Leeswijzer jaarstukken 2021

Leeswijzer

De jaarstukken, met daarin opgenomen het jaarverslag en de jaarrekening, zijn opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Elk hoofdstuk staat onder een zogenoemde 'tegel'. Via de knop 'Home' rechtsbovenaan de website komt u altijd weer terug op de startpagina van de jaarstukken. Via de knop 'Programma's' kunt u rechtstreeks naar andere hoofdstukken navigeren. 

Het jaarverslag is geschreven vanuit het college van burgemeester en wethouders en is gericht aan de gemeenteraad. 

Onder de tegels treft u de volgende informatie aan: 

Aanbiedingsbrief 
Onder deze tegel leest u de samenvatting van het college aan de gemeenteraad. 

Leeswijzer
Op de pagina waar u nu bent, lichten wij de opzet van de jaarstukken toe. 

Jaarverslag
Onder deze tegels staan eerst onze vier beleidsinhoudelijke programma’s. Programma’s 1, 2 en 3 zijn onderverdeeld in sub-programma’s. Elk (sub-)programma bevat per onderwerp de beantwoording van de vraag 'Wat willen wij bereiken?' en ‘Wat deden we daarvoor?’ Hierbij blikken wij ook per onderwerp terug op het voorgaande jaar. Ook rapporteren we door middel van een stoplichtmodel over de voortgang op de indicatoren tijd en geld:  

 • Groen: De activiteit loopt volgens planning en/of raming.
 • Oranje: De activiteit wijkt (licht) af van de planning en/of raming.
 • Rood: De activiteit wijkt veel af van de planning en/of raming.

De vraag ‘Wat heeft het gekost?’ is aan het eind van ieder (sub-)programma opgenomen. Als in een (sub-)programma de lasten en/of baten met meer dan € 100.000 worden overschreden, vindt een analyse plaats. 

Ook treft u hier diverse financiële overzichten aan die de vier programma's overstijgen:

 • Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
 • Een overzicht van de kosten van overhead
 • Informatie over de Vennootschapsbelasting
 • Toelichting op de post onvoorzien.   

 Als laatste treft u hier de volgende paragrafen aan: 

 • Lokale heffingen
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Verbonden partijen
 • Grondbeleid 
 • Sociaal Domein
 • Corona en de gevolgen voor onze samenleving en onze organisatie in 2021

 

Jaarrekening
Onder deze tegel hebben wij de jaarrekening opgenomen. Deze tegel bevat onder andere de balans en diverse daaraan gerelateerde overzichten. Achtereenvolgens treft u de volgende onderwerpen aan:

 • De balans per 31 december 2021
 • Het overzicht van baten en lasten
 • De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 • De toelichting op de balans
 • Het overzicht van incidentele baten en lasten in de jaarrekening
 • Het overzicht van structurele mutaties op reserves
 • Het overzicht van de Wet Normering Topinkomens, met daarin de bezoldiging van topfunctionarissen
 • Begrotingsrechtmatigheid
 • Single Information Single Audit met verslaglegging
 • De gerealiseerde baten en lasten per taakveld
 • Het verdelingsprincipe van de taakvelden.

Controleverklaring
Onder deze tegel treft u de verklaring van de onafhankelijke accountant aan, waarin een oordeel is gegeven over de uitgevoerde controle van de jaarrekening.

Bijlagen 
Onder deze tegel hebben wij de volgende overzichten opgenomen:

 • Overzicht verloop investeringen
 • Overzicht grote projecten binnen de sub-programma’s, niet zijnde investeringen
 • Kerngegevens.