Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

ALGEMEEN

In de programma’s worden baten en lasten opgenomen en toegelicht die een direct verband hebben met die programma’s. Binnen onze gemeente komen baten en lasten voor welke niet aan een programma zijn toe te rekenen. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) presenteren we deze in dit afzonderlijk hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. Dit betreft de volgende baten en lasten:

FINANCIERINGSFUNCTIE

Het saldo op de financieringsfunctie (zijnde het renteresultaat op het taakveld treasury) betreft het saldo van de werkelijk betaalde rente en de bespaarde rente en de toerekening daarvan aan de taakvelden. In de paragraaf financiering lichten we dit aan de hand van het renteschema verder toe.

ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS EN UITKERING DEELFONDS SOCIAAL DOMEIN

De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2021. In de jaarrekening zijn ook de uitkomsten van de decembercirculaire 2021 verwerkt.

BESPAARDE RENTE

Onder de algemene dekkingsmiddelen wordt de bespaarde rente geraamd. Dit is de rente die wordt gerekend over de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen). De bespaarde rente vormt een structurele inkomstenpost in de begroting en jaarrekening.

DIVIDEND

De gemeente bezit aandelen in diverse naamloze vennootschappen, welke dividend uitkeren. De hoogte van deze dividendopbrengsten is afhankelijk van het bedrijfseconomische resultaat van de betreffende naamloze vennootschappen.

LOKALE HEFFINGEN

De volgende lokale heffingen worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen:

  • onroerende zaakbelastingen
  • forensenbelasting
  • toeristenbelasting
  • precariobelasting

Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, omdat deze een vastgesteld bestedingsdoel hebben. Voor een toelichting op de lokale heffingen verwijzen we naar de gelijknamige paragraaf.

OVERIGE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Hieronder vallen onder andere:

  • nog niet verdeeld bedrag voor inhuur van derden;
  • lasten van heffing en invordering lokale heffingen;
  • overige algemene baten en lasten.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Algemene uitkering 0 -109.000 -66.000 43.000
Dividend -1.516 -1.516 -1.516 0
Financieringsfunctie -48.007 66.989 20.127 -46.862
Lokale Heffingen -784.420 -724.420 -723.574 846
Overige algemene dekkingsmiddelen -1.885.392 -590.095 -1.001.347 -411.252
Totaal lasten programma -2.719.335 -1.358.042 -1.772.310 -414.268
Algemene uitkering 49.793.489 53.131.489 53.794.650 663.161
Bespaarde rente 475.444 548.398 548.398 0
Dividend 27.500 27.500 53.060 25.560
Financieringsfunctie 30.000 30.000 15.838 -14.162
Lokale Heffingen 21.654.827 21.627.827 21.576.734 -51.093
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 36.847 36.847
Uitkering deelfonds sociaal domein 6.017.385 6.108.385 6.180.010 71.625
Totaal baten programma 77.998.645 81.473.599 82.205.537 731.938
Geraamd totaal saldo lasten en baten 75.279.310 80.115.557 80.433.227 317.670
Stortingen in reserve -5.090.576 -12.214.462 -13.995.556 -1.781.094
Onttrekkingen aan reserve 4.096.241 12.157.759 11.958.576 -199.183
Mutaties in reserves -994.335 -56.703 -2.036.981 -1.980.278
Gerealiseerd resultaat 74.284.975 80.058.854 78.396.246 -1.662.608

Toelichting exploitatie

Doorbelaste salarislasten en lasten van ingehuurd personeel, incidenteel nadeel van  € 318.000
Vrijval van vacatureruimte wordt verrekend met het calamiteitenbudget. Hieruit wordt incidentele inhuur bekostigd. Via een strak ingericht proces houden wij hierop zicht en grip. Hoewel in 2021 minder incidentele inhuur plaatsvond (voor € 2,4 miljoen ten opzichte van € 2,8 miljoen in 2020) is toch sprake van een overschrijding. Deze is veroorzaakt doordat in 2022 vanuit nieuwe CAO-afspraken een last en een verplichting over 2021 onder de kortlopende schulden per 31 december 2021 is opgenomen. Het betreft hier een gebeurtenis (salarisstijging per 1 december 2021 en de eenmalige uitkering) die begin 2022 definitief is geworden en nog betrekking heeft op 2021. Bij het opstellen van de 2e Financiele rapportage 2021 werd nog niet verwacht dat voor 2021 op afzienbare termijn een CAO-akkoord zou worden gesloten. Dit gelet op het zeer moeizame verloop van de onderhandelingen. Om die reden besloot de raad bij het vaststellen van deze rapportage een hiervoor geschat budget van € 500.000 door te schuiven naar 2022. Verder verwijzen wij u voor deze afwijking  naar een centrale toelichting binnen het onderdeel Overhead.

Algemene uitkering en deelfonds sociaal domein, incidenteel voordeel van € 778.000
In de jaarrekening is de decembercirculaire 2021 van het  gemeentefonds verwerkt. Het raadsvoorstel hierover behandelt de raad in april 2022. De financiële gevolgen van deze circulaire konden derhalve niet meer in de begroting 2021 worden verwerkt. De hogere uitkering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door coronacompensatie en middelen voor specifieke taken.

Algemene reserve, hogere toevoeging van € 1,7 miljoen (per saldo nihil)
Aan de algemene reserve heeft een extra toevoeging plaatsgevonden van € 1,7 miljoen. Dit betreft een overheveling van de algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf. Conform de Nota Reserves en voorzieningen 2020 is deze laatste reserve gemaximeerd op € 2 miljoen plus 5% van de omzet van de bouwgrondexploitatie per ultimo van enig jaar. Als gevolg van het toevoegen van winsten uit de bouwgrondexploitatie en het vrijvallen van de verliesvoorziening kwam het saldo van deze reserve ultimo 2021 boven dit maximum uit.

Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf, hogere toevoeging van € 560.000
Door uit te gaan van 100% uitgeefbare bouwgrond slaat het geprognotiseerde verlies voor bedrijventerrein Businesspark NW Zierikzee om in een positief resultaat. Hierdoor valt de getroffen verliesvoorziening vrij en wordt deze weer toegevoegd aan de algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf (€ 0,4 miljoen). Daarnaast prognosticeren we een lager financiële risico in de bouwgrondexploitatie Gouwepoort, waardoor ook een deel van de voor dit plan getroffen verliesvoorziening vrijvalt ten gunste van deze reserve (€ 0,4 miljoen).

Een verwachte grondverkoop binnen de exploitatieovereenkomst MFC Malta is in 2021 niet gerealiseerd. Dit komt doordat deze verkoop gekoppeld is aan het tijdstip van onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning.  Naar verwachting zal dit in 2022 zijn.  Hierdoor heeft er geen toevoeging plaatsgevonden aan de algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf (€ 0,2 miljoen).

Daarnaast is er in 2021 bijna € 0,2 miljoen meer aan de reserve toegevoegd als gevolg van hogere tussentijdse winsten op de bouwgrondexploitaties.

Reserve dekking afschrijvingslasten, lagere toevoeging van € 633.000
De begrote overheveling vanuit de bestemmingsreserve Regiovisie naar de reserve dekking afschrijvingslasten voor een bedrag van € 633.000 vond niet plaats in 2021. Deze schuift door naar 2022. 

Reserve strategische visie, lagere onttrekking  van € 1,7 miljoen
In 2021 zijn voor diverse projecten budgetten in de begroting opgenomen die, vanwege hun relatie met de uitvoering van de strategische visie, werden gedekt uit de daarvoor bestemde reserve strategische visie. Om diverse redenen vond de uitvoering van deze projecten in 2021 niet plaats. Onder andere betreffen dit het instellen van het sloop- en saneringsfonds (€ 1,0 miljoen), de bijdrage aan de verkeersveiligheid van de N57/N59 (€ 0,2 miljoen) en de kosten voor het IHP (€ 0,14 miljoen).

Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf, hogere onttrekking van € 1,7 miljoen (per saldo nihil)
Zoals hierboven vermeld bij de hogere toevoeging aan de algemene reserve vindt er een overheveling naar deze reserve plaats vanuit de algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf.