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Ouwerkerk Blz. 243
2.3.2.2. We faciliteren de uitvoering van het meerjarig uitvoeringsprogramma stadsvisie Brouwershaven Blz. 244
2.3.2.20. We ondersteunen de realisatie van de verlichting op het oefenterrein van SV WIK in Kerkwerve Blz. 245
2.3.2.21. Wij passen de parkeervoorzieningen aan rondom het dorpshuis van de kern Noordgouwe Blz. 246
2.3.2.22. Bij dorpsplannen van dorpen met minder dan 1.500 inwoners verlenen we maatwerk Blz. 247
2.3.2.23. Bij de uitvoering van de stads- en dorpsvisies houden we rekening met de toegankelijkheid voor mindervaliden Blz. 248
2.3.2.24. We maken een infographic over de uitvoering van de stads- en dorpsvisies Blz. 249
2.3.2.25. Bij het opstellen van stads- en dorpsvisies inventariseren we de behoefte aan buitenplaatsen met bewegingstoestellen om jong en oud in staat te stellen op een leuke en ontspannen manier te bewegen Blz. 250
2.3.2.26. We zorgen dat de speeltuinen in onze kernen veilige en schone plekken zijn waar kinderen onbezorgd en veilig kunnen spelen Blz. 251
2.3.2.3. We faciliteren de uitvoering van de dorpsvisie Burgh-Haamstede Blz. 252
2.3.2.4. Projecten Burgh-Haamstede Blz. 253
2.3.2.5. Uitvoering dorpsvisie Scharendijke Blz. 254
2.3.2.6. We overleggen met ondernemers het aantrekkelijk maken van de Dorpsstraat in Scharendijke Blz. 255
2.3.2.7. We onderzoeken het onderbrengen van Dorpshuis “de Putmeet’ te Scharendijke in de Stichting Dorpshuizen Schouwen-Duiveland Blz. 256
2.3.2.8. We ondersteunen de dorpsraad Scharendijke bij het aanpassen van het voormalig JOP pand Blz. 257
2.3.2.9. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Nieuwerkerk Blz. 258
2.3.3. We ondersteunen en faciliteren vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 259
2.3.3.1. We geven uitvoering aan het mantelzorgbeleid Blz. 260
2.3.3.2. We voeren vrijwilligersbeleid uit Blz. 261
2.3.3.3. We evalueren het Uitvoeringsprogramma vrijwilligersbeleid Blz. 262
2.3.4. We realiseren nieuwe netwerken en verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Blz. 263
2.3.4.1. We faciliteren en ondersteunen initiatieven tot het oprichten van sociale (maatschappelijke) ondernemingen (social enterprises) en andere maatschappelijke verbanden Blz. 264
Wat heeft het gekost? Blz. 265
Toelichting exploitatie Blz. 266
Toelichting investeringen Blz. 267
Sub-Programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn Blz. 268
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 269
BELEIDSINDICATOREN Blz. 270
Wat willen we bereiken? Blz. 271
2.4.1. We organiseren één loket voor alle vragen over zorg en welzijn op Schouwen-Duiveland. Blz. 272
2.4.1.1. We implementeren een integrale toegang voor het gehele sociale domein (fase 2) Blz. 273
2.4.1.2. We optimaliseren de (digitale) vindbaarheid en de inrichting van systemen Blz. 274
2.4.1.3. We verbeteren de bekendheid en inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 275
2.4.2. We versterken de ketengerichte benadering in de zorg en nemen een regisserende rol in. Blz. 276
2.4.2.1. We zetten in op het verminderen en voorkomen van problematische scheidingen met kinderen Blz. 277
2.4.2.2. We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen en ondersteuning efficiënter in te zetten Blz. 278
2.4.2.3. We zetten in op meer grip en sturing op de zorg(kosten) Blz. 279
2.4.2.4. We onderzoeken of (sociale) wijkteams bijdragen aan ketengericht werken Blz. 280
2.4.2.5. We blijven inzetten op het behoud van de ADRZ-polikliniek als tweedelijns zorginstelling in onze gemeente Blz. 281
