Aanbiedingsbrief

AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

Algemeen

Voor u liggen de jaarstukken 2021.

Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne lijkt 2021 al heel ver achter ons te liggen. Een jaar waarvan we hoopten dat we corona achter ons konden laten vanwege het beschikbaar komen van vaccins. Maar toch werden we door het hele jaar heen in meer of mindere mate met het virus geconfronteerd en moesten we meebewegen met de grillen ervan. 

Na de uitbraak van corona in 2020 hebben gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie veel geleerd, zoals leren omgaan met de hectiek en de andere manieren van werken. Dit hebben we helaas voor een groot deel van het jaar 2021 voort moeten zetten. Gelukkig was de situatie in de zomerperiode gunstig en was er gelegenheid om beperkende maatregelen te versoepelen. Toch konden grote evenementen niet doorgaan en moesten veel ondernemers hun bedrijfsvoering aanpassen. Er waren vormen van bedrijfsvoering mogelijk, die vaak veel minder inkomsten opleverden, maar toch vindingrijk werden benut. Dit gold helaas niet voor de Kerstperiode, terwijl ook dan een belangrijk deel van het inkomen verdiend moet worden. De verstrekkende gevolgen voor onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, culturele en maatschappelijke voorzieningen en verenigingen zijn uw raad inmiddels genoegzaam bekend. U heeft, net als het college, contact onderhouden. In uw vergaderingen heeft u hiervoor aandacht gevraagd via moties en amendementen. Daarbij heeft u ook geld vrijgemaakt voor een herstel- en groeifonds. 

U zult bij de programma’s lezen dat we in de uitvoering van taken en projecten regelmatig te maken hebben gehad met belemmeringen als gevolg van corona. De uitvoering van verschillende taken is daarom vertraagd. Dit heeft vooral te maken met de noodzaak van fysieke ontmoeting. Toch zijn vertragingen in 2021 al minder aan de orde dan in 2020, omdat we als samenleving geleerd hebben om ook op afstand via een scherm goed met elkaar te overleggen, te debatteren en besluiten te nemen.  Het college stelt daarom met gepaste trots vast dat veel zaken zijn doorgegaan en veel aanpassingsvermogen en creativiteit aan de dag is gelegd. Dit geldt voor de Schouwen-Duivelandse samenleving als geheel en voor het functioneren van de gemeente als politieke, bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

Bij deze bieden wij u de jaarstukken 2021 ter vaststelling aan. In de programmaverantwoording leggen we verantwoording af over de uitvoering van in de begroting opgenomen zaken. 

Rekeningresultaat 2021

De rekening sluit met een overschot van € 2.814.000. De belangrijkste componenten die hebben bijgedragen aan dit resultaat vindt u terug aan het eind van ieder (sub-)programma.

In bijlage 1 bij het raadsvoorstel over de jaarstukken 2021 vindt u een globale analyse van het rekeningsaldo. Daaruit blijkt dat het rekeningsaldo hoofdzakelijk bestaat uit incidentele meevallers. Voor € 662.000 betreft het budgetten die niet zijn besteed in 2021 en doorschuiven naar 2022. Via de Financiële rapportage 2022-1 brengen we deze budgetten in 2022 opnieuw ter begroting.  

Slot

Uit “de Peilstok, het collegeprogramma 2018-2022 halverwege", bleek al dat het college meer uitvoert dan in het collegeprogramma is opgenomen. Aanvullend op het collegeprogramma heeft de gemeenteraad veel amendementen en moties aangenomen. Een aantal amendementen had financiële consequenties of consequenties voor inzet van capaciteit. Dit levert volle bestuurlijke portefeuilles op voor de collegeleden en een hoge werkdruk voor de ambtelijke organisatie. Ook de gemeente wordt geconfronteerd met een overspannen arbeidsmarkt, waardoor vacatures moeilijk in te vullen zijn. De overspannen arbeidsmarkt leidt er ook toe dat er steeds beperkter mogelijkheden zijn voor externe inhuur; ook de portefeuilles van adviesbureaus zijn overvol.  Daarnaast hadden en hebben we te maken met oplopende prijzen voor werken vanwege de sterke stijging van prijzen voor grondstoffen en logistiek en de toenemende inflatie.   

In 2021 speelde nog steeds de stikstof- en PFAS-problematiek, waardoor veel bouwprojecten in de vertraging raakten. Op deze dossiers is flinke inzet geleverd om ontwikkelingen weer vlot te trekken, maar daar is, mede vanwege het uitblijven van rijksbeleid, beperkt resultaat op geboekt.

Terugblikkend op 2021 stellen wij vast dat er veel werk is verzet in bijzondere omstandigheden. De jaarstukken geven zowel een inhoudelijk als een financieel verslag van de werkzaamheden in 2021. Met deze werkzaamheden is een flinke stap gemaakt in de uitvoering van het collegeprogramma en de aangenomen amendementen en moties en we kunnen concluderen dat het collegeprogramma vrijwel volledig is uitgevoerd.

We zien als college terug op een bijzonder jaar. Ondanks de aanhoudende bijzondere omstandigheden waren we in staat om op een goede en constructieve wijze samen te werken met inwoners, bedrijven, instellingen, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Wij waarderen dit enorm. Wij zijn ons er zeer van bewust dat ook deze jaarstukken onder bijzondere omstandigheden met communicatie op afstand tot stand zijn gekomen. Ook daarvoor spreken wij onze grote waardering uit. 

Wij stellen u voor de jaarstukken 2021 vast te stellen.

Zierikzee, 25 mei 2022
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

M.K. van den Heuvel
secretaris   

 

 J. Chr. van der Hoek
burgemeester

 

 

A.M.J. van Burg
wethouder

 

 

 D.P.W. Joppe
wethouder

 

 

P. Schot
wethouder
  J.G. Smit
wethouder