Programma 3 Verblijven

WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?

De dynamiek en veelzijdigheid van water, land, natuur en cultuur maken van ons eiland een geliefde vakantiebestemming. In de komende dertig jaar koesteren, versterken en verduurzamen we die onderscheidende kwaliteiten en blijft recreatie en toerisme een belangrijke economische sector. Ons eiland door goede promotie, marketing en kwaliteitskeurmerken gekend om het hoogstaande recreatieve product en een uitstekend gastheerschap. Het strand is een belangrijke trekker maar ons gasten weten ook de bijzondere stadjes, dorpen en ons fraaie en veelzijdige landschap te vinden en ervan te genieten. Kwaliteiten die overigens ook voor het wonen en werken op ons eiland van bijzondere betekenis zijn. Wonen en werken op Schouwen-Duiveland is wonen en werken op een vakantie-eiland. Eilanders ontspannen na een dag hard werken dankzij de buitengewone omgevingskwaliteiten en ervaren als bewoner de kwaliteit van leven die het eiland biedt. Onze strategie is dat Schouwen-Duiveland in 2040 een vakantie-eiland is dat de concurrentie met binnen- en buitenlandse bestemmingen vol zelfvertrouwen aan kan.

IN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSSTUKKEN IS HET BESTAANDE BELEID OMSCHREVEN?

 • Woonvisie 2018-2027
 • Regionale woningmarktafspraken 2014-2023
 • Nota grondbeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2018
 • Structuurvisie Buitengebied in beweging (2009)
 • Structuurvisie Zierikzee 2030
 • Structuurvisie Bruinisse 2025
 • Masterplan Renesse
 • Agenda Toerisme 2018-2026
 • Horecavisie 2018
 • Regiovisie Schouwen-West
 • Structuurvisie Brouwersdam Zuid (2013)
 • Uitvoeringsprogramma Zierikzee (2015)
 • Nota Integraal Erfgoedbeleid Schouwen-Duiveland 2012-2018
 • Energie-agenda 2018-2023
 • Regionale Energiestrategie (2020)
 • Dorpsvisie Burgh-Haamstede (2020)
 • Dorpsvisie Scharendijke (2019)
 • Stadsvisie Brouwershaven (2018)

Sub-Programma 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Schouwen-Duiveland is het vakantie-eiland waar gasten en eilanders genieten van het fraaie en veelzijdige landschap, de bijzondere natuur, het water en de alom tastbare cultuur. De lucht is schoon, de nachten zijn donker en de elementen wind, water en zon worden beleefd. Er zijn veel mogelijkheden om die kwaliteiten te beleven en recreatief te gebruiken.

De kwaliteiten van het eiland zijn duurzaam behouden en verder ontwikkeld. Schouwen- Duiveland is hierdoor een geliefde vakantiebestemming die de concurrentie met binnen en buitenlandse bestemmingen vol zelfvertrouwen aan kan.

BELEIDSINDICATOREN

Voor dit sub-programma zijn geen beleidsindicatoren benoemd.

Wat willen we bereiken?

3.1.1. We gaan zorgvuldig om met landschap, cultuur, monumenten en milieu en investeren in het verbeteren van deze kwaliteiten.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Invulling compensatielocaties (Regiovisie Schouwen-West).
 • Aanleg fietspaden A. van de Weijdeweg- Moolweg Regiovisie Schouwen-West.
 • Ontwikkelen met kwaliteit (Buitengebied in Beweging).
 • Blijvend inzetten op een hoge ranking in kwaliteitskeurmerken, zoals Quality Coast en Green Destinations.
 • Inzet om inwoners en gasten te laten genieten van de schoonste stranden van Nederland.
 • We passen het instrumentarium voor beschermd erfgoed toe, inclusief eventuele herbestemmingsonderzoeken.
 • Verbreding van de jaarlijkse Monumentenprijs naar een Erfgoedprijs en Cultuurprijs.

Wat deden we daarvoor?

3.1.2. We zetten in op een hoge ruimtelijke kwaliteit voor het buitengebied.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Platform Veelzijdig Landschap.
 • Stimuleren biodiversiteit.
 • Optimaliseren langzaam verkeerroutes en oplossen knelpunten.
 • Overleg met het Rijk voor behoud vastgestelde basiskustlijn, in combinatie met maatregelen voor de recreatiesector

Wat deden we daarvoor?

3.1.3. We gaan creatief en flexibel om met het (her)gebruik van het cultuurhistorisch erfgoed.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Jaarlijks verstrekken van kleine bijdragen in de kosten van onderhoud van kerken, molens en buitenverblijven.
 • Educatief medewerker voor musea in relatie tot (onderwijs)educatie. 

Wat deden we daarvoor?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 3.1

Bestuurlijk Overleg Grevelingen
Het Bestuurlijk Overleg Grevelingen (BOG) is ontstaan uit het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta naar aanleiding van het besluit van provincie Zuid-Holland om uit te treden. Het BOG wordt gevormd door de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland. Staatsbosbeheer is het uitvoerende orgaan. Het BOG draagt zorg voor de uitvoering van gebiedsgerichte projecten ten behoeve van de ontwikkeling van recreatie en toerisme in en rond het Grevelingenbekken. Belangrijk richtinggevende beleidsstuk voor de Grevelingen is het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen 2020–2028, waarin alle projecten voor de Grevelingen voor de periode zijn opgenomen en synergie is aangebracht met de compenserende opgaven vanuit het project Getij Grevelingen.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten -3.417.251 -2.971.298 -2.649.730 321.568
Baten 1.771.806 536.972 426.293 -110.679
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.645.445 -2.434.326 -2.223.436 210.890
Stortingen -327.934 -12.807 -1.010 11.797
Onttrekkingen 558.742 820.219 54.935 -765.284
Mutaties reserves 230.808 807.412 53.925 -753.487

Toelichting exploitatie

Energie en klimaat, incidenteel voordeel van € 140.000
In 2021 zijn er op het gebied van energie en klimaat diverse budgetten beschikbaar gesteld die een incidenteel karakter hadden. Denk hierbij aan onderzoekskosten CO2 nulmeting, voucherregeling voor bedrijven en een budget voor warmtescans. Niet al deze middelen zijn in 2021 besteed. Bij de eerste financiële rapportage 2022 voeren we de benodigde middelen vanuit dit overschot opnieuw op.

Regiovisie, incidenteel voordeel van € 133.000
In 2021 waren binnen de Regiovisie onder andere middelen geraamd voor het opstellen van gebiedsvisies voor de aandachtsgebieden Rampweg en N57 te Scharendijke en een knelpuntenpot voor verkeersmaatregelen.  Deze middelen zijn in 2021 niet volledig besteed.  Het opstellen van de Gebiedsvisie Rampweg is opgestart, maar loopt door in 2022. Gebiedsvisie Scharendijke ligt stil als gevolg van het vertrek van de projectmanager Regiovisie. Er is in 2021 geen gebruik gemaakt van de knelpuntenpot.

Bestemmingsreserve Regiovisie, lagere onttrekking van € 765.000
Als gevolg van de lagere lasten binnen de Regiovisie vond er ook een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve plaats.
Daarnaast vindt de begrote overheveling vanuit de bestemmingsreserve Regiovisie naar de reserve dekking afschrijvingslasten voor een bedrag van € 633.000 niet plaats. Deze schuift door naar 2022. 

Toelichting investeringen

Fietsschakels Regiovisie, voordeel € 242.000 
De uitspraak van de Raad van State over voet- en fietspad A. v.d. Weijdeweg/Moolweg was half december, waarna de voorbereidingen op het werk zijn gestart. Hierdoor verwachten we de uitgaven pas in de eerste twee maanden van 2022. 

Recreatieve Infra Regiovisie, voordeel € 200.000
De voorbereiding met stakeholders vergde de nodige tijd. Het starten met de voorbereiding is om deze reden ook nog niet opgepakt in 2021. We verwachten dit project in 2022 uit te voeren.

Flankerende maatregelen 3e fase Recreatieverdeelweg, voordeel € 459.000
Het project wordt deel gefinancierd met SPV-subsidie. De hierbij behorende uitvoeringstermijn is op verzoek van de VNG landelijk met een jaar verlengd.  De voorbereiding van het werk vergde veel tijd omdat ook de input uit de Dorpsvisie in het project is verwerkt. De uitvoering is gestart direct na het hoog-zomerseizoen en dit zal doorlopen in 2022.

Sub-Programma 3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Het vakantie-eiland Schouwen-Duiveland heeft een duidelijk herkenbare Toeristische Hoofdstructuur (THS) waar ondernemers de lokaal specifieke gebiedskwaliteiten en kenmerken, cultuurhistorie, verhalen en bijzondere geschiedenissen en gebeurtenissen inzetten. Zo kan iedere ondernemer zich onderscheiden en banden met bezoekers opbouwen. Het hele eiland is ontsloten door een recreatieve infrastructuur van wandel-, fiets- en ruiterpaden.

De toeristische infrastructuur heeft het mogelijk gemaakt dat allerhande interessante productmarkt combinaties zijn ontstaan onder het motto: het geheel is meer dan de som der delen. Daarmee is de hoofdstructuur niet alleen een fysiek herkenbare structuur, maar vooral ook een structuur waarbinnen ondernemers elkaar vinden en komen met aantrekkelijke, toeristische arrangementen. De bestaande wegenstructuur is geoptimaliseerd voor verbetering van de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming. De bestaande (verkeers)knelpunten bij de dorpen zijn opgelost De verkeersafwikkeling voor de THS is daarmee structureel verbeterd.

Om de kwaliteit van onze verblijfsrecreatie te versterken zetten we in 2020 en verder in op de toepassing van het nieuwe Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie en de Uitvoeringsregeling duurzaamheidsstaffel circulair en energieneutraal. We passen deze kaders toe in het nieuwe beoordelingsproces voor nieuwe initiatieven gekoppeld aan het Adviesteam Toerisme. Om verdere balans in vraag en aanbod te realiseren, starten we vanaf 2020 het proces om te komen tot planologische bestemming van de daadwerkelijk op recreatieterreinen aanwezige verblijfseenheden. In 2020 komen we in samenwerking met de recreatiesector met oplossingen op het huisvestingsvraagstuk voor tijdelijke medewerkers zowel in de recreatie als overige branches.

BELEIDSINDICATOREN

Voor dit sub-programma zijn geen beleidsindicatoren benoemd.

Wat willen we bereiken?

3.2.1. We geven de Toeristisch Hoofdstructuur (THS) vorm.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Aanpakken knelpunten in de wandel, fiets- en ruiterpaden- en menroutestructuur.
 • Uitvoering uitvoeringsprogramma parkeerbeleid.
 • Toeristische cijfers en kennis profiel van de gast continu beschikbaar stellen.
 • Subsidie veerpontje, onderhoud ATB en ruiterroutes, Toeristische routestructuren (FIKS).
 • Beheerskosten knooppuntensysteem.
 • Betere afstemming met wegbeheerders over werkzaamheden tijdens piekmomenten/vakanties.

Wat deden we daarvoor?

3.2.2. We benutten de potenties van musea, monumentale kernen en culturele evenementen om onze culturele en cultuurhistorische infrastructuur verder te versterken.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Verbetering recreatieve infrastructuur, bewegwijzering en informatieverstrekking over musea en erfgoed.

Wat deden we daarvoor?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten -2.387.779 -2.456.852 -2.295.835 161.017
Baten 2.690.603 2.091.940 2.437.596 345.656
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 302.824 -364.912 141.760 506.672

Toelichting exploitatie

Doorbelaste salarislasten en lasten van ingehuurd personeel, incidenteel nadeel van € 120.000
Voor deze afwijking verwijzen wij u naar een centrale toelichting binnen het onderdeel Overhead.

Opbrengst betaald parkeren (inclusief naheffingsaanslagen), incidenteel voordeel van € 405.000
De opbrengst betaald parkeren is ruim € 300.000 hoger dan geraamd doordat de inkomstenderving op het betaald parkeren door invoering van het parkeervignet lager uitviel dan verwacht. Bovendien waren er minder storingen bij de parkeerautomaten dan de voorgaande jaren, door een betere borging van het onderhoud.

We melden ook een hogere opbrengst van ruim € 100.000 bij de naheffingsaanslagen. Door een verandering in de personele bezetting is er meer aandacht besteed aan de handhaving bij betaald parkeren dan in de jaren daarvoor. Het aantal uren dat we konden handhaven was ook groter door de kortere periodes van storingen bij de automaten zoals hiervoor vermeld. 

Actieprogramma toerisme, incidenteel voordeel van € 138.000 
Door corona is een aantal activiteiten niet opgepakt in 2021 of was er minder belangstelling vanuit de doelgroep. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een innovatie vouchertraject dat voor ons wordt verzorgd door Economische Impuls Zeeland met een looptijd van drie jaar (2020 t/m 2022). In 2022 hopen we een inhaalslag te maken.

Door de lagere lasten hebben we de stelpost op het actieprogramma in 2021 volledig kunnen realiseren. Het effect van het doorschuiven van activiteiten van 2021 naar 2022 op de begroting 2022 verwerken we via de eerste financiële rapportage 2022.

Toelichting investeringen

Herinrichting parkeerlocaties, voordeel € 172.000
Bij de vaststelling van het budget was het uitgangspunt om de markering in de verharding aan te brengen. Bij de uitvoering van de parkeermaatregelen is ervoor gekozen om de parkeervakken door middel van tijdelijke markering aan te brengen. Verder hebben we in 2021 minder parkeervakken aangebracht dat in eerste instantie was aangenomen. Dit project loopt door in 2022.

Sub-Programma 3.3 Toerisme is sterk divers en profiteert van water

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

De recreatieve voorzieningen op Schouwen-Duiveland onderscheiden zich door een aantrekkelijke diversiteit en een bovengemiddelde kwaliteit. De omgeving en aanwezige voorzieningen maken Schouwen-Duiveland tot een veelzijdig en energiek vakantie-eiland, waar gasten jaarrond verblijven. De sector is een voorbeeld voor andere regio’s door het duurzame karakter van de bedrijfsvoering, het goede gastheerschap en de hoge kwaliteit, bereikt door innovatie en herstructurering.

De unieke kansen die het water op en om het eiland bieden, zijn in het kader van recreatief verblijf optimaal benut. Dit geldt ook voor de overgangen tussen land en water. Waterveiligheid en recreatie zijn op een innovatieve manier aan elkaar verbonden. Schouwen-Duiveland is koploper in Europa op het gebied van innovatie, klimaat, waterveiligheid en het gebruik van water en zeeweringen voor recreatieve doeleinden.

Enkele grote evenementen met landelijke uitstraling en lokale cultuurhistorische evenementen hebben een belangrijke meerwaarde.

BELEIDSINDICATOREN

Voor dit sub-programma zijn geen beleidsindicatoren benoemd.

Wat willen we bereiken?

3.3.1. We zetten in op een stabiel hoogseizoen en een vaste en minder weersafhankelijke instroom van gasten gedurende het hoogseizoen.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Faciliteren van initiatieven voor herstructurering en kwaliteitsverbetering waar seizoenverlenging en jaarrondbestemming een onderdeel van is.
 • Inzetten op structureel overleg (handhaving) gemeente en recreatiesector.

Wat deden we daarvoor?

3.3.2. We ondersteunen initiatieven die een bijdrage leveren aan verlenging van het seizoen.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Stimuleren seizoensverlenging in de toetsing van initiatieven.

Wat deden we daarvoor?

3.3.3. We stimuleren investeringen in en rond jachthavens en vernieuwende concepten aan het water.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Deelname Dutch Delta Cruise Port.

Wat deden we daarvoor?

3.3.4. We stimuleren kwaliteitsverbetering, differentiatie en innovatie voor de bestaande dag- en verblijfsrecreatie. Evenementen maken hier onderdeel van uit.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Faciliteren van initiatieven ten behoeve van herstructurering en kwaliteitsverbetering van recreatiebedrijven.
 • Dorpsraden en inwoners meer betrekken bij recreatieve gebiedsvisies en ontwikkelingen.
 • Gezamenlijk ontwikkelen instrumentarium aandachtsgebieden (actie Zeeuwse Kustvisie).
 • Structurele afspraken provincie Zeeland ‘Database aanbod verblijfsrecreatie’.
 • Exploitatiebijdrage kwaliteitsverbetering minicampings inzetten in landschapsopgaven in de aandachtsgebieden.
 • Strandactiviteiten zoals verdwaalpalen, (huur) mobiele toiletten, beheer en onderhoud overgangen, toiletten en vlaggen aan de Brouwersdam, jaarlijkse actie Schoonste strand, onderhoud strandrolstoelen, veiligheid Verklikkerplaat.
 • Deelnemen aan regionale overleg kustbeheerders zandsuppletieprogramma (actie Zeeuwse Kustvisie). 

Wat deden we daarvoor?

3.3.5. We stimuleren duurzaam en circulair toerisme.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Faciliteren pilot ‘Circulair Recreëren’  (o.a. cofinanciering POPIII/Leaderbeschikking).

Wat deden we daarvoor?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten -25.500 -7.325 -10.848 -3.523
Baten 25.500 7.325 7.325 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 -3.523 -3.523

Toelichting exploitatie

Geen relevante afwijkingen te melden

Toelichting investeringen

Geen relevante afwijkingen te melden

Sub-Programma 3.4 Evenementen en activiteiten aan het water

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

De zuidwestelijke delta is één van de meest vooraanstaande watersportgebieden van Noordwest-Europa. Schouwen-Duiveland heeft binnen de delta een aantrekkelijk en divers aanbod watersportvoorzieningen, dat een belangrijke bijdrage levert aan de watereconomie van het eiland. Water is het thema dat Schouwen-Duiveland op de kaart moet zetten.

De jachthavens zijn een meer integraal onderdeel geworden van onze steden en dorpen. Terrassen aan het water en havens zijn populaire plekken om als toerist of recreant naar toe te gaan. Omgekeerd is een uitstap vanuit de jachthaven naar de horeca en winkels in de kernen een vanzelfsprekendheid. De kwaliteit van de jachthavens is hoog.

Nieuwe beeld- en imagobepalende watergerelateerde evenementen zijn ontwikkeld. Renesse, Scharendijke en de Brouwersdam hebben zich ontwikkeld tot een internationaal centrum voor dynamische water- en beachsporten zoals (kite)surfen, kitebuggyen, strandvolley- en voetbal. De Grevelingen en de Oosterschelde zijn blijvende hotspots voor de duiksport met een daarbij passende en aantrekkelijke infrastructuur onder en boven water. Tevens weten sportvissers hun weg te vinden op Schouwen-Duiveland.

BELEIDSINDICATOREN

Voor dit sub-programma zijn geen beleidsindicatoren benoemd.

Wat willen we bereiken?

3.4.1. We dragen bij aan het optimaliseren van evenementen als trekpleister.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Faciliteren bij grootschalige evenementen (Concert at Sea, Kustmarathon etc.)
 • Subsidiering van nieuwe evenementen.
 • Faciliteren bij de knelpunten in procedures bij evenementen, ook op het strand.

Wat deden we daarvoor?

3.4.2. We maken functies in onze havens ondergeschikt aan de functie van jachthaven.

Uitzonderingen zijn de Vluchthaven Bruinisse waar watergebonden bedrijvigheid prioriteit krijgt en de Vissershaven in Bruinisse. In Zierikzee blijft ruimte voor de beroepsvaart waaronder de mosselvloot.

Wat deden we daarvoor?

3.4.3. We versterken het (maritieme) karakter van Zierikzee.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Stadsomwalling/Slingerbos.

Wat deden we daarvoor?

3.4.4. We versterken het (maritieme) karakter van Bruinisse.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Uitwerken ontwerp Kerkplein in samenspraak met de lokale samenleving.

Wat deden we daarvoor?

3.4.5. We zetten in op een kwaliteitsimpuls van het dorp Renesse en versterken de verbinding met de Brouwersdam.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Uitvoeren Masterplan Renesse.

Wat deden we daarvoor?

3.4.6. We zetten in op het versterken van onze gastronomie.

Wat deden we daarvoor?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten -2.502.529 -2.612.683 -2.658.084 -45.401
Baten 1.957.222 1.712.608 1.702.997 -9.611
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -545.307 -900.075 -955.087 -55.012

Toelichting exploitatie

Onderhoud havens, incidenteel voordeel van € 143.000
De werkzaamheden uit het onderhoudscontract voor de havens, met een looptijd van vier jaar,  hebben we begrotingstechnisch gelijkmatig over de jaren verdeeld. In de praktijk verloopt dit minder gelijkmatig. Het is soms bijvoorbeeld efficiënter om werkzaamheden te combineren als er een werkschip beschikbaar is. Het overschot in 2021 is dus weer nodig in 2022 en voeren we in 2022 op via de eerste financiële rapportage.

Onderhoud strand, incidenteel nadeel van € 40.000
In het vierde kwartaal hebben we, met name door onvoorziene weersomstandigheden, extra kosten moeten maken voor het strandonderhoud.

Verhuur strandpaviljoens, incidenteel nadeel van € 99.000
Door corona hebben we een terugbetaling over 2020 in 2021 verantwoord en hebben we vooruitlopend op een gerechtelijke uitspraak niet heel de huur over 2021 in rekening gebracht.

Doorbelaste salarislasten en lasten van ingehuurd personeel, incidenteel nadeel van € 50.000
Voor deze afwijking verwijzen wij u naar een centrale toelichting binnen het onderdeel Overhead.

Toelichting investeringen

Elektrische installatie haven Brouwershaven, nadeel € 100.000
Dit krediet is in 2021 overschreden door de fors toegenomen prijzen voor materiaal. Daarnaast is een deel van het krediet van 2022 al eerder benut. Omdat het kredieten zijn die doorlopen in 2022 nemen we de prijsstijgingen mee bij de eerste afwijkingenrapportage 2022.

Restauratie Oude Haven Zierikzee, voordeel €109.000
De restauratie van de kademuren van de Oude Haven is vooralsnog niet gestart. De gemeenteraad besloot in juli 2021 tot een geohydrologisch onderzoek gedurende vier seizoenen. De resultaten van dit onderzoek worden met een voorstel aangeboden aan de gemeenteraad in het jaar 2022. 

Steigers Nieuwe Haven Brouwershaven, nadeel € 192.000
Dit krediet is in 2021 overschreden door de fors toegenomen prijzen voor materiaal. Daarnaast is een deel van het krediet van 2022 al eerder benut. Omdat het kredieten zijn die doorlopen in 2022 nemen we de prijsstijgingen mee bij de eerste afwijkingenrapportage 2022.