2.4.3. We stimuleren een gezonde levensstijl, door het voeren van een goed preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor sportbeoefening. We zoomen in op de belangrijkste gezondheidsproblemen. Blz. 282
2.4.3.1. We voeren het uitvoeringsprogramma Vitaal Schouwen-Duiveland 2020–2022 uit Blz. 283
2.4.3.2. We stellen een Integraal Preventie- en Handhavingsplan middelengebruik op Blz. 284
2.4.3.3. We stellen een beleidsplan volksgezondheid op Blz. 285
2.4.4. We hebben extra aandacht voor de jeugd en voor groepen met verhoogde kans op (gezondheids)achterstanden. Blz. 286
2.4.4.1. We hebben aandacht voor pestgedrag onder jeugd en jongeren Blz. 287
2.4.4.2. We voeren het minimabeleid uit Blz. 288
2.4.4.3. We voeren het onderwijsachterstandenbeleid uit Blz. 289
2.4.4.4. We voeren het onderwijsakkoord uit Blz. 290
2.4.4.5. We zetten in op afstemming van passend onderwijs en jeugdhulp Blz. 291
2.4.4.6. We onderzoeken hoe de maatschappelijke voorziening BSO plus op Schouwen- Duiveland kan worden behouden Blz. 292
2.4.5. We ondersteunen de zorgvrager bij het vergroten van zelfredzaamheid om deelname aan de samenleving mogelijk te maken. Blz. 293
2.4.5.1. We stimuleren ontwikkeling en uitbreiding van voorliggende voorzieningen Blz. 294
2.4.5.2. We anticiperen op en monitoren de nieuwe Wet Inburgering die per 1 juli 2021 wordt ingevoerd Blz. 295
2.4.5.3. In samenwerking met maatschappelijke partners realiseren we preventieve activiteiten Blz. 296
2.4.5.4. We zetten in op vroegsignalering financiële problematiek en het terugdringen van niet gebruik van bijstandsvoorzieningen Blz. 297
2.4.6. We zorgen voor een betaalbare zorg door in te zetten op preventie. Individuele voorzieningen maken plaats voor algemene en collectieve voorzieningen, die vanuit het welzijnswerk worden georganiseerd. Blz. 298
2.4.6.1. We voeren de Uitvoeringsagenda sociaal domein uit Blz. 299
2.4.7. We zetten in op innovatieve ICT-ontwikkelingen die het mogelijk maken dat voorzieningen dicht bij de burger worden gebracht. Blz. 300
2.4.7.1. We ondersteunen initiatieven op het gebied van ICT die bijdragen aan zelfredzaamheid van inwoners en langer zelfstandig wonen Blz. 301
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 2.4 Blz. 302
Wat heeft het gekost? Blz. 303
Toelichting exploitatie Blz. 304
Toelichting investeringen Blz. 305
Programma 3 Verblijven Blz. 306
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Blz. 307
IN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSSTUKKEN IS HET BESTAANDE BELEID OMSCHREVEN? Blz. 308
Sub-Programma 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland Blz. 309
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 310
BELEIDSINDICATOREN Blz. 311
Wat willen we bereiken? Blz. 312
3.1.1. We gaan zorgvuldig om met landschap, cultuur, monumenten en milieu en investeren in het verbeteren van deze kwaliteiten. Blz. 313
3.1.1.1. We faciliteren de uitvoering van Recreatieverdeelweg fase 3 Blz. 314
3.1.1.10. We optimaliseren de bestaande strandapp en promoten beter gebruik van die strand app Blz. 315
3.1.1.2. We faciliteren de uitvoering van flankerende maatregelen Recreatieverdeelweg fase 3 Blz. 316
3.1.1.3. We stellen een Omgevingsvisie Schouwen-Duiveland op Blz. 317
3.1.1.4. We faciliteren de uitvoering van het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen Blz. 318
3.1.1.5. We werken samen met onze watersportondernemers, Staatsbosbeheer en gemeente Goeree-Overflakkee om de waterrecreatie op de Grevelingen verder te ontwikkelen vanwege de betere waterkwaliteit Blz. 319
3.1.1.6. We rusten onthaalplaatsen en toiletvoorzieningen zo uit dat die ook voor minder validen toegankelijk zijn Blz. 320
3.1.1.7. We zetten de Pilot Rookvrij Strand voort Blz. 321
3.1.1.8. We optimaliseren de strandveiligheid Blz. 322
3.1.1.9. We optimaliseren het voorzieningenniveau van de stranden Blz. 323
3.1.2. We zetten in op een hoge ruimtelijke kwaliteit voor het buitengebied. Blz. 324
3.1.2.1. We realiseren themaroutes en stellen die doorlopend bij Blz. 325
3.1.2.2. We nemen criteria en een toetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit op in de gemeentelijke omgevingsvisie Blz. 326
3.1.3. We gaan creatief en flexibel om met het (her)gebruik van het cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 327
3.1.3.1. We voeren de actiepunten uit de erfgoednota uit Blz. 328
3.1.3.2. We actualiseren de Nota Integraal Erfgoedbeleid Schouwen-Duiveland Blz. 329
3.1.3.3. We herijken het aantal monumenten met een gemeentelijke monumentenstatus Blz. 330
3.1.3.4. We maken een plan van aanpak op basis van de evaluatie van het bedrijfsplan van het Stadhuismuseum Blz. 331
3.1.3.5. We leveren een bijdrage aan het educatieproject Doe Us Blz. 332
3.1.3.6. We leveren een bijdrage aan kleinere musea die samenwerken in VMSD Blz. 333
3.1.3.7. We dragen de in ons bezit zijnde rijks- en gemeentelijke monumenten over aan organisaties met oog en hart voor ons erfgoed en het algemeen belang Blz. 334
3.1.3.8. We maken een verkenning naar mogelijke meerwaarde voor samenwerking culturele organisaties Blz. 335
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 3.1 Blz. 336
Wat heeft het gekost? Blz. 337
Toelichting exploitatie Blz. 338
Toelichting investeringen Blz. 339
Sub-Programma 3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur Blz. 340
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 341
BELEIDSINDICATOREN Blz. 342
Wat willen we bereiken? Blz. 343
3.2.1. We geven de Toeristisch Hoofdstructuur (THS) vorm. Blz. 344
3.2.1.1. We voeren het Uitvoeringsprogramma Agenda Toerisme uit Blz. 345
3.2.1.2. We beoordelen nieuwe initiatieven aan de hand van het stappenplan ‘Beoordelen ruimtelijke initiatieven’ Blz. 346
3.2.1.3. We voeren de criteria door voor extra toe te kennen recreatie-eenheden, indien initiatiefnemers een lagere EPC waarde dan wettelijk voorgeschreven realiseren. Blz. 347
3.2.1.4. We brengen de in de bestemmingsplannen opgenomen verblijfseenheden in overeenstemming met de werkelijk op het terrein aanwezige verblijfseenheden Blz. 348
3.2.1.5. We maken inzichtelijk wat de opgave is voor huisvesting van tijdelijke medewerkers. Blz. 349
3.2.1.6. We voeren het vervolgtraject van de aanbesteding Natransport Transferium Renesse 2021 en verder uit Blz. 350
3.2.1.7. We creëren een netwerk voor elektrische fietsvervoersystemen Blz. 351
3.2.2. We benutten de potenties van musea, monumentale kernen en culturele evenementen om onze culturele en cultuurhistorische infrastructuur verder te versterken. Blz. 352
3.2.2.1. We benutten cultuur- en natuurmogelijkheden maximaal. Natuurgebieden zijn voor iedereen toegankelijk. Blz. 353
Wat heeft het gekost? Blz. 354
Toelichting exploitatie Blz. 355
Toelichting investeringen Blz. 356
Sub-Programma 3.3 Toerisme is sterk divers en profiteert van water Blz. 357
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 358
BELEIDSINDICATOREN Blz. 359
Wat willen we bereiken? Blz. 360
3.3.1. We zetten in op een stabiel hoogseizoen en een vaste en minder weersafhankelijke instroom van gasten gedurende het hoogseizoen. Blz. 361
3.3.1.1. We voeren onze taken in het kader van de ruimtelijke procedures voor Brouwerseiland uit Blz. 362
3.3.1.2. We geven uitvoering aan het thema meer jaarrond bezoekers vanuit de Agenda Toerisme Blz. 363
3.3.2. We ondersteunen initiatieven die een bijdrage leveren aan verlenging van het seizoen. Blz. 364
