Onvoorzien

Voor het opvangen van niet voorziene calamiteiten wordt in de begroting jaarlijks € 150.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven. Dit was in 2021 voldoende om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen.

De zaken die ten laste van de post onvoorziene uitgaven komen, moeten voldoen aan de criteria onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar.

De post onvoorzien wordt slechts belast met éénmalige tegenvallers. Structurele financiële knelpunten in de begrotingsuitvoering moeten door inzet van de budgettaire ruimte of op structurele wijze door lastenverlaging of inkomstenverhoging worden opgelost.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten -150.000 -202.522 0 202.522

Toelichting Onvoorzien

Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien 2021

Het saldo van de post onvoorzien bedroeg aan het begin van 2021 € 150.000. In 2021 is er door mee- en tegenvallers per saldo € 148.000 toegevoegd aan de post onvoorzien. In de tabel zijn de grootste posten hiervan weergegeven. Via de financiële rapportages is totaal € 95.000 van het saldo afgeroomd:

Onderwerp (bedragen in € x 1.000)
Beschikbaar voor onvoorziene uitgaven op 1 januari 2021 150
Herziening bouwgrond 2021-2027 56
Decembercirculaire 2020 77
Overige posten 15
Saldo na beroep op de post onvoorzien 298
Afroming saldo in Financiële rapportages -95
Saldo na beroep op de post onvoorzien en afroming saldo 203