Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten. Dit met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. De verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb) wordt extracomptabel berekend over (winstgevende) ondernemersactiviteiten.

Aan de hand van de cijfers van deze jaarrekening berekende onze externe adviseur onze fiscale positie 2021. Hieruit komt naar voren dat wij in beginsel belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting ten aanzien van de clusters grondexploitaties, afval (opbrengst recyclebare reststromen) en commerciële opdrachten reiniging. Aan de hand van de ingenomen stand- en uitgangspunten blijkt een belastbaar bedrag van € 609.644. Daaruit volgt een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting van € 92.787. Hiervan komt € 35.034 ten laste van de algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf (vanuit het cluster grondexploitaties) en € 3.212 ten laste van de egalisatievoorziening vuilverwerking (vanuit de cluster afval). 

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten 0 0 -90.230 -90.230