3.3.2.1. We voeren het ‘Ontwikkelkader Verblijfsrecreatief Gebied’ vanuit de Zeeuwse Kustvisie en Agenda Toerisme voor seizoenverlenging uit. Blz. 365
3.3.3. We stimuleren investeringen in en rond jachthavens en vernieuwende concepten aan het water. Blz. 366
3.3.3.1. We stimuleren water(sport)gerelateerde initiatieven, zowel op, aan en onder water en in jachthavens Blz. 367
3.3.3.2. We ondersteunen initiatieven die aquacultuur of ambachtelijke bedrijvigheid op of aan het water combineren met dag recreatieve arrangementen Blz. 368
3.3.3.3. We passen innovatievouchers toe voor innovatie in water(sport)gerelateerde bedrijvigheid Blz. 369
3.3.4. We stimuleren kwaliteitsverbetering, differentiatie en innovatie voor de bestaande dag- en verblijfsrecreatie. Evenementen maken hier onderdeel van uit. Blz. 370
3.3.4.1. De opgave tot herstructurering en kwaliteitsverbetering van recreatiebedrijven realiseren we door toepassing van de kaders vanuit de Zeeuwse Kustvisie en de Agenda Toerisme. Blz. 371
3.3.4.2. We passen innovatievouchers voor kleinschalige kampeerterreinen/recreatieve Nieuwe Economische Dragers (NED’s) en horeca toe Blz. 372
3.3.4.3. We evalueren de toepassing van innovatievouchers voor verblijfsrecreatie Blz. 373
3.3.4.4. We voeren de actiepunten uit de Agenda Toerisme voor het thema ‘Het Mooiste Strand’, alsmede het uitvoeringsprogramma Strand 2020 uit Blz. 374
3.3.4.5. We doen onderzoek naar periodieke zandsuppletie voor de stranden vanuit veiligheids- en recreatief belang Blz. 375
3.3.4.6. We ondersteunen het Watersnoodmuseum in de ambitie om naast Nationaal herdenkings- en herinneringscentrum door te groeien naar (inter)nationaal Kenniscentrum Klimaat en klimaatadaptatie Blz. 376
3.3.4.7. We voeren een behoefteonderzoek naar verblijfsrecreatieve eenheden uit Blz. 377
3.3.5. We stimuleren duurzaam en circulair toerisme. Blz. 378
3.3.5.1. Met de recreatiesector gaan we planmatig na met welke stappen en op welke termijn bedrijven energieneutraal kunnen worden Blz. 379
3.3.5.2. We bereiden ons voor op klimaatadaptatie, mede om reden van de wettelijke eis om in 2020 een klimaatadaptatieplan te kunnen presenteren Blz. 380
Wat heeft het gekost? Blz. 381
Toelichting exploitatie Blz. 382
Toelichting investeringen Blz. 383
Sub-Programma 3.4 Evenementen en activiteiten aan het water Blz. 384
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 385
BELEIDSINDICATOREN Blz. 386
Wat willen we bereiken? Blz. 387
3.4.1. We dragen bij aan het optimaliseren van evenementen als trekpleister. Blz. 388
3.4.1.1. We herijken de Evenementenvisie Blz. 389
3.4.2. We maken functies in onze havens ondergeschikt aan de functie van jachthaven. Blz. 390
3.4.2.1. We faciliteren de Pilot Watersportopleiding Schouwen Duiveland Blz. 391
3.4.3. We versterken het (maritieme) karakter van Zierikzee. Blz. 392
3.4.3.1. We stellen een visie op de veranderende binnenstad op Blz. 393
3.4.3.2. We voeren de restauratie kademuren uit Blz. 394
3.4.3.3. We voeren 3e fase herinrichting binnenstad (Oude Haven) uit Blz. 395
3.4.3.4. We voeren herstel en herinrichting van het wegvak Calandweg - kruising Scheepstimmersdijk uit Blz. 396
3.4.3.5. We voeren herstel en herinrichting van het wegvak Scheepstimmerdijk - Duiker ’t Sas uit Blz. 397
3.4.3.6. We voeren herstel en herinrichting van het wegvak Trambaan-Julianastraat uit Blz. 398
3.4.3.7. We voeren het project Beter Bereikbaar Centrum Zierikzee uit Blz. 399
3.4.4. We versterken het (maritieme) karakter van Bruinisse. Blz. 400
3.4.4.2. We realiseren de herinrichting van de Deestraat Blz. 401
3.4.4.3. We realiseren de herinrichting van het Kerkplein Blz. 402
3.4.4.4. We realiseren de herinrichting van de Nieuwstraat Blz. 403
3.4.4.5. Wij doen een onderzoek naar de parkeerbehoefte OV halte Bruinisse Blz. 404
3.4.4.6. We realiseren de aankleding van het havenplateau Bruinisse Blz. 405
3.4.4.7. Nog niet gehonoreerde plannen herinrichting openbare ruimte Masterplan Centrumgebied en Haven Bruinisse Blz. 406
3.4.5. We zetten in op een kwaliteitsimpuls van het dorp Renesse en versterken de verbinding met de Brouwersdam. Blz. 407
3.4.5.1. We voeren het Verkeersplan centrum uit Blz. 408
3.4.5.10. We onderzoeken het parkeren en opladen van (elektrische) fietsen op Schouwen- Duiveland, te starten in Renesse en Zierikzee Blz. 409
3.4.5.2. We onderzoeken dynamische parkeerverwijzing Blz. 410
3.4.5.3. We voeren een herinrichting uit van het parkeerterrein aan de Laone Blz. 411
3.4.5.4. We voeren de herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan uit Blz. 412
3.4.5.5. We voeren de herinrichting van de Dreef en omgeving uit Blz. 413
3.4.5.7. We realiseren de herinrichting van de Kerkring Renesse Blz. 414
3.4.5.8. We realiseren de aanpassing van de aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium. Blz. 415
3.4.6. We zetten in op het versterken van onze gastronomie. Blz. 416
3.4.6.1. We voeren het plan van aanpak ‘Meer kansen voor culinair Schouwen-Duiveland’ uit Blz. 417
3.4.6.2. We sponsoren de opening van het Kreeftenseizoen structureel Blz. 418
Wat heeft het gekost? Blz. 419
Toelichting exploitatie Blz. 420
Toelichting investeringen Blz. 421
Programma 4 Bestuur en Burgerzaken Blz. 422
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Blz. 423
IN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSSTUKKEN IS HET BESTAANDE BELEID OMSCHREVEN? Blz. 424
Wat willen we bereiken? Blz. 425
4.1.1. We staan midden in de samenleving, we inspireren, verbinden en werken samen met inwoners, ondernemers en partners aan het behouden van en versterken van ons woon-, werk- en verblijfsklimaat. Blz. 426
4.1.1.1. We evalueren en vernieuwen Strategische Visie Blz. 427
4.1.1.10. We zetten in op regionale samenwerking en benutten de Zeeuwse Investeringsagenda Blz. 428
4.1.1.11. We benutten het Interbestuurlijke Programma voor (nieuwe) gemeentelijke opgaven en vangen budgettaire lasten op door het inruilen van “oud” voor “nieuw” beleid of terugdringen van kosten Blz. 429
4.1.1.12. Discussienota Toekomstbestendige koers. Blz. 430
4.1.1.13. We laten de website “opschouwenduiveland.nl” voldoen aan de toegankelijkheidseisen Blz. 431
4.1.1.2. We houden gemeenschappelijke regelingen tegen het licht op nut en noodzaak Blz. 432
4.1.1.3. We verbeteren de informatiepositie in het kader van integer besturen Blz. 433
4.1.1.4. We dragen zorg voor laagdrempelige en toegankelijke informatievoorziening voor al onze doelgroepen Blz. 434
4.1.1.5. We voeren de bestuursopdracht "Creëren budgettaire ruimte" uit Blz. 435
4.1.1.6. Daar waar we zelf een ontwikkeling starten, zoals voor het ontwikkelen en evalueren van beleid of het maken van plannen, betrekken we actief onze stakeholders. Blz. 436
4.1.1.7. Initiatieven vanuit de samenleving stimuleren we actief (aanstellen procesbegeleider en integreren in gemeentelijke dienstverlening van het serviceteam) Blz. 437
4.1.1.8. We rusten organisatie en bestuur toe om goed te functioneren in de participatieve samenleving Blz. 438
4.1.1.9. We optimaliseren de gemeentelijke dienstverlening van het serviceteam Blz. 439
4.1.2. We blijven inzetten op deregulering. Blz. 440
4.1.3. We geven vorm aan ons eigen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Blz. 441
4.1.3.1. Vanuit onze verantwoordelijkheid realiseren we in de organisatie banen c.q. plaatsingen voor mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 442
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN PROGRAMMA 4 Blz. 443
Wat heeft het gekost? Blz. 444
Toelichting exploitatie Blz. 445
Toelichting investeringen Blz. 446
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Blz. 447
ALGEMEEN Blz. 448
FINANCIERINGSFUNCTIE Blz. 449
ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS EN UITKERING DEELFONDS SOCIAAL DOMEIN Blz. 450
BESPAARDE RENTE Blz. 451
DIVIDEND Blz. 452
LOKALE HEFFINGEN Blz. 453
OVERIGE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Blz. 454
Wat heeft het gekost? Blz. 455
Toelichting exploitatie Blz. 456
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 457
Inleiding Blz. 458
Wat heeft het gekost? Blz. 459
Toelichting exploitatie Blz. 460
Centrale toelichting personeelslasten en lasten voor ingehuurd personeel Blz. 461
Vennootschapsbelasting Blz. 462
Inleiding Blz. 463
Wat heeft het gekost? Blz. 464
Onvoorzien Blz. 465
Inleiding Blz. 466
Wat heeft het gekost? Blz. 467
Toelichting Onvoorzien Blz. 468
Controleverklaring Blz. 469
Verklaring Blz. 470
Bijlagen Blz. 471
Overzicht verloop investeringen Blz. 472
Overzicht Blz. 473
Overzicht grote projecten binnen de sub-programma’s, niet zijnde investeringen Blz. 474
Overzicht Blz. 475
Kerngegevens Blz. 476
Overzicht Blz. 477
Paragrafen Blz. 478
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 479
1.1 ALGEMEEN Blz. 480
1.2 GEMEENTELIJK BELEID Blz. 481
1.3 GEREALISEERDE INKOMSTEN Blz. 482
1.4 BELEIDSVOORNEMENS PER HEFFING Blz. 483
1.5 KOSTENONDERBOUWING HEFFINGEN Blz. 484
1.6 KWIJTSCHELDINGSBELEID Blz. 485
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 486
2.1 INLEIDING Blz. 487
2.2 ONS BELEID Blz. 488
2.3 VOORZIENING OM RISICO’S AF TE WENDEN Blz. 489
2.4 ONZE RISICO’S Blz. 490
2.5 BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT Blz. 491
2.6 WEERSTANDSVERMOGEN Blz. 492
2.7 RATIO’S EN KENGETALLEN Blz. 493
2.8 EMU-SALDO Blz. 494
2.9 CONCLUSIES Blz. 495
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 496
3.1 OVERZICHT Blz. 497
3.2 WEGEN Blz. 498
3.3 RIOLERING Blz. 499
3.4 GROEN Blz. 500
3.5 GEBOUWEN Blz. 501
3.6 OPENBARE VERLICHTING Blz. 502
3.7 KUNSTWERKEN EN OVERIGE ELEMENTEN Blz. 503
3.8 HAVENS EN WATERWEGEN Blz. 504
3.9 CONCLUSIE Blz. 505
Paragraaf 4 Financiering Blz. 506
Inleiding Blz. 507
4.1 RENTERISICOBEHEER Blz. 508
renterisiconorm Blz. 509
4.2 KOERSRISICOBEHEER Blz. 510
4.3 KREDIETRISICOBEHEER Blz. 511
4.4 INTERN LIQUIDITEITSRISICOBEHEER Blz. 512
4.5 RENTESCHEMA Blz. 513
Renteresultaat Blz. 514
4.6 VALUTARISICOBEHEER Blz. 515
4.7 INFORMATIEVOORZIENING Blz. 516
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 517
IN WELKE GEMEENTELIJK BELEIDSSTUKKEN IS HET BESTAANDE BELEID OMSCHREVEN? Blz. 518
5.1 INLEIDING Blz. 519
5.2 ORGANISATIEONTWIKKELING Blz. 520
5.3 MONITORING Blz. 521
5.4 STRUCTUUR EN INRICHTING Blz. 522
5.4.1 Salarislasten Blz. 523
5.5 BELEID EN STRATEGIE Blz. 524
5.6 MANAGEMENT Blz. 525
5.7 MEDEWERKERS Blz. 526
5.8 FINANCIËN EN PLANNING EN CONTROL Blz. 527
5.8.1 FINANCIËN EN PLANNING EN CONTROL Blz. 528
5.9 INFORMATIE Blz. 529
5.10 PROCESSEN Blz. 530
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 531
6.1 ALGEMEEN Blz. 532
6.2 VISIE EN BELEID GEMEENTE Blz. 533
6.3 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN Blz. 534
01 Regionaal bureau leerplicht (RBL) Blz. 535
02 GR de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) Blz. 536
03 GR Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland (GGD) Blz. 537
04 GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) Blz. 538
05 GR Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Blz. 539
06 GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Blz. 540
07 Bureau College Zorg en Welzijn (CZW-bureau) Blz. 541
08 GR Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Blz. 542
09 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 543
10 PZEM N.V. Blz. 544
11 Zuidhoek-Flex bv Blz. 545
12 Zuidhoek-Reïntegratie bv Blz. 546
13 Zuidhoek-Personeels bv Blz. 547
14 NV Economische Impuls Zeeland (EIZ) Blz. 548
15 Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Blz. 549
16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Blz. 550
17 Stichting Renesse Blz. 551
18 Stichting Obase Blz. 552
19 Stichting Pontes Scholengroep Blz. 553
20 Stichting Dataland Blz. 554
21 Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland Blz. 555
22 P10 Blz. 556
23 Stichting Bibliotheek Oosterschelde Blz. 557
24 Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelde (SMWO) Blz. 558
25 Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuid-West Nederland (RIEC) Blz. 559
26 Samenwerkingsverband Grevelingen Blz. 560
27 Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland Blz. 561
28 Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) Blz. 562
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 563
Inleiding Blz. 564
7.1 Gemeentelijk grondbeleid Blz. 565
7.2 Hoofdlijnen ontwikkelingsprogramma Blz. 566
7.3 Financieel resultaat/reserves en voorzieningen Blz. 567
Paragraaf 8 Demografische ontwikkeling Blz. 568
8.1 DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN Blz. 569
8.2 WERKELIJKE CIJFERS VERSUS PROGNOSES Blz. 570
8.3 WAT HEBBEN WE HIERVOOR GEDAAN Blz. 571
Paragraaf 9 Sociaal Domein Blz. 572
9.1 INLEIDING Blz. 573
9.2 WAAR STAAN WE MET DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIAAL DOMEIN? Blz. 574
9.3 LANDELIJK EN LOKAAL BEELD DECENTRALISATIES Blz. 575
9.4 WAAR GAAN WE NAAR TOE MET DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIAAL DOMEIN? Blz. 576
9.5 SAMENVATTING FINANCIËN VAN HET SOCIAAL DOMEIN Blz. 577
9.6 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Blz. 578
Corona en de gevolgen voor onze samenleving en onze organisatie in 2021 Blz. 579
INLEIDING Blz. 580
GEVOLGEN VOOR BELEID, PROJECTEN EN ACTIVITEITEN Blz. 581
GEVOLGEN VOOR DE ORGANISATIE Blz. 582
FINANCIËLE GEVOLGEN Blz. 583
Jaarrekening Blz. 584
Balans per 31-12-2021 Blz. 585
Balans Blz. 586
Overzicht van baten en lasten Blz. 587
Overzicht Blz. 588
Toelichtingen Blz. 589
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 590
Inleiding Blz. 591
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 592
Balans Blz. 593
Resultaatrekening Blz. 594
Toelichting op de balans Blz. 595
ALGEMEEN Blz. 596
VASTE ACTIVA Blz. 597
VLOTTENDE ACTIVA Blz. 598
VASTE PASSIVA Blz. 599
VLOTTENDE PASSIVA Blz. 600
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN/VERPLICHTINGEN Blz. 601
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 602
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 603
Overzicht Blz. 604
Overzicht structurele mutaties reserves Blz. 605
Overzicht Blz. 606
Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) Blz. 607
Inleiding Blz. 608
OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT Blz. 609
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 610
Inleiding exploitatie Blz. 611
Tabel Blz. 612
Toelichting exploitatie Blz. 613
Investeringskredieten Blz. 614
Single Information Single Audit (SISA) Blz. 615
SISA Blz. 616
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 617
Overzicht Blz. 618
Verdelingsprincipe taakvelden Blz. 619
Verdelingsprincipe taakvelden Blz. 620
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap