Balans per 31-12-2021

Balans

Bedragen x € 1.000
Activa 31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 0 76
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 369 388
Totaal immateriële vaste activa 369 464
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut 94.358 81.449
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 16.628 16.665
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 16.962 12.638
Totaal materiële vaste activa 127.948 110.752
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 411 372
Overige langlopende leningen 4.832 4.723
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 275 327
Totaal financiële vaste activa 5.518 5.421
Totaal vaste activa 133.835 116.637
Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen 20 21
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 4.065 4.419
Gereed product en handelsgoederen 1.236 1.242
Totaal voorraden 5.321 5.683
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 7.201 6.545
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 20.850 7.000
Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen 83 11
Overige vorderingen 5.004 3.260
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 33.138 16.816
Liquide middelen
Kas- en banksaldi 2.829 3.272
Totaal liquide middelen 2.829 3.272
Overlopende activa
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:
* Nog te ontvangen bedragen van Europese overheidslichamen 180 272
* Nog te ontvangen bedragen van het Rijk 46 0
* Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen 15 283
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 11.006 9.771
Totaal overlopende activa 11.247 10.326
Totaal vlottende activa 52.535 36.097
Totaal generaal 186.370 152.734
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 0 340
Bedragen x € 1.000
Passiva 31-12-2021 31-12-2020
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 25.099 19.458
Bestemmingsreserves 16.357 18.486
Gerealiseerd resultaat 2.814 3.976
Totaal eigen vermogen 44.270 41.920
Voorzieningen
Voorzieningen 25.536 19.553
Totaal voorzieningen 25.536 19.553
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 96.092 67.598
Waarborgsommen 960 960
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 97.052 68.558
Totaal vaste passiva 166.858 130.031
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Banksaldi 2.258 3.207
Overige schulden 9.084 7.682
Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 11.342 10.889
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 3.528 8.806
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:
* Ontvangen voorschotbedragen van het Rijk 2.535 1.766
* Ontvangen voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen 1.297 347
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 810 895
Totaal overlopende passiva 8.170 11.814
Totaal vlottende passiva 19.512 22.703
Totaal generaal 186.370 152.734
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 160.164 77.840