Paragraaf 6 Verbonden partijen

6.1 ALGEMEEN

Deze paragraaf gaat in op doelstellingen, activiteiten en de mate van de financiële betrokkenheid van samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente participeert en waarin zij een bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Daarbij staat het realiseren van een publiek belang centraal. In het Besluit begroting en verantwoording provinces en gemeenten wordt hiervoor het begrip “verbonden partijen” gehanteerd.

Per partij kan sprake zijn van een financieel en/of een bestuurlijk belang. De nadruk dient op de combinatie te liggen: indien alleen een financiële relatie bestaat, bijvoorbeeld een subsidierelatie, dan is geen sprake van een verbonden partij, zoals in het Besluit beschreven. Indien er structureel sprake is van een overwegende bekostiging van (activiteiten van) de organisatie gezien het maatschappelijk of algemeen belang in combinatie met een bestuurlijk belang, dan is de vermelding van deze organisatie in de paragraaf verbonden partijen ook op zijn plaats.

Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat, dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Voor de raad is informatie over de verbonden partijen om twee redenen van belang:

 • de partijen voeren taken uit die in het verlengde van de gemeentelijke doelstellingen liggen;
 • er is sprake van budgettaire consequenties.

De bijdrage van de verbonden partijen aan de programmadoelen zijn bij de (sub-)programma’s opgenomen.

In deze paragraaf benoemen we ook de risico’s die wij lopen. Zijn die er niet, dan worden ze hier niet benoemd. Indien de risico’s substantieel en financieel van belang zijn, benoemen we die ook de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

6.2 VISIE EN BELEID GEMEENTE

De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft in 2019 een rapport opgesteld met de titel “Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland”. In dit rapport zijn afspraken gemaakt over het sturen en beheersen van, het verantwoorden door en het toezichthouden op gemeenschappelijke regelingen. Ook zijn er afspraken in vastgelegd over de wijze van totstandkoming van de VZG-richtlijn voor de jaarlijkse bijstelling van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Onze gemeente volgt dit rapport.

Per 1 juli 2022 wijzigt de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Met deze wijziging wordt de betrokkenheid van  de raad  bij het bestuur van een samenwerkingsverband verbeterd. Zo krijgt  de raad meer invloed op  besluiten van een gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld via zienswijzen of door het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden bij zware regelingen. Ook krijgt de raad meer mogelijkheden om invloed te hebben op het functioneren van een regeling, bijvoorbeeld via verplichte afspraken over evaluatie van de regeling en de verplichting om scherpere afspraken te maken over (financiële) gevolgen van uittreding voor de uittredende deelnemers. Op deze manier bestaat vooraf al duidelijkheid bij alle deelnemers over de (financiële) gevolgen die een eventuele uittreding met zich mee brengt.
Daarnaast komen er extra controlebevoegdheden,  zoals de mogelijkheid om een enquête in te stellen over het functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Wel dienen alle betrokken bestuursorganen met deze enquête in te stemmen. 

De wetswijziging moet uiterlijk 1 juli 2024 zijn geïmplementeerd.  Daarvoor zijn we in overleg gegaan met de Vereniging Zeeuwse Gemeenten om dit proces te begeleiden voor heel Zeeland.

6.3 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Er zijn vier verplichte categorieën om verbonden partijen te onderscheiden: gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. Daarnaast is er een vijfde categorie: organisaties met een bestuurlijk belang en een maatschappelijk of algemeen belang. Per partij geven we het publieke, bestuurlijke en financiële belang aan.

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang Jongeren maximale kansen bieden op een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt en een zelfredzame toekomst in de maatschappij door uitvoering van de Leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) om zo voortijdige schooluitval terug te dringen en te voorkomen.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen Gemeenten Goes, Borsele, Kapelle, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen.
Bestuurlijk belang De wethouder onderwijs is lid van het algemeen bestuur.
Financieel belang De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 89.324
Begroot begroting 2021: € 84.981
Werkelijk jaarrekening 2021: € 84.981
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 101.406
Per 31-12-2021: € 133.009
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 0
Per 31-12-2021: € 0
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 0
Risico’s  
Beleidsverantwoording Alle leerlingen uit de Oosterschelderegio zijn in beeld en alle leerplichtige leerlingen die spijbelen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn hebben we begeleiding geboden met als doel het succesvol (ver)volgen van hun schoolcarrière. 
De Zeeuwse Muziekschool (ZMS)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Middelburg
Doelstelling en openbaar belang Bevordering van de kunstzinnige vorming in de ruimste zin.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten, behalve Sluis, Terneuzen en Vlissingen.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zitting in het algemeen en dagelijks bestuur.
Financieel belang Deels een bedrag per inwoner en deels variabel in verband met overeengekomen budget (aantal leseenheden).
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 244.904
Begroot begroting 2021: € 234.675
Werkelijk jaarrekening 2021: € 234.592
Eigen vermogen

Per 01-01-2021: € 554.000
Per 31-12-2021: € 280.000 (bij instemming van het AB)

Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 997.574
Per 31-12-2021: € 1.189.454
Financieel resultaat Werkelijk 2021: - € 274.000
Risico's  
Beleidsverantwoording

Naar aanleiding van het resultaat van 2020 hebben de leden van de GR ingestemd met investeringen die moeten leiden tot een toekomstgerichte en meer robuuste Muziekschool Zeeland. Muziekschool Zeeland ziet hier voldoende mogelijkheden voor,  en heeft voorgesteld investeringen op diverse plekken in de organisatie door te voeren. De uitgaven hiervoor volgen uit resultaatbestemmingen, welke als volgt opgenomen zijn in deze gewijzigde begroting 2021:
- Investering in project Brug voor Talent € 50.000
- Investering en groot onderhoud vestigingen Middelburg en Hulst € 55.307
- Investering in het Mostly modern Festival €. 50.000
- Verbeteren Adm. Organisatie en implementatie BI-tool € 30.000
Veel van deze investeringen moeten nog worden gedaan en zullen zoals toegezegd door Muziekschool Zeeland worden geëvalueerd in de komende jaarverslagen. De investeringen tot nu toe hebben geleid tot: 160 proeflessen (ondanks corona), zijn nieuwe cursussen gestart, is er veel positieve publiciteit gegenereerd en wordt Muziekschool Zeeland door haar volume en veranderende imago door externe partijen gezien als interessante partner en hierdoor door hen actief benaderd.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang De GGD voert taken uit die de Wet publieke gezondheid, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet aan de gemeente opdragen. Het gaat om de volgende taken:
a.  publieke gezondheid: het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burgers van Zeeland door middel van het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie en het voorkomen van ziekten (waaronder infectie- en welvaartsziekten), het treffen van maatregelen om uitbreiding te voorkomen en het bevorderen van een gezonde levensstijl.
b.  jeugdgezondheidszorg: het bevorderen en veiligstellen van een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van 0- tot 19-jarigen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers van het kind.
c.  Veilig Thuis: de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door één meldpunt te hebben voor burgers en professionals en waarbij wordt uitgegaan van één gezin, één plan.
d.  Inkoop Jeugdhulp Zeeland: het contracteren en subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp, -reclassering en –beschermingsmaatregelen, de monitoring en advisering.
Sub-Programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang De wethouder welzijn en volksgezondheid is lid van het algemeen bestuur.
Financieel belang Een bijdrage in de exploitatielasten voor gezondheidsdiensten op basis van het inwoneraantal (totaal & 0-19-jarigen). De lasten van de jeugdhulp worden 100% doorberekend.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 8.995.139
Begroot begroting 2021: € 9.576.911
Werkelijk jaarrekening 2021: € 9.569.383
Eigen vermogen Per 01-01-2021: €  1.289.047
Per 31-12-2021: € 1.289.047 (per 1-1-2021)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 25.170.985
Per 31-12-2021: € 25.170.095 (per1-1-2021)
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € N.B. (wordt bekend in mei/juni 2022)
Risico’s Sinds 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze aanscherping veroorzaakte een stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis.
Beleidsverantwoording

In 2021 lag de focus voor een groot deel op corona gerelateerde werkzaamheden. Hierdoor zijn inhoudelijke en organisatorische taken (enigszins) aangepast in de uitvoering en/of de tijd. 

 1. Publieke gezondheid: Aan de reguliere taken is, ondanks corona, nagenoeg op alle onderdelen uitvoering gegeven. Met creatieve oplossingen, passend bij de geldende RIVM-maatregelen, zijn de werkzaamheden en projecten uitgevoerd en voortgezet.
 2. Jeugdgezondheidszorg: Ook hier is uitvoering gegeven aan de reguliere werkzaamheden. Het aanbod is op maat aangepast naar de toen geldende omstandigheden en maatregelen. Consulten hebben telefonisch dan wel (indien mogelijk) met een huisbezoek plaatsgevonden. 
 3. Veilig Thuis: De aanscherping van de Wet Meldcode (2019) leidde aanvankelijk tot een verhoogde tijdsinvestering per casus maar bovenal tot een explosieve stijging van de meldingen. Inmiddels is de stijging gestabiliseerd en zijn de wachtlijsten fors teruggebracht. Veilig Thuis heeft veel energie gestoken in de samenwerking met gemeenten en de toegang.
 4. Inkoop Jeugdhulp Zeeland: In 2021 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de werking van het inkoopkader, ingegaan op 1 januari 2020.  Het onderzoek dient als bouwsteen van de totale doorontwikkeling van de Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ), in samenwerking met gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Het behelst aanknopingspunten en concrete maatregelen. In 2021 is gewerkt aan een aantal maatregelen, zoals de verbetering van datakwaliteit. In de contractgesprekken met de zorgaanbieders is deze data besproken. Hierdoor kan de IJZ zijn sturende rol beter invullen. Daarnaast is de werkgroep Bedrijfsvoering vanaf september 2021 opnieuw actief. Recent is de eerste versie van een prognosemodel gerepresenteerd, wat helpt bij het maken van een betrouwbare inschatting van de uitgaven.

GGD Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland hebben een verkenning uitgevoerd naar een mogelijke samenwerking. Er is gekozen voor een groeiscenario in de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen. De geadviseerde thema’s zijn:
•    advisering over de Omgevingswet;
•    stroomlijnen van begrotings-, verantwoordings- en besluitvormingsprocessen richting de deelnemers (gemeenten, provincie en waterschap);
•    samenwerking op bedrijfsvoeringsprocessen.

 

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Middelburg
Doelstelling en openbaar belang Het inrichten en in stand houden van een regionale crisisorganisatie en brandweerzorg.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Elke gemeente heeft één zetel in het algemeen bestuur, bezet door de burgemeester.
Financieel belang De belangrijkste inkomstenbron van de veiligheidsregio is de gemeentelijke bijdrage.
De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de uitkeringsmaatstaf Veiligheid in het Gemeentefonds.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020:   € 2.796.536
Begroot begroting 2021: € 2.822.433
Werkelijk jaarrekening 2021:  € 2.834.100
Eigen vermogen Per 01-01-2021: €  4.708.553
Per 31-12-2021: € 4.432.962
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 34.125.916
Per 31-12-2021: € 33.525.975
Financieel resultaat Werkelijk 2021: €  669.517
Risico’s De belangstelling voor het vak van vrijwilliger  staat nog steeds onder druk en blijft een voortdurend punt van zorg.  
Beleidsverantwoording

De pilot rond de post Dreischor, die in de oorspronkelijke opzet van Maatwerk in Brandweerzorg op de nominatie stond om gesloten te worden, is afgerond. De post blijft open en staat vanaf 2022 weer volledig op de begroting van de VRZ.  We gaan in 2022 concreet starten met het realiseren van de nieuwe brandweerkazerne Zierikzee.

GGD Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland hebben een verkenning uitgevoerd naar een mogelijke samenwerking. Er is gekozen voor een groeiscenario in de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen. De geadviseerde thema’s zijn:
•    advisering over de Omgevingswet;
•    stroomlijnen van begrotings-, verantwoordings- en besluitvormingsprocessen richting de deelnemers (gemeenten, provincie en waterschap);
•    samenwerking op bedrijfsvoeringsprocessen.

 

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Borssele
Doelstelling en openbaar belang Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering, waaronder de zorg voor verwijdering van afvalstoffen en het inrichten en beheren van installaties voor inzameling, overslag en transport van afvalstoffen.
Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zitting in het dagelijks bestuur.
Financieel belang De kosten worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners en verwerking van de afvalstroom in tonnages.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 2.240.102
Begroot begroting 2021: €899.906
Werkelijk jaarrekening 2021: € 888.341
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 428.940
Per 31-12-2021: € 481.940
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 10.541.377
Per 31-12-2021: € 9.341.458
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 53.000
Risico’s  
Beleidsverantwoording
 •  Implementatie Governance regeling (OLAZ en ZRD): Uitvoering gemeenschappelijke regeling OLAZ en hierbinnen afstemming tussen de Zeeuwse gemeenten laten plaatsvinden over het te voeren beleid van de afvalverwijdering. Verwerkingscontracten van huishoudelijk afval via de OLAZ laten lopen. Dit is eind 2021 geëffectueerd.
 • In 2021 was nieuw regionaal beleidsplan milieustraten verwacht. Dat is vertraagd en komt  het 4e kwartaal 2022 in het AB van de GR. Dit vanwege Corona en complexiteit.
 • Er is in 2020 door het bureau Royal Haskoning DHV een onderzoek gedaan naar hoe de toekomstige milieustraten eruit moeten komen te zien omdat er op de milieustraten steeds meer afvalstromen moeten worden gescheiden om de VANG-doelstelling te halen en te voldoen aan de   landelijke wetgeving. De aanbevelingen in het rapport om als te starten met toegangscontrole op de milieu straten wordt dit jaar verder onderzocht.  De rapportage is nog niet afgerond in 2021. Ook dat komt het 4e kwartaal 2022.
 • Uitvoering geven aan gevolgen Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029 door het ophalen van het PMD-afval die wij vervolgens aanbieden ter verwerking aan het OLAZ.

 

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is een Gemeenschappelijke Regeling en voert beleids- en uitvoeringstaken uit op het terrein van zorg, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, cultuur- en volwasseneducatie. Het SWVO heeft bovendien een overleg- en adviesfunctie op andere en nieuwe terreinen van welzijn en zorg.
Sub-Programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn.
Deelnemende partijen De gemeenten Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen, Goes, Noord-Beveland en Schouwen-
Duiveland.
Bestuurlijk belang De wethouder Sociaal Domein heeft zitting in het algemeen bestuur.
Financieel belang Bijdrage in de kosten van het secretariaat, beleidscapaciteit en de kosten van uitvoering van een aantal werksoorten. De lasten van de maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning worden voor 100% doorberekend.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 8.280.333
Begroot begroting 2021: € 8.783.768
Werkelijk jaarrekening 2021: € 8.783.768
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 681.832
Per 31-12-2021: €681.832 (01-01-2021)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: €6.797.568
Per 31-12-2021: € 6.797.658 (01-01-2021)
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 0
Risico’s Voor wat betreft de uitvoering van de inkoop van zorg in het kader van de maatschappelijke ondersteuning is er sprake van een open-einde-regeling.
Beleidsverantwoording Binnen het SWVO werken de gemeenten samen aan de transformatie van het sociaal domein. De gemeenten willen regionaal samenwerken om de gewenste transformatie van de samenleving voor elkaar te krijgen als dit voor de lokale situatie meerwaarde heeft.
Bij initiatieven die bijdragen aan vernieuwing in het sociaal domein kan SWVO een ondersteunende rol spelen. SWVO verzorgt de contractering en het contractenbeheer van zorgaanbieders op de taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Vanuit de Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein (SWVO, CZW en GGD inclusief IJZ) kunnen zowel inhoudelijke, organisatorische als financiële wijzigingen voor SWVO komen. Hierover is op dit moment nog niets bekend. Berenschot presenteerde in mei 2020 het rapport: ‘Naar een werkende samenwerking in het sociale domein, voor goede, bereikbare en betaalbare zorg in Zeeland’. De uitvoering van het rapport vond in 2021 plaats in het regionale project Grip op Wmo.  

 

Bureau College Zorg en Welzijn (CZW-bureau) 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang

Het CZW Bureau voert de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering uit voor alle 13 Zeeuwse gemeenten. Het gaat om de invulling van: 

 • de gemeentelijke Anti Discriminatie Voorziening: Anti Discriminatie Bureau Zeeland.
 • Huiselijk Geweld/ Huisverbod.
 • Project Laat Ze Niet Verzuipen Zeeland: aanpak jeugd en alcohol.
 • Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang (in opdracht van de centrumgemeente Vlissingen).
Sub-Programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang De wethouder Sociaal Domein neemt deel aan het overleg CZW.
Financieel belang Bijdrage in de kosten van het secretariaat en bijdragen in de kosten van uitvoering van de werksoorten.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 103.112
Begroot begroting 2021: € 110.559
Werkelijk jaarrekening 2021: € 109.119
Eigen vermogen Per 01-01-2021: €80.336
Per 31-12-2021: € 80.336 (1-1-2021)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 3.770.467
Per 31-12-2021: €  3.770.467 (1-1-2021)
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 0 (begroot 2021)
Risico’s  
Beleidsverantwoording

Vanuit de Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein (CZW en GGD inclusief IJZ) kunnen zowel inhoudelijke, organisatorische als financiële wijzigingen voortkomen. Hierover is op dit moment nog niets bekend. Het implementatieplan van de uitkomsten van het rapport: ‘Naar een werkende samenwerking in het sociale domein, voor goede, bereikbare en betaalbare zorg in Zeeland’ (Berenschot, mei 2020) wordt de komende jaren gerealiseerd. Gelijktijdig vindt er een onderzoek plaats naar de nieuw te vormen governancestructuur: er is meer behoefte aan een integrale benadering en er is meer duidelijkheid gewenst over de rol en positie van het CZW Bureau. 

 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Terneuzen
Doelstelling en openbaar belang

De RUD voert de wettelijke taken voortvloeiende uit de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht en Wet Milieubeheer  van de milieu-inrichtingen uit.

Sub-Programma

2.2 Wonen naar wens.

Deelnemende partijen

Alle Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur. Daarnaast zijn wij regiovertegenwoordiger in het dagelijks bestuur.

Financieel belang

De randvoorwaarden waren nog niet rond om in 2021 te starten met de betaling voor het product via P*Q. De invoeringsdatum is nog onderdeel van het onderzoek.

Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 658.471
Begroot begroting 2021: € 700.700
Werkelijk jaarrekening 2021: € 702.800
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 1.596.642
Per 31-12-2021: € 2.368.580
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: €1.752.250
Per 31-12-2021: € 2.598.095
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 888.831
Risico’s

De RUD kent een hoog aantal risico’s van structureel ruim € 1,8 miljoen  per jaar. Volgens de VZG-richtlijn mogen zij 5% van de omzet (is € 0,5 miljoen) als algemene reserve aanhouden.
De RUD is in overleg gegaan met de VZG om een passende norm af te spreken.

Beleidsverantwoording
 • De RUD past bij de advisering over handhaving de Landelijke Sanctiestrategie toe en voert taken uit conform de landelijk vastgelegde kwaliteitscriteria.
 • De RUD werkt conform het VTH-beleid Zeeland.
 • Er loopt een traject voor samenwerking met de GGD en VRZ met planvorming in 2022.
 • In 2022 staat de toekomstvisie over robuustheid van organisatie, alsmede de bekostiging op de agenda.

GGD Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland hebben een verkenning uitgevoerd naar een mogelijke samenwerking. Er is gekozen voor een groeiscenario in de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen. De geadviseerde thema’s zijn:
•    advisering over de Omgevingswet;
•    stroomlijnen van begrotings-, verantwoordings- en besluitvormingsprocessen richting de deelnemers (gemeenten, provincie en waterschap);
•    samenwerking op bedrijfsvoeringsprocessen.

 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats

's-Gravenhage

Doelstelling en openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente heeft de BNG als huisbankier.

Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

Sub-Programma Algemene dekkingsmiddelen.
Deelnemende partijen De Rijksoverheid, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft geen zetel in het bestuur van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Financieel belang De gemeente bezit 0,04271806% van aandelen, zijnde 23.790 aandelen van € 2,50 per aandeel.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € nihil
Begroot begroting 2021: € nihil
Werkelijk jaarrekening 2021: € nihil
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 5.097.000.000
Per 31-12-2021: € 5.062.000.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 155.262.000.000
Per 31-12-2021: € 143.995.000.000
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 236.000.000
Risico’s De bank licht in haar jaarverslag de risico's toe. Daarbij gaat het om kredietrisico, marktrisico, liquiditeits- of herfinancieringsrisico en operationeel risico.
Beleidsverantwoording
 • De bank wil haar sterke liquiditeitsprofiel continueren door het aantrekken van funding met relatief lange looptijden.
 • In 2020 heeft BNG Bank gereflecteerd op haar 'purpose' en kernactiviteiten. Hieruit is 'Ons Kompas Naar Impact' ontstaan, de koers die BNG Bank de komende jaren gaat volgen. Het versterken van de klantrelatie vanuit meer focus en het vergroten van klantpartnerschap en de daarvoor benodigde optimale interne organisatie, bepalen de koers van BNG Bank de komende jaren.  BNG Bank heeft in 2021 actie ondernomen om de maatschappelijke impact van klanten meetbaar te maken en om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. BNG wil hier aantoonbaar een bijdrage aan leveren en door haar klanten en stakeholders worden gezien als een natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

 

PZEM N.V.
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats Middelburg
Doelstelling en openbaar belang Werkzaam zijn op het gebied van de openbare gas-, elektriciteits-, water- en warmtevoorziening.
Sub-Programma 1.1 Economie sterk water gerelateerd.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten, gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
Financieel belang De gemeente bezit 597 van de in totaal 15.280 volgestorte aandelen (nominaal per aandeel € 473,78). 
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 0
Begroot begroting 2020: € 0
Werkelijk jaarrekening 2021: € 0
Eigen vermogen Per 01-01-2021: ca. €  1.400.000.000
Per 31-12-2021: ca. €  1.400.000.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: ca. € 940.000.000
Per 31-12-2021: ca. € 940.000.000
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 11.800.000 negatief
Beleidsverantwoording

De gemeente bezit aandelen met een nominale waarde van € 270.000. De intrinsieke waarde bedraagt € 54 miljoen. Het risico bestaat dat dit bedrag verloren gaat. Dit kan het geval zijn wanneer het gehele vermogen van de PZEM moet worden ingezet voor de ontmanteling van de kerncentrale. PZEM moet hiervoor de benodigde gelden reserveren en heeft hiertoe conform de richtlijnen van het Rijk een fonds ingesteld. Inmiddels bestaat er elders in de wereld ervaring met het ontmantelen van kerncentrales. Daarbij is gebleken dat in een aantal gevallen de kosten hoger uitvallen dan vooraf gedacht. In het kader van het Energieakkoord en de onderhandelingen eind 2021 naar een Regeerakkoord is duidelijk dat op Rijksniveau biomassa niet meer wordt gezien als een duurzame methode om te voorzien in de elektriciteits- en warmtevraag. De optie kernenergie wordt nadrukkelijk open gehouden en door de Europese Commissie aangemerkt als een vorm van groene c.q. duurzame energie. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de bedrijfsduur van de kerncentrale verlengd gaat worden om te voldoen aan de eis van 49% CO2-reductie in 2030 (ten opzichte van 1990). Een definitief besluit heeft gevolgen voor de financiële huishouding en positie van PZEM.

In 2021 heeft het bedrijf nog hinder van  de COVID-19-crisis ondervonden. In  de  loop van 2021 zijn als gevolg van weer toenemende vraag maar ook als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen de energieprijzen gestegen. PZEM beschikt inmiddels over een andere strategie met onderliggende processen op basis van data gedreven werken.  Met de productmix die is ontwikkeld moet het bedrijf hiervan gaan profiteren.  De vooruitzichten voor de bedrijfsprestaties zijn gunstiger. Het nettoresultaat van PZEM wordt door de ontvlechting van Evides in 2021 negatief beïnvloed vanaf 2022.Het beleid is in 2021 gericht op het financieel gezond houden van het bedrijf en het voorbereid zijn op wijzigingen in de energiemarkt.  Daar zijn de nodige stappen in ondernomen.  In 2021 zijn de nodige werkzaamheden uitgevoerd om de afsplitsing van de eigendom van Evides,  het waterbedrijf, vorm te geven. PZEM is hiervan 50% aandeelhouder. In 2021 zijn de werkzaamheden en afspraken zodanig ver gevorderd dat in het eerste kwartaal van 2022 het waterbedrijf als gevolg van de afsplitsing van PZEM opgericht kan worden.  De Gemeente Schouwen-Duiveland zal hierin aandeelhouder worden voor het proportionele deel van haar aandelen PZEM.

 

Zuidhoek - Flex bv
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats Zierikzee
Doelstelling en openbaar belang

Het al dan niet tijdelijk inzetten van arbeidskrachten, het aannemen en uitbesteden van werk voor derden, het (laten) uitvoeren van werkzaamheden, het werven en selecteren van arbeidskrachten.

Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans.
Deelnemende partijen Gemeente Schouwen-Duiveland.
Bestuurlijk belang Het college van burgemeester en wethouders vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang De gemeente is enig aandeelhouder.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € - 24.000
Begroot begroting 2021: € 0.
Werkelijk jaarrekening 2021: € - 39.000
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 250.000
Per 31-12-2021: € 211.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 239.000
Per 31-12-2021: € 190.000
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € -39.000
Risico’s N.v.t.
Beleidsverantwoording In deze B.V. zijn voorlieden en/of vaklieden in dienst genomen voor openvallende plaatsen in de Sociale Werkvoorziening die niet meer vanuit de doelgroep vervuld kunnen worden. Ook worden vakantiekrachten in deze BV in dienst genomen. De toename van het negatief resultaat betreft incidentele kosten. 

 

Zuidhoek - Re-integratie bv
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats Zierikzee
Doelstelling en openbaar belang Het bevorderen van de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces en het verrichten van allerlei daarmee verband houdende werkzaamheden, zowel voor publiekrechtelijke als privaatrechtelijke instellingen en ondernemingen.
Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans.
Deelnemende partijen Gemeente Schouwen-Duiveland.
Bestuurlijk belang Het college van burgemeester en wethouders vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang De gemeente is enig aandeelhouder.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 29.000
Begroot begroting 2021: € n.v.t. 
Werkelijk jaarrekening 2021: € 5.000
Eigen vermogen Per 01-01-2021: €  296.000
Per 31-12-2021: € 301.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 4.000
Per 31-12-2021: € 115.000
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 5.000
Risico’s  
Beleidsverantwoording

Door toename van voornamelijk lonen en salarissen is het resultaat afgenomen met minus 24.000 euro naar 5.000 financieel resultaat eind 2021. 

 

Zuidhoek - Personeels bv
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats Zierikzee
Doelstelling en openbaar belang

- het al dan niet tijdelijk inzetten van arbeidskrachten, al dan niet geïndiceerd, voor een vorm van gesubsidieerde arbeid, bij bedrijven, instellingen en de moederorganisatie

-  het (laten) uitvoeren van werkzaamheden;

- het werven en selecteren van arbeidskrachten;

- het bemiddelen bij vorenstaande

Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans.
Deelnemende partijen Gemeente Schouwen-Duiveland.
Bestuurlijk belang Het college van burgemeester en wethouders vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang De gemeente is enig aandeelhouder.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: - € 5.000
Begroot begroting 2021: € n.v.t.
Werkelijk jaarrekening 2021: € -8.000
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 16.000
Per 31-12-2021: € 8.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 2.000
Per 31-12-2021: € 181.000
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € -8.000
Risico’s N.v.t.
Beleidsverantwoording Per 1 januari 2020 is al het personeel overgeheveld naar de gemeente en volgen zij de cao van de gemeente. In 2021 is de nieuwe cao Participatiewet afgesloten. Werknemers die onder deze cao vallen zijn per 01-07-2021 ondergebracht bij Zuidhoek Personeels BV.  Hieronder bijvoorbeeld werknemers met een arbeidsovereenkomst in het kader van Beschut Werken nieuw. 

 

Economische Impuls Zeeland (EIZ)
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats Vlissingen
Doelstelling en openbaar belang Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie, met groei van werkgelegenheid, door uitvoering van concrete structuurversterkende projecten, een betere instroming van de Zeeuwse beroepsbevolking in de kenniseconomie door acquisitie van bedrijven en investeringen van elders.
Sub-Programma 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid.
Deelnemende partijen Bemiddelde en gevestigde bedrijven, alle Zeeuwse gemeenten, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), provincie Zeeland, de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant, Zeeland Seaports, dienstverleners, maatschappelijke organisaties, makelaars en ontwikkelaars.
Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
Financieel belang De  jaarlijkse bijdrage is gerelateerd aan het aantal inwoners.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 95.000
Begroot begroting 2021: € 34.000
Werkelijk jaarrekening 2021: € 34.000
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 4.872.542
Per 31-12-2021: € 8.158.794
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 3.388.803
Per 31-12-2021: € 3.411.877
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 141.552
Risico’s  
Beleidsverantwoording Impuls voerde samen met het Kenniscentrum Kusttoerisme, Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ, de provincie en gemeenten (Europese) projecten uit op het gebied van de Vrijetijdseconomie. Daarnaast begeleidde Impuls ondernemers in innovatietrajecten en innovatiefinancieringen op het gebied van circulaire economie en energieneutraal.

 

 

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
Rechtsvorm Vereniging
Vestigingsplaats

Middelburg

Doelstelling en openbaar belang Behartiging van de collectieve belangen van de Zeeuwse gemeenten.
Sub-Programma 4 Bestuur en Burgerzaken.
Deelnemende partijen De Zeeuwse gemeenten en hun bestuursorganen.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zitting in het bestuur.
Financieel belang De contributie is gebaseerd op een bedrag per inwoner.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 15.881
Begroot begroting 2021: € 16.000
Werkelijk jaarrekening 2021: 16.000
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 45.000
Per 31-12-2021: € 45.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 0
Per 31-12-2021: € 0
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 2.500 
Risico’s  
Beleidsverantwoording De bestuurlijke banden tussen de 13 Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap worden verder verstevigd om desgewenst of zo nodig een vuist te maken richting centrale overheid of richting Brussel. Dit krijgt vorm in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Hoofddoel van de VZG blijft het behartigen van belangen die de leden als gemeentelijke organisaties gemeenschappelijk hebben en daar zoveel mogelijk gezamenlijk in op te trekken. In 2021 is via de VZG advies uitgebracht op onderwerpen die in de Algemene Ledenvergadering van de VNG zijn behandeld. 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Rechtsvorm Vereniging
Vestigingsplaats 's-Gravenhage
Doelstelling en openbaar belang De vereniging heeft tot doel de leden individueel en collectief bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken.
Sub-Programma 4 Bestuur en Burgerzaken.
Deelnemende partijen De Nederlandse gemeenten.
Bestuurlijk belang De gemeente is rechtstreeks vertegenwoordigd in het bestuur met een raadslid, tevens voorzitter van de commissie Raadsleden en -griffiers.
Financieel belang Bijdrage in hoofdzaak naar rato van het aantal inwoners.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 61.290
Begroot begroting 2021: € 62.000
Werkelijk jaarrekening 2021: € 62.000
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 62.379.000
Per 31-12-2021: € 62.379.000 (1-1-2021)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 94.719.000
Per 31-12-2021: € 94.719.000 (1-1-2021)
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € n.b.
Risico’s  
Beleidsverantwoording De VNG-strategie is neergelegd in de verenigingsstrategie ’Gemeenten 2024’. Daarin staat beschreven wat de VNG op een groot aantal terreinen collectief wil oppakken, waarbij samenwerking hét centrale thema van de toekomst is.
In 2021 zijn de herverdelingsvraagstukken Gemeentefonds en Sociaal Domein door de VNG geagendeerd en is inbreng geleverd vanuit de gemeenten aan de coalitievormende partijen voor het Regeerakkoord. Ook in 2021 heeft de VNG in het kader van COVID-19 veel coördinerend werk gedaan voor de gemeenten in het kader van noodverordeningen, ontwikkelen en implementeren van regelingen en onderhandelingen met het Rijk over vergoedingen en compensaties. Verder is aandacht besteed aan het groei- en herstelprogramma corona.

 

Stichting Renesse
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Renesse
Doelstelling en openbaar belang Met de beschikbare middelen geldelijke bijdragen verstrekken voor activiteiten binnen de gemeente Schouwen-Duiveland van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard en objecten met een cultuurhistorische waarde en/of een uniek karakter, niet zijnde gebouwen.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen Stichting Renesse, gemeente Schouwen-Duiveland, stichtingen en burgers individueel binnen de gemeente Schouwen-Duiveland op de aandachtsgebieden van de Stichting Renesse.
Bestuurlijk belang Niet rechtstreeks, de gemeente benoemt de bestuursleden en de Raad van Toezicht.
Financieel belang

De Raad van toezicht van de Stichting Renesse vraagt om goedkeuring van de opgestelde begrotingen en jaarstukken, dit in overeenstemming met de bepalingen in de statuten van de stichting. Door middel van deze goedkeuring wordt de controlerende taak van de gemeente uitgevoerd. Daarmee wordt de gemeentelijke rol bevestigd.

Bij het opheffen van de stichting vervalt het vermogen aan de gemeente.

Bijdragen

Werkelijk jaarrekening 2020: € 0
Begroot begroting 2021: € 0
Werkelijk jaarrekening 2021: € 0

Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 11.619.568
Per 31-12-2021: € 11.619.568 (per 1-1-2021)
Vreemd vermogen 

Per 01-01-2021: €  1.222.423
Per 31-12-2021: €  1.222.423 (per 1-1-2021)

Financieel resultaat Werkelijk 2021: € n.b.
Risico’s  
Beleidsverantwoording

Het bestuur en de raad van toezicht van de stichting hebben zich in 2021 toegelegd op de statutaire doelen van de stichting.  

 1. Het zelfstandig beheren van het vermogen.
 2. Het verstrekken van subsidies ten behoeve van activiteiten, die passen zijn binnen haar doelstelling.
 3. Het behouden van het culturele erfgoed op Schouwen-Duiveland door investeringen in monumenten en cultureel erfgoed door middel van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.
 4. Het functioneren van de Stichting Renesse regelmatig onder de aandacht van de gemeenschap op Schouwen-Duiveland brengen.

Daarnaast is een nieuwe organisatiestructuur voorbereid die meer past binnen de bestuursstructuren zoals die heden door organisaties worden toegepast. Hiervoor is in 2021 een aantal keren overleg gevoerd met een afvaardiging van het college om de gewenste doelen en inrichting van de organisatie door te nemen.  

 

Stichting Obase
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zierikzee
Doelstelling en openbaar belang Het verstrekken van voldoende openbaar primair onderwijs in Schouwen-Duiveland.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen De gemeente Schouwen-Duiveland.
Bestuurlijk belang De gemeenteraad benoemt op voordracht van de benoemingscommissie de leden van de Raad van Toezicht, waaronder één lid op bindende voordracht van het ouderdeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en één lid op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, welke voordracht eveneens wordt geacht te zijn gedaan door het ouderdeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Financieel belang Bij (dreigend) faillissement van de stichting kan de gemeente voor de vraag komen te staan welke financiële middelen noodzakelijk zijn om voldoende aanbod van openbaar primair onderwijs te behouden voor haar inwoners. Mogelijk zelfs het bevoegd gezag overnemen met verantwoordelijkheid voor de ontstane tekorten.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 0
Begroot begroting 2021: € 0
Werkelijk jaarrekening 2021: € 0
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 1.295.368
Per 31-12-2021: € 1.482.037
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 2.645.308
Per 31-12-2021: € 2.645.308 (01-01-2021)
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 0
Risico’s Het risico is gering gelet op het eigen vermogen en de financiële resultaten. 
Beleidsverantwoording Stichting Obase geeft uitvoering aan het Koersplan “Samenscholen met Obase 2018-2026”.

 

Stichting Pontes Scholengroep
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang Het verstrekken van voldoende openbaar voortgezet onderwijs.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen De gemeenten Goes en Schouwen-Duiveland.
Bestuurlijk belang

De gemeente heeft het bestuur op afstand gezet. De gemeenteraad is bevoegd tot:

a. Benoeming leden Raad van Toezicht op voordracht van de Raad van Toezicht.
b. Goedkeuring tot statutenwijziging op voordracht van de Stichting.
c. Goedkeuring tot ontbinding van de Stichting op voordracht van de Stichting.
d. Besluit tot ontbinding bij ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet door de Stichting.
e. Goedkeuring tot juridische fusie waarbij de Stichting verdwijnt.
f. Goedkeuring tot juridische splitsing waarbij een door de Stichting in stand gehouden openbare school overgaat naar een andere rechtspersoon.

Financieel belang Bij (dreigend) faillissement van de stichting kan de gemeente voor de vraag komen te staan welke financiële middelen noodzakelijk zijn om voldoende aanbod van openbaar voortgezet onderwijs te behouden voor haar inwoners. Mogelijk zelfs het bevoegd gezag overnemen met verantwoordelijkheid voor de ontstane tekorten.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 0
Begroot begroting 2021: € 0
Werkelijk jaarrekening 2021: € 0
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 5.237.962
Per 31-12-2021: € 5.237.962 (01-01-2021)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 7.779.983
Per 31-12-2021: € 7.779.983 (01-01-2021)
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € -96.818 (geraamd in 2021)
Risico’s Voor Pieter Zeeman geldt dat het onderwijs niet gewaarborgd kan worden als het aantal bezoekende leerlingen onder een kritische norm komt.
Dit heeft tot gevolg dat het pand leeg komt te staan en dat leerlingen moeten reizen naar andere scholen buiten de gemeente. Het risico wordt verkleind door een stijgend aantal leerlingeninschrijvingen in het schooljaar 2022/2023. 
Beleidsverantwoording Pieter Zeeman heeft medio 2018 het Koersplan “Met jouw talent vooruit” vastgesteld met daarin onder andere een persoonsgerichte benadering van de leerlingen en gestart met de uitvoering.

 

Stichting Dataland
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats

Gouda

Doelstelling en openbaar belang Het breed toegankelijk maken en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties. Vanaf 2007 hebben wij toegang tot een webapplicatie waar wij online geïnformeerd worden over de validatie van gemeentelijke vastgoedgegevens.
Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens.
Deelnemende partijen Nederlandse gemeenten en de Bank voor Nederlandse Gemeenten.
Bestuurlijk belang Gemeente maakt geen deel uit van het bestuur. Wel is er zeggenschap in de Algemene vergadering van certificaathouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (0,3 %).
Financieel belang De gemeente bezit 22.231 certificaten à € 0,10. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen kosten.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € nvt
Begroot begroting 2021: € nvt
Werkelijk jaarrekening 2021: € nvt
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € nvt
Per 31-12-2021: €nvt
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € nvt
Per 31-12-2021: €nvt
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € nvt
Risico’s Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag. Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. De ontwikkeling van het eigen vermogen van DataLand is neutraal of positief.
Beleidsverantwoording

Intentie is dat de activiteiten per 1 januari 2022 worden geïntegreerd in die van de Dienst Kadaster en de VNG. Inmiddels is de dataverzameling en data-ontsluiting al overgedragen aan het Kadaster en worden de aangeboden opleidingen ingebed in de structuren van de VNG. Vanaf 1 januari 2022 zal de volledige dienstverlening van Dataland zijn overgedragen.

Op 25 maart 2021 is het definitieve besluit genomen om zowel de Stichting Administratiekantoor DataLand als de Vennootschap DataLand B.V. met ingang van 31 maart 2022 te ontbinden. Op basis van de huidige financiële inzichten kunnen we stellen dat de voorgenomen opheffing van Dataland zonder extra bijdragen van de in de Stichting participerende gemeenten kan gebeuren.  De verwachting is dat de gemeente Schouwen-Duiveland als certificaathouder een deel van de inleg terugontvangt.

 

Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zierikzee
Doelstelling en openbaar belang De stichting heeft onder meer ten doel gelegenheid te bieden voor bewegingsonderwijs en tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen, sport te beoefenen en het beheer en de exploitatie van sportfaciliteiten.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen

Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland, gemeente Schouwen-Duiveland en (in eerste instantie) de drie gebruikers van de nieuwe buitensportaccommodatie Lange Blokweg Zierikzee.
Momenteel is de hockeyvereniging nog de enige gebruiker van die accommodatie; korfbal- en handbalvereniging hebben de gebruikersovereenkomst opgezegd. 

Bestuurlijk belang De gemeente maakt geen deel uit van het bestuur. Wel worden de bestuurders benoemd (en geschorst) door burgemeester en wethouders. 
Financieel belang Aan de stichting is een lening verstrekt.
Bijdragen

Werkelijk jaarrekening 2020: € 18.444*
Begroot begroting 2021: € 
Werkelijk jaarrekening 2021: € 

*o.b.v. onze eigen jaarrekeningen en begroting. De jaarrekeningen en begroting van de stichting zijn nog niet opgesteld.

Eigen vermogen Per 01-01-2021: € n.n.b.
Per 31-12-2021: € n.n.b.
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € n.n.b.
Per 31-12-2021: € n.n.b.
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € n.n.b.
Risico’s De stichting heeft ingeteerd op haar vermogen, omdat twee gebruikers hebben opgezegd, waardoor geen huur meer werd ontvangen. Dit terwijl de lasten van de huur, de aflossing en rente van de lening en de gemeentelijke lasten van het betreffende complex jaarlijks doorgaan. 
Beleidsverantwoording Het beleid is gericht op het realiseren van synergievoordelen vanwege de samengebrachte sportfaciliteiten en hoe sportverenigingen hier meerwaarde aan kunnen ontlenen. Het ligt in de bedoeling de accommodaties betreffende sportvereniging MZC’11 en atletiekvereniging Deltasport toe te voegen.

 

P10
Rechtsvorm Overige verbonden partijen
Vestigingsplaats De gemeente Opsterland fungeert als penvoerende gemeente.
Doelstelling en openbaar belang Het doel van de P10 (grote plattelandsgemeenten met vergelijkbare opbouw en problematiek) is in eerste aanleg krachtenbundeling om gezamenlijk een steviger gesprekspartner te zijn van het Rijk, de VNG en andere partijen. Verder kunnen de deelnemers veel leren van elkaars ervaringen en aanpak op de diverse domeinen waar specifiek plattelandsproblematiek speelt.
Sub-Programma 4 Bestuur en Burgerzaken.
Deelnemende partijen 30 gemeenten waaronder Schouwen-Duiveland vormen samen de P10-gemeenten.
Bestuurlijk belang P10 is een samenwerkingsverband van inmiddels 30 grootste plattelandsgemeenten. In het algemeen bestuur van de P10 hebben twee collegeleden namens onze gemeente zitting.
Financieel belang Bijdrage per inwoner.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: 7.500
Begroot begroting 2021:  7.500
Werkelijk jaarrekening 2021: 7.500
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 95.000
Per 31-12-2021: € 86.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 0
Per 31-12-2021: €  0
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € -9.000
Risico’s  
Beleidsverantwoording

In 2021 is door het bestuur van P10 aandacht besteed aan landelijk spelende dossiers en de invloed hiervan op de specifieke positie van het platteland: 

 • herverdeling van het gemeentefonds
 • ontwikkelingen in het sociale domein
 • deelname werkgroepen Interbestuurlijke Programma’s (IBP)
 • mobiliteit en bereikbaarheid
 • nieuwe omgevingswet

Daarnaast is input geleverd in de taskforce Economisch herstel en corona van de VNG ten behoeve van de rijksagenda.  

De vastgestelde programmalijnen zijn verder uitgewerkt. In 2021 is verder aandacht besteed aan de mogelijkheden voor beleidsbeïnvloeding en financieringsmogelijkheden vanuit Europa. De jaarlijkse netwerkbijeenkomsten hebben beperkt plaats kunnen vinden als gevolg van de beperkende maatregelen die in een belangrijk deel van 2021 golden. Kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling hebben vooral digitaal plaatsgevonden. 

 

 

Stichting Bibliotheek Oosterschelde
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats Heinkenszand
Doelstelling en openbaar belang Bijdragen aan en de basis te vormen voor de kennis- en informatiesamenleving.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Bestuurlijk belang Niet rechtstreeks, maar bij absentie van een bestuur kan het college bestuursleden benoemen.
Financieel belang  
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 742.414
Begroot begroting 2021: € 758.747
Werkelijk jaarrekening 2021: € 758.747
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 178.138
Per 31-12-2021: € 119.003
Vreemd vermogen 

Per 01-01-2021: € 1.301.658
Per 31-12-2021: € 1.341.968

Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 71.190
Risico’s De stichting heeft geen weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie zelf op te vangen. Tekorten worden door de deelnemende gemeenten bijgepast op basis van de overeenkomst op basis van inwonertal.
Beleidsverantwoording
 • Structureel worden activiteiten uitgevoerd conform de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken, waaronder trainingen voor taal en digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld via het (digi)Taalhuis (ontwikkeling en educatie) en (doelgroep) bijeenkomsten en lezingen (ontmoeting en debat).
 • Het programma ‘de Bibliotheek op school’ (dBos) wordt uitgebreid van 4 naar  alle scholen op Schouwen-Duiveland.

 

Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelde (SMWO)
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang De organisatie draagt bij aan zelfredzaamheid en participatie.
Sub-Programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn.
Deelnemende partijen De gemeenten in de Oosterschelderegio met ondersteuning van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).
Bestuurlijk belang Geen.
Financieel belang Gemeente subsidieert de stichting.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: €2.118.382
Begroot begroting 2021: € 2.013.000
Werkelijk jaarrekening 2021: € 2.247.950
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 3.887.926 
Per 31-12-2021: € 3.908.024
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 2.433.602
Per 31-12-2021: € 2.693.952
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 20.098
Risico’s
 • SMWO kent een onzekere financiering omdat een groot aantal contracten jaarlijks moet worden verlengd. Hiermee loopt de organisatie jaarlijks het risico dat een deel van de diensten niet meer wordt afgenomen. Er zijn grote tekorten op het Sociaal Domein bij deelnemende gemeenten waardoor sprake is van risico op omzetverlies.  Ook het niet indexeren van de loonkosten analoog aan de CAO-indexeringen maakt dat de organisatie van activiteiten en diensten in de knel kan komen.
 • Niet in control zijn van de organisatie. Door adequate sturing op resultaten en beter ingerichte en efficiëntere werkprocessen kan dit risico beperkt worden.
 • Voor Schouwen-Duiveland rekent SMWO een 'fictieve' risicoreserve uit. Deze is na 2021 nog positief (o.a. door onttrekkingen uit bestemmingsreserves ICT. Ziekengelden, loopbaanbudget en Transitievergoeding). In het jaar 2022 dreigt deze risicoreserve negatief te worden. 
Beleidsverantwoording

SMWO voert activiteiten uit op basis van het gemeentelijk ambitiekader.
SMWO heeft een Meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Deze is vormgegeven langs drie sporen:

 • Werken in de wijk;  ze zijn daar waar het gebeurt, dicht bij onze klanten: de inwoners. Ze zijn de ogen en oren van de gemeente in wijken en dorpen.
 • Werken aan positieve gezondheid; het bijdragen aan het vermogen van mensen om – vanuit het principe van regie - met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Kwetsbare mensen hebben hierbij specifiek de aandacht.
 • Werk aan de winkel; SMWO is een flexibele en wendbare organisatie in de regio waar niemand omheen kan. SMWO biedt maatwerk aan klanten en opdrachtgevers waarbij vakmanschap en expertise van medewerkers cruciaal zijn, evenals kwalitatief goede zorg.

 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuid-West Nederland (RIEC)
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats Tilburg
Doelstelling en openbaar belang Informatiedeling op gebied van BIBOB zaken, witwaspraktijken en risicovolle criminele gedragingen voor lokaal bestuur. 
Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens.
Deelnemende partijen Alle partners in de (deel-) provincies Zeeland en West-Brabant.
Bestuurlijk belang Geen
Financieel belang Een bijdrage per inwoner.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: €15.328
Begroot begroting 2021: € 28.718
Werkelijk jaarrekening 2021: € 28.718
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € n.b.
Per 31-12-2021: € n.b.
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € n.b.
Per 31-12-2021: € n.b.
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € n.b.
Risico’s Niet van toepassing
Beleidsverantwoording Beleidsmatige uitwerking van de bewustwording van de risico’s over ondermijnende criminaliteit. Niet alleen bij horeca aangelegenheden, maar ook bij grote bouwprojecten en aanbestedingen is het in de toekomst wenselijk een risicotoets in te bouwen. In 2021 is daarom gestart met het actualiseren van het regionaal BIBOB-beleid. Dit beleid wordt in 2022 opgeleverd.

 

Bestuurlijk overleg Grevelingen (BOG)
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats Locatie Staatsbosbeheer (SBB) te Schiedam en Haven van Bommenede Zonnemaire.
Doelstelling en openbaar belang Behartiging in onderlinge samenhang van de belangen van natuur, landschap, openluchtrecreatie en visserij.
Sub-Programma 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland.
Deelnemende partijen Provincie Zeeland, de gemeente Goeree-Overflakkee (bestuurlijk) en Staatsbosbeheer (gebiedsbeheerder), Rijkswaterstaat en het waterschap (adviserend). Daarnaast is er een overleg de Natuur- en Recreatie- Adviescommissie Zuidwestelijke Delta (NRAC) waaraan gebruikers (ondernemers, belangenorganisaties etc.) in het gebied van de Grevelingen deelnemen.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zitting in het Bestuurlijk Overleg Grevelingen, samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland.
Financieel belang Een (deelnemers)bijdrage.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 20.135
Begroot begroting 2021: € 20.135
Werkelijk jaarrekening 2021:  20.135
Eigen vermogen Per 01-01-2020: € 8.600.000
Per 31-12-2020: € 8.600.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2020: € 0
Per 31-12-2020: € 0
Financieel resultaat Werkelijk 2020: € 3.500
Risico’s Onze gemeentelijke bijdrage ligt vast in de overeenkomst Samenwerkingsverband Grevelingen. Vooralsnog worden de eventuele financiële risico’s nihil geacht.
Beleidsverantwoording In 2021 is het uitvoeringsprogramma Grevelingen verder vorm gegeven. Bij de uit te voeren projecten is de inzet om zoveel als mogelijk synergievoordelen te realiseren ten behoeve van het project Getij Grevelingen om de kosten ten behoeve van de compenserende en mitigerende maatregelen ten behoeve van de introductie van beperkt getij te verlagen. In 2021 is vooral gewerkt aan de juridische inbedding van deze ambitie vanuit de natuurwetgeving en de validiteit voor het project Getij Grevelingen. Het vraagstuk blijkt complex te zijn. Onze bijdrage in het Bestuurlijk Overleg Grevelingen blijft vooralsnog gelijk.

 

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats

Middelburg

Doelstelling en openbaar belang De stichting koppelt de justitiële keten en de zorg- en welzijnsketen fysiek aan elkaar om op een zo effectief mogelijke wijze criminaliteit, recidive en overlast tegen te gaan en daarmee de (sociale) veiligheid in Zeeland te verhogen.
Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens.
Deelnemende partijen Alle 13 Zeeuwse gemeenten en andere relevantie maatschappelijke partners.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de stichting bestaat uit een afgevaardigde van het College Zorg en Welzijn (de dertien wethouders Zorg van de provincie Zeeland), een afgevaardigde van het bestuursoverleg Integrale Veiligheid (de overlegstructuur van de dertien burgemeesters van de provincie Zeeland), Politie Zeeland-West-Brabant en het Openbaar Ministerie.
Financieel belang Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis en zorgcoördinatie mensenhandel een bedrag per inwoner.
Bijdrage coördinatie re-integratie (nazorg) ex-gedetineerden op basis van de verdeelsleutel 50% en 50% van de uitstroom detentie.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: €21.281
Begroot begroting 2021: € 21.995
Werkelijk jaarrekening 2021: € 21.995
Eigen vermogen Per 01-01-2021: €  149.556
Per 31-12-2021: € 149.556 (1-1-2021)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 347.517
Per 31-12-2021: € 347.517 (1-1-2021)
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € n.b.
Risico’s Niet van