Programma 4 Bestuur en Burgerzaken

WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?

Het programma Bestuur is gericht op het voeren van goed lokaal bestuur; flexibel en gericht op de lokaal maatschappelijke opgaven waarvoor inwoners en ondernemers de lokale overheid nodig hebben. Daarnaast mogen inwoners, ondernemers, partners en gasten verwachten dat we kwalitatief goede producten en diensten leveren door middel van een goed dienstverleningsconcept. Eisen die je aan een moderne organisatie mag stellen.

Dit programma gaat ook over hoe we taken invullen en welke rol we in de lokale samenleving willen spelen en over hoe we ons willen gedragen in de samenleving. Kernbegrippen daarbij zijn dat we omgevingsbewust en verbindend willen zijn, handig en verstandig, daadkrachtig en focus hebben en houden. Deze elementen zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Organisatievisie. Aangezien het overgrote deel van dit uitvoeringsprogramma bedrijfsvoeringaspecten betreft is dit uitvoeringsprogramma opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

IN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSSTUKKEN IS HET BESTAANDE BELEID OMSCHREVEN?

 • Strategische Visie Tij van de toekomst 2040
 • Collegeprogramma 2018-2022 Verbindend verder
 • Visie op dienstverlening
 • Organisatievisie Met het tij mee
 • Uitvoeringsprogramma Organisatievisie
 • Algemeen privacybeleid 2018
 • Informatiebeveiligingsbeleid 2018
 • Informatiestrategie 2020-2021
 • Kadernota risicomanagement en rechtmatigheidsverantwoording 2019
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019-2023

Wat willen we bereiken?

4.1.1. We staan midden in de samenleving, we inspireren, verbinden en werken samen met inwoners, ondernemers en partners aan het behouden van en versterken van ons woon-, werk- en verblijfsklimaat.

Hierbij bewegen we mee met de ontwikkelingen die op ons afkomen (flexibel en actueel bestuur).

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Participatie in samenwerkingsverbanden zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Zeeuwse gemeenten, Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en P10.
 • Afstemmen van onze investeringsagenda met die van andere partners zoals provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en gemeente Goeree-Overflakkee.
 • Vroegtijdig betrekken van de raad bij nieuwe ontwikkelingen en tussentijds informeren van de raad over de voortgang.

Wat deden we daarvoor?

4.1.2. We blijven inzetten op deregulering.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

We houden continue oog voor overbodige regels in gemeentelijke regelgeving.

4.1.3. We geven vorm aan ons eigen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

We kopen duurzaam en zo mogelijk circulair in (zie hiervoor ook sub-programma 1.1).

Wat deden we daarvoor?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN PROGRAMMA 4

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
Uitwisselen van kennis en ervaring en het behartigen van onze belangen.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Uitwisselen van kennis en ervaring en het behartigen van onze belangen.

P10
Uitwisselen van kennis en ervaring en het behartigen van onze belangen als plattelandsgemeente.

Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
Het OZO behartigt de belangen van Zeeland door onderlinge samenwerking van de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland door afstemming van agenda’s en programma’s en een samenhangende en uniforme lobby naar de landelijke en Europese overheid.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten -2.538.906 -2.839.609 -2.779.720 59.889
Baten 447.239 514.777 579.551 64.774
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.091.667 -2.324.832 -2.200.169 124.663

Toelichting exploitatie

Doorbelaste salarislasten en lasten van ingehuurd personeel, incidenteel voordeel van € 93.000
Voor deze afwijking verwijzen wij u naar een centrale toelichting binnen het onderdeel Overhead.

Toelichting investeringen

Geen relevante afwijkingen te melden