Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht

Exploitatie Realisatie 2021
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
0-1 Bestuur -1.617.686 115.891 0 0 -1.501.795
0-10 Mutaties reserves 0 0 -14.051.113 14.541.878 490.764
0-2 Burgerzaken -1.162.035 463.661 0 0 -698.374
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden -994.967 994.518 0 0 -449
0-4 Overhead -12.897.710 225.413 0 0 -12.672.298
0-5 Treasury -36.733 618.872 0 0 582.138
0-61 OZB woningen -499.350 7.283.277 0 0 6.783.927
0-62 OZB niet-woningen -127.561 3.058.033 0 0 2.930.471
0-63 Parkeerbelasting -6.357 2.416.467 0 0 2.410.110
0-64 Belastingen overig -742.273 1.353.223 0 0 610.950
0-7 Uitkeringen gemeentefonds -66.000 59.974.660 0 0 59.908.660
0-8 Overige baten en lasten -148.991 54.024 0 0 -94.968
0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) -90.230 0 0 0 -90.230
1-1 Crisisbeheersing en brandweer -3.042.107 32.838 0 0 -3.009.269
1-2 Openbare orde en veiligheid -2.509.664 83.931 0 0 -2.425.734
2-1 Verkeer en vervoer -8.325.106 909.438 0 0 -7.415.668
2-2 Parkeren -940.794 25.745 0 0 -915.049
2-3 Recreatieve havens -1.423.879 1.598.440 0 0 174.561
2-4 Economische havens en waterwegen -476.865 287.786 0 0 -189.079
3-1 Economische ontwikkeling -491.453 134.175 0 0 -357.279
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -193.213 2.013.508 0 0 1.820.295
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -308.886 219.483 0 0 -89.403
3-4 Economische promotie -606.478 9.924.067 0 0 9.317.590
4-1 Openbaar basisonderwijs -515.223 19.915 0 0 -495.308
4-2 Onderwijshuisvesting -1.712.379 57.405 0 0 -1.654.974
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.429.054 422.438 0 0 -1.006.616
5-1 Sportbeleid en activering -158.088 0 0 0 -158.088
5-2 Sportaccommodaties -2.571.577 508.599 0 0 -2.062.978
5-3 Cultuur -904.033 45.074 0 0 -858.959
5-4 Musea -2.059.271 117.042 0 0 -1.942.229
5-5 Cultureel erfgoed -344.541 33.389 0 0 -311.152
5-6 Media -913.545 19.687 0 0 -893.858
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -6.506.441 287.209 0 0 -6.219.231
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -5.290.913 114.740 0 0 -5.176.173
6-2 Wijkteams -2.836.950 22.564 0 0 -2.814.386
6-3 Inkomensregelingen -10.149.005 8.946.529 0 0 -1.202.477
6-4 Begeleide participatie -8.745.190 4.159.007 0 0 -4.586.183
6-5 Arbeidsparticipatie -1.026.472 13.200 0 0 -1.013.272
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -912.726 23.662 0 0 -889.064
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ -8.143.364 367.435 0 0 -7.775.929
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- -4.779.078 0 0 0 -4.779.078
6-81 Ge√ęscaleerde zorg 18+ -11.817 0 0 0 -11.817
6-82 Ge√ęscaleerde zorg 18- -3.287.497 0 0 0 -3.287.497
7-1 Volksgezondheid -1.532.643 31.963 0 0 -1.500.680
7-2 Riolering -9.554.860 8.363.969 0 0 -1.190.891
7-3 Afval -5.423.711 5.891.633 0 0 467.921
7-4 Milieubeheer -2.091.600 510.102 0 0 -1.581.498
7-5 Begraafplaatsen en crematoria -554.822 635.534 0 0 80.712
8-1 Ruimtelijke ordening -1.592.032 347.397 0 0 -1.244.636
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -1.520.802 1.507.986 0 0 -12.816
8-3 Wonen en bouwen -2.090.028 1.454.876 0 0 -635.152