Programma 1 Werken

WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?

Werk is een belangrijke factor voor onze inwoners bij het participeren in onze lokale samenleving. Om lokaal werk te realiseren is economische ontwikkeling nodig.

De gemeente wordt omringd en doorsneden door water; dat water is de motor achter vele innovaties, economische ontwikkelingen en kansen die hieruit voortkomen. We noemen dit watereconomie. We profileren ons bewust hiermee. Het behoud van kwaliteit en diversiteit staan hierbij centraal. Vooral dankzij het water is Schouwen-Duiveland een 'vakantie-eiland'. 

Maar water heeft ons meer te bieden. Slimme en innovatieve concepten in de combinatie van land en water maken nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk op het gebied van onder meer aquacultuur, landbouw, visserij, energie, zorg en kennisontwikkeling op het gebied van water. Dit draagt bij aan een vitale economie die weer een positieve factor is voor het behoud van lokaal werk, zowel voor bestaande als nieuwe werkgelegenheid. Belangrijk voor onze ondernemers en inwoners.

IN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSSTUKKEN IS HET BESTAANDE BELEID OMSCHREVEN?

 • Uitvoeringsprogramma Strand 2018-2021
 • Nota Zonering en Ontwikkelingskader Strand (2012)
 • Nota Cafetariamodel Strandpaviljoens (2012)
 • Horecavisie 2018
 • Detailhandel Structuurvisie (2014)
 • Nota Kamperen 2013, geëvalueerd 2017
 • Watersportvisie (2009)
 • Structuurvisie en Gebiedsvisie Brouwersdam (2012)
 • Nota Recreatiewoningen (2011)
 • Notitie Ecolodges (2013)
 • Notitie Recreatief Nachtverblijf Noordzeestrand (2016)
 • Agenda Toerisme 2018–2026
 • Energieagenda 2018–2023
 • Waterplan Schouwen-Duiveland 2007
 • Beleidsmodules 'Luchtkwaliteit' en 'Geluid en stilte' (2008), 'Licht en duisternis', 'Energie en klimaat', 'Externe veiligheid' en 'Bedrijven en milieuzonering' (2009), 'Bodem' (2010)
 • Regionale Energiestrategie (2020)
 • Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2017–2021
 • Hoofdlijnen uitvoering Participatiewet voor de komende jaren (2019)
 • Startnotitie Vitale Arbeidsmarkt Schouwen-Duiveland (2019)
 • Strategische koers de Zuidhoek - positionering binnen de Participatiewet (2019)
 • Structuurvisie Buitengebied in beweging (2009)
 • Nota Grondbeleid 2018
 • Bedrijventerreinprogramma 2016-2025
 • Beleid hogere waarden wegverkeerslawaai 2015
 • Beleidsplan Archeologie Schouwen-Duiveland (2008)

Sub-Programma 1.1 Economie sterk water gerelateerd

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Watergebonden bedrijvigheid is, naast recreatie, een belangrijke pijler onder de Schouwen-Duivelandse economie. Dit sub-programma gaat over sterk water gerelateerde economische onderdelen, zoals visserij, watergebonden bedrijvigheid en energie.  

BELEIDSINDICATOREN

Naam indicator Eenheid Bron Waarde
Functiemenging (verhouding banen en woningen –bij 50% evenveel banen als woningen) % LISA 48,6

Wat willen we bereiken?

1.1.1. We versterken de watereconomie.

Wat deden we daarvoor?

1.1.2. We willen komen tot een regulering van het ruimtegebruik van water.

Wat deden we daarvoor?

1.1.3. We versterken watergebonden bedrijvigheid.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat al bijdraagt aan de doelstelling

Watersport gerelateerde bedrijvigheid en dienstverlening rond jachthavens blijven we planologisch mogelijk maken.

Wat deden we daarvoor?

1.1.4. Het waterbeheer is in 2040 van een hoogwaardige kwaliteit en de basis voor de watereconomie.

Wat doen we hiervoor nu al- bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

We nemen de belangen van de schaal-, schelpdier- en overige visserij mee bij besluiten waar de gemeente een adviesrol heeft of in gehoord wordt.

Wat deden we daarvoor?

1.1.5. Schouwen-Duiveland is in 2040 energieneutraal.

Wat doen we hiervoor nu al -bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Energiezuiniger openbare verlichting (versneld verLEDden).
 • Onderzoek getijdencentrale Brouwersdam.
 • Ondersteunen (van het voortzetten) van het project Tidal Technology Centre.
 • Energiebesparing gemeentelijke gebouwen.
 • Uitvoering Energieakkoord particuliere woningbouw en bedrijven.
 • Faciliteren en ondersteunen Energiecoöperatie “Energie werkt Schouwen-Duiveland”.
 • Faciliteren en ondersteunen mobiliteitsplatform SDopWeg.
 • Deelname aan het Zeeuws Klimaat Fonds.
 • Inzet op behoud van het vrije uitzicht bij eventuele nieuwe windenergie-plannen op zee voor onze kust.

Wat deden we daarvoor?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUB-PROGRAMMA 1.1

PZEM
Na verkoop in 2017 van de delen van Delta en Delta Netwerkbedrijf zijn belangen van de provincie Zeeland en met name Zeeuwse gemeenten achtergebleven en ondergebracht in PZEM. Ook voor de afsplitsing van het waterbedrijf Evides loopt een traject. Doel hiervan is om de eigendom van het Zeeuwse aandeel in het waterbedrijf bij de Zeeuwse aandeelhouders onder te brengen, en daarmee de risico’s die een bedrijf loopt dat onderdeel uitmaakt van een commercieel concern te vermijden.

Doelstellingen van PZEM zijn om de energieproductie zo duurzaam mogelijk te laten verlopen en zo mogelijk maatschappelijk verantwoord over te dragen. Voor de elektriciteitsproductie beschikt PZEM over een gevarieerde productiemix met gas, wind, biomassa en kernenergie. Ongeveer 40 procent van de elektriciteit wordt duurzaam opgewekt en met een uitstoot van 100à 125 gram CO2 per kWh heeft PZEM de laagste emissiefactor van de grote energieproducenten in Nederland.

De flexibele capaciteit van PZEM is van belangrijke waarde om de leveringszekerheid in Nederland te ondersteunen, wanneer wind en zon het laten afweten. Met de Sloecentrale kan PZEM gebruik maken van een schone, moderne en flexibele gasgestookte centrale. Middels diverse gasopslag en –transportcontracten is ook een optimale beschikbaarheid en aanvoer van gas voor de centrales en voor klanten verzekerd.

Daarnaast neemt PZEM duurzaam opgewekte elektriciteit af van een aantal grote en kleinere windparken, middels langjarige afnamecontracten (PPA’s).PZEM streeft naar een gebalanceerde groei van opwek-en verkoopactiviteiten. In deze strategie zien PZEM een duidelijke rol waar het gaat om het inspelen op de behoefte aan kennis en kunde op het gebied van balancering. PZEM zal in dit kader de nadruk leggen op het uitbreiden van gasgeneratie en het aantrekken van PPA’s.

Tevens volgt PZEM de ontwikkelingen op het gebied van waterstof en het afvangen van CO2 nauwgezet om ook hier haar verantwoordelijkheid tijdig te kunnen nemen.De verwachting is dat, na jaren van krimp, het innovatieve karakter van de werkzaamheden van PZEM weer gaat leiden tot een toename van werkgelegenheid. 

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten -553.522 -615.780 -709.765 -93.985
Baten 392.451 394.004 452.558 58.554
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -161.071 -221.776 -257.207 -35.431

Toelichting exploitatie

 

 

Vluchthaven Bruinisse, incidenteel nadeel van € 52.000
In de vluchthaven meerden, onder invloed van de coronacrisis, minder grote cruiseschepen aan, waardoor we minder liggelden incasseerden.
Bij de doorbelasting van energieverbruik werden foute meterstanden gebruikt, waardoor we een gedeelte hebben moeten terugbetalen. Het probleem is inmiddels opgelost

Haven Bruinisse, incidenteel nadeel van € 35.000
Doordat niet alle boxen door vaste ligplaatshouders waren bezet in 2021 waren de scheepvaartrechten lager dan begroot. De structurele component hiervan betrekken we bij het onderzoek naar de tarieven voor de beroepsvaart dat we in 2022 uitvoeren.

Doorbelaste salarislasten en lasten van ingehuurd personeel, incidenteel nadeel van € 68.000
Voor deze afwijking verwijzen wij u naar een centrale toelichting binnen het onderdeel Overhead

STAR2C,  per saldo (lasten en baten) een incidenteel voordeel van € 81.000
In 2021 vond de eindafrekening van de Interreg subsidie van het project STAR2C plaats. In deze afrekening namen wij de kosten mee van het project Oranjedok in Bruinisse, die onderdeel uitmaakte van de subsidieaanvraag. Deze kosten hebben wij de afgelopen jaren in onze jaarrekeningen verwerkt. Door deze mee te nemen in de eindafrekening, ontstaat een incidenteel voordeel van € 161.000.

Wegens onder andere Covid-19 heeft de leadpartner de mogelijkheid geboden aan de partners om budgetten die in 2020 niet zijn besteed in 2021 te kunnen benutten voor extra opdrachten binnen het project. Wij gaven hier uitvoering aan door onder andere een extra opdracht aan een uitvoeringspartner in het kader van adaptatiepaden getijde Grevelingen. Omdat deze lasten niet waren begroot, laat dit een incidenteel nadeel zien van € 80.000. Per saldo is dus sprake van een voordeel van € 81.000.

Toelichting investeringen

Geen relevante afwijkingen te melden

Sub-Programma 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

De landbouw vervult in onze gemeente een belangrijke rol in ons grote buitengebied. De landbouw verzorgt voor het overgrote deel de stoffering van ons landschap. Bedrijven hebben een weg gevonden voor een bestendige toekomst. Meekunnen in noodzakelijke schaalvergroting en marktgerichte innoverende productie. Of als beheerder van ons landschap en als gastheer voor de beleving van ons buitengebied en onze authentieke producten. Door intensieve samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties is er een klimaatbestendig perspectief voor de landbouw in het kader van de toenemende verzilting, behoud en verbetering van bodemvruchtbaarheid, omgaan met hevige regenval, beschikbaarheid van zoet water en kansrijke teelten in bestaande of nieuwe markten met passende afzetcombinaties. Dankzij kennisontwikkeling op het gebied van water en het ondernemerschap van onze agrariërs zijn we in staat duurzame oplossingen te realiseren voor verdroging en verzilting als gevolg van klimaatverandering. De aquacultuur in en om het water is vermaard vanwege de hoge kwaliteit en gekend bij onze inwoners en vele gasten. En daarom in ruime mate te vinden op lokale menukaarten, aangevuld met streekproducten. Met hoogwaardige wieren en algen en verwerking naar op natuur gebaseerde toepassingen in de medische, farmaceutische en voedingsindustrie profileren we ons met een nieuwe niche die de bijzondere goede waterkwaliteit rondom ons eiland mogelijk maakt.

BELEIDSINDICATOREN

Voor dit sub-programma zijn geen beleidsindicatoren benoemd.

Wat willen we bereiken?

1.2.1. We geven ruimte aan innovatie in (zilte) landbouw, (binnen- en buitendijkse) aquacultuur en verbindingen met andere functies.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Ingediende initiatieven beoordelen en doorlopen van de planologische procedures.
 • Uitvoering gebiedsvisie Schelphoek met aanleg zeewierteelt.
 • Bij initiatieven geven we planologische ruimte aan innovaties binnen de landbouw, zoals zilte of brakke landbouw en verbindingen met andere functies.
 • Faciliteren innovatieve nieuwe zilte teelten (Zeevenkel en Zeebanaan), onder andere door cofinanciering POPIII/Leader-beschikking.

Wat deden we daarvoor?

1.2.2. We zetten in op een diversiteit aan nieuwe economische dragers in combinatie met agrarische bedrijvigheid.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Beoordelen ingediende initiatieven en doorlopen van de planologische procedure.

Wat deden we daarvoor?

1.2.3. We maken schaalvergroting in de landbouw ruimtelijk mogelijk.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Ingediende initiatieven beoordelen en doorlopen van de planologische procedure.

 

Wat deden we daarvoor?

1.2.4. We zetten in op een goede zoetwatervoorziening voor de landbouw om verdroging/verzilting te voorkomen.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Benutten van de ambtelijke en bestuurlijke lobby en continu dit punt agenderen

 

Wat deden we daarvoor?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten -46.314 -408.440 -437.495 -29.055
Baten 0 358.859 140.680 -218.179
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -46.314 -49.581 -296.815 -247.234

Toelichting exploitatie

Project Broedplaats Zoet Water, incidenteel nadeel van € 242.000
Omdat de subsidiebeschikkingen van de Provincies Zeeland en Zuid-Holland voor dit project nog niet definitief waren verleend hebben we de kosten voor dit project in 2021 volledig bekostigd uit onze cofinanciering. We verwachten de subsidies in 2022 wel in te kunnen zetten.

Toelichting investeringen

Geen relevante afwijkingen te melden

Sub-Programma 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Schouwen-Duiveland staat te boek als een ondernemend en bedrijvig eiland. Onze bedrijven profiteren van de mogelijkheid om de kwaliteiten van het (vakantie-)eiland voor prettig en (sociaal) veilig wonen met werken te combineren. Een goede (ICT-) infrastructuur, de beschikbaarheid van moderne methoden en technieken en de interactieve en sociale media dragen ertoe bij dat mensen flexibel en dichter bij huis kunnen werken. Ons eiland is de thuisbasis voor een groot aantal (kleine) ondernemers, die graag profiteren van de kwaliteiten van het vakantie-eiland. Daarenboven kiezen velen ervoor om wonen en werken te combineren. Bijvoorbeeld creatieve bedrijvigheid (grafische en interactieve media, architecten en kunstenaars) en de ICT-sector maken hiervan gebruik. Schouwen-Duiveland is voor een groot aantal werknemers een ideale uitvalsbasis (‘beste van twee werelden’). Door een goede (digitale) infrastructuur bieden we ook deeltijdbewoners een goede service, die steeds belangrijker wordt omdat de scheidslijn tussen werken en vrije tijd steeds verder vervaagt.

BELEIDSINDICATOREN

Naam indicator Eenheid Bron Waarde
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar LISA 233,5

Wat willen we bereiken?

1.3.1 We zetten in op revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en intensivering van ruimtegebruik.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling
Uitvoeren van de Nota grondbeleid, inclusief de bepalingen strategische aankopen.

Wat deden we daarvoor?

1.3.2. We ondersteunen Bedrijven Investerings Zones (BIZ- zones) en geven een economische impuls aan opgerichte BIZ-zones.

Wat deden we daarvoor?

1.3.3. We stimuleren en faciliteren (kleinschalige) bedrijvigheid op Schouwen-Duiveland.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Vergelijkend onderzoek naar regelgeving en grondprijzen omliggende gemeenten.
 • Digitaal Ondernemersloket/Ondernemingsdossier.
 • Investeren in kwaliteit openbare ruimte.
 • We voeren accountmanagement uit en zorgen voor snelle procedures zodat ondernemers kunnen inspelen op de constant veranderende marktvraag.
 • Deelname Economische Impuls Zeeland.
 • Uitvoering geven aan bedrijventerreinenprogramma 2016–2025.

Wat deden we daarvoor?

1.3.4. We stimuleren en faciliteren maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Opnemen van een paragraaf Social Return in alle daarvoor in aanmerking komende aanbestedingen.
 • Ondersteunen MVO-prijs Schouwen-Duiveland.

 

Wat deden we daarvoor?

1.3.5. Er is een optimale (digitale) infrastructuur.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Marktinitiatieven faciliteren om de digitale en telefonische bereikbaarheid van het eiland te verbeteren. 

Wat deden we daarvoor?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUB-PROGRAMMA 1.3

NV Economische Impuls Zeeland (EIZ)
EIZ pleegt acquisitie om bedrijven in Zeeland te laten vestigen. Daarnaast ondersteunt EIZ bedrijven branche-gericht en individueel om innovaties of verdere ontwikkeling en groei te realiseren.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten -1.114.052 -840.231 -645.740 194.491
Baten 1.055.095 1.432.770 2.244.090 811.320
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -58.957 592.539 1.598.350 1.005.811

Toelichting exploitatie

Doorbelasting personeelslasten, incidenteel voordeel van € 79.000
Voor deze afwijking verwijzen wij u naar een centrale toelichting binnen het onderdeel Overhead

Economische aangelegenheden, incidenteel voordeel van € 58.000
Met het opstellen van de Economische Visie is in 2021 een start gemaakt, maar de oplevering vindt pas plaats in 2022. Een gedeelte van de advieskosten schuift daarom door naar 2022. 
De bijdrage voor de Gebiedsvisie Grevelingen die in 2021 geraamd stond is pas nodig in 2022. De financiële consequenties voor 2022 verwerken we via de eerste financiële rapportage 2022.

Grondexploitaties, incidenteel voordeel van € 811.000
Het voordeel op de grondexploitaties komt met name door vrijval van verliesvoorzieningen bij de exploitaties Business Park Zierikzee Noordwest en Gouwepoort.
Ook is de tussentijdse winstneming bij de exploitatie bedrijventerrein Straalweg II hoger dan geraamd.
Deze voordelen verlopen budgettair neutraal via de algemene reserve ontwikkelingsbedrijf, welke is gekoppeld aan de algemene dekkingsmiddelen.
Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid.

Toelichting investeringen

Geen relevante afwijkingen te melden

Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

We willen de voor onze bedrijven nodige aanwas van de beroepsbevolking verzekeren door een goede samenwerking met andere regio’s en (onderwijs) instanties, waarbij het aanbod kwantitatief en kwalitatief aansluit op de vraag. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstanties is er een infrastructuur waar leerlingen vanwege het concrete zicht op hun toekomstige carrière enthousiast en gemotiveerd opleidingen volgen die praktijkgericht zijn en afgestemd op wat onze mooie en bijzondere bedrijven vragen aan (praktijk)kennis, vaardigheden en competenties. Techniek is weer “in”. Bedrijven nemen hier graag aan deel met stages, leerwerkplaatsen en leren op het bedrijf vanwege het uitzicht op goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Met deze aanpak wordt al in het voortgezet onderwijs een band tussen ondernemer en toekomstige werknemer gesmeed. Door de ontmoeting met studenten van verschillende studierichtingen die vanuit het nieuwe Pieter Zeeman aan het werk zijn voor en met ondernemers hebben leerlingen een goed zicht en een betere kennismaking met gerichte vervolgopleidingen en het uitzicht dat die bieden voor een boeiende en perspectiefvolle baan in een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Zowel voor leerlingen en studenten die hier zijn opgegroeid als studenten van elders. We blijven daarnaast werk maken van de aan ons overgedragen Participatiewet. Met een rechtvaardig beleid heeft vrijwel iedereen met arbeidsvermogen een passende baan in een onderneming of bij een maatschappelijke organisatie of bij een overheidsinstelling. De Zuidhoek is aangepast aan de nieuwe rol. Het biedt beschut werk aan mensen die een dusdanige mate van begeleiding en/of aanpassing(en) van het werk nodig hebben dat dit niet van een werkgever kan worden verwacht. Ook levert De Zuidhoek vanuit de nieuwe positionering als mensontwikkelbedrijf een belangrijke bijdrage aan het maximaliseren van de uitstroom naar werk (betaald werk, beschut werk, arbeidsmatige dagbesteding). De Zuidhoek zet daarbij zijn expertise in voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die op De Zuidhoek hun basiswerknemersvaardigheden ontwikkelen en werkervaring opdoen, zodat zij beter kunnen uitstromen naar een reguliere plaats op de arbeidsmarkt.

BELEIDSINDICATOREN

Naam indicator Eenheid Bron Waarde
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15–64 jaar LISA 796,3
Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 68,1
Werkloze jongeren % 16 tot en met 22-jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 1,0
Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15–64 jaar CBS 225,9

 

Wat willen we bereiken?

1.4.1. Alliantie met het onderwijs en het bedrijfsleven om opleidingsmogelijkheden aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Deelname aan kennisnetwerken op het gebied van arbeid en opleiding. 
 • Uitvoeren van Uitvoeringsagenda sociaal domein.

Wat deden we daarvoor?

1.4.2. We richten ons op omscholing en het activeren van de niet-actieven met als doel sociale en/of economische zelfredzaamheid.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Inzet op (om)scholing van uitkeringsgerechtigden
 • Aanbieden van re-integratietrajecten en trajecten voor passende arbeid

Wat deden we daarvoor?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA

Zuidhoek – Flex bv
Dit bedrijf zet in zich om, al dan niet tijdelijk en al dan niet geïndiceerd, gesubsidieerde arbeid te leveren door het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden als opstap naar een reguliere baan.

Zuidhoek – Re-integratie bv
Dit bedrijf zet zich in voor het bevorderen van re-integratie, via het arbeidsproces van uitkeringsgerechtigden door het uitvoeren van re-integratieopdrachten.

Zuidhoek – Personeels bv
Dit bedrijf voorziet in het aannemen van nieuw personeel, zonder de ambtelijke status, ter vervanging van personeel met een ambtelijke status.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten -9.712.955 -10.680.818 -10.111.005 569.813
Baten 3.512.746 4.117.728 4.220.975 103.247
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.200.209 -6.563.090 -5.890.029 673.061
Onttrekkingen 123.392 160.392 135.392 -25.000

Toelichting exploitatie

Sociale werkvoorziening De Zuidhoek, incidenteel voordeel € 454.000 (saldo lasten en baten)
Waar na bijstelling een nadeel was begroot van € 532.000 is in plaats daarvan een negatief resultaat (vóór onttrekking uit reserves) gerealiseerd van € 78.000. 

In navolging van 2020 is, gelet op de onzekerheden rondom corona in relatie tot de reguliere bedrijfsvoering, een kostentechnisch terughoudend beleid gevoerd en waren de opbrengsten aan een grote onzekerheid onderhevig. 

De netto toegevoegde waarde viel uiteindelijk € 46.000 hoger uit dan de eerder bijgestelde begroting, de overige bedrijfsopbrengsten € 7.000. De salariskosten vielen uiteindelijk € 295.000 lager uit dan begroot. Dit als gevolg van een lagere werkelijke loonindexatie in combinatie met een tijdelijke verlaging van sociale premies. Daarbij was sprake van een sterkere terugloop van medewerkers dan eerder rekening mee gehouden. De overige bedrijfskosten vielen € 106.000 lager uit. Dit vooral als gevolg van (nog) niet uitgevoerde werkzaamheden.

Participatiebudget, incidenteel voordeel € 131.000
Via de 2e Financiële rapportage 2021 is reeds € 69.000 van het totale budget van € 99.000 voor Deltabanen (Participatielab) doorgeschoven naar 2024. Nu blijkt dat het volledige budget, evenals in 2020, niet is ingezet. Reden hiervoor is dat naast ons eigen gereserveerde budget ook een subsidie beschikbaar is bij de uitvoerende partij Scalda. Zij hebben meer personen dan verwacht onder de subsidie laten vallen, waardoor er geen lasten waren voor de gemeente. Daarnaast is tijdens de opstartfase, mede door corona, minder gebruik gemaakt van het Participatielab dan gewenst. We werken aan verandering hiervan, waardoor we menen dat dit budget wel benodigd is voor de jaren 2022-2024.

Verder vielen de uitgaven aan reiskostenvergoeding en kinderopvang lager uit. Dit omdat er perioden waren van lockdowns, waardoor cliënten niet naar voorzieningen konden (en dus geen reiskosten en kosten voor kinderopvang maakten). 

Toelichting investeringen

Geen relevante afwijkingen te melden

Sub-Programma 1.5 Vakantie-eiland toonaangevend in water

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Schouwen-Duiveland wordt in 2040 geassocieerd met vakantie-eiland en met water. We staan binnen en buiten de landsgrenzen bekend als recreatieve bestemming vanwege het veelzijdig karakter en de diversiteit. De veelzijdigheid van het eiland komt terug in de bruisende activiteiten, de aantrekkingskracht van Renesse als “trendy badplaats”, de mogelijkheden tot beoefenen van (water)sporten en de combinatie van water, natuur en cultuur. Met deze veelzijdigheid heeft het eiland alles in zich om verschillende doelgroepen te bedienen. Schouwen-Duiveland heeft ook naam als eiland waar innovatie, kennis en ondernemerschap op het terrein van water samenkomen. De relatief grote naamsbekendheid van Zierikzee en Renesse is benut in de profilering van het eiland.

Schouwen-Duiveland staat in het rijtje van meest duurzame delta-bestemmingen in de wereld. We hebben die positie vast weten te houden, niet alleen door de kwaliteit van het strand en het water, maar ook vanwege de kwaliteit van de recreatie- en horecabedrijven, het veelzijdig karakter als vakantiebestemming vanwege het landschap, de rijke cultuurhistorie en de recreatiemogelijkheden op en aan het water. We hebben onze positie weten te gebruiken in de marketing van ons eiland als duurzame vakantiebestemming waarbij we onze keurmerken stevig inzetten. Onze gasten waarderen onze vakantiebestemming, omdat we deze keurmerken waarmaken. Het gastheerschap van onze ondernemers draagt daaraan bij. Met als gezamenlijke strategie: “Niet meer maar continu beter”. Het Watersnoodmuseum is, naast nationaal herdenkings- en herinneringscentrum, verder uitgegroeid tot een (inter)nationaal kenniscentrum voor klimaatadaptatie, specifiek voor water. Het bijzondere karakter van het museum vanuit de historie van ons eiland draagt bij aan de noodzaak om mensen bewust en weerbaar te maken voor (de gevolgen van) klimaatverandering. Het bijzonder karakter van het museum zorgt ervoor dat de boodschap echt “binnenkomt” en beklijft.

BELEIDSINDICATOREN

Voor dit sub-programma zijn geen beleidsindicatoren benoemd.

Wat willen we bereiken?

1.5.1. We voeren een meerjarige strategische marketingcampagne gericht op de in het Eilandmarketingplan onderscheiden doelgroepen.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Offline marketing- en promotie (Recreatiebijlage Wereldregio, Kust- & Zeegids, VVV Promotiemateriaal, Badkoerier.
 • Onderhoud website Ikhebeenband.nl (Verblijven, Wonen en Werken).
 • Eilanddressing (banieren in vijf kernen).
 • Uitvoeren Plan van Aanpak Gezond Eten Schouwen-Duiveland 2018-2021 (zie programma 3.4)
 • Beter verbinden websites gemeente met VVV Zeeland, Zeelandapp, Renesse Bruist, ikhebeenband.nl.

Wat deden we daarvoor?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten -14.671 -14.671 -10.623 4.048
Baten 14.799 2.799 2.575 -224
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 128 -11.872 -8.048 3.824

Toelichting exploitatie

Geen relevante afwijkingen te melden

Toelichting investeringen

Geen relevante afwijkingen te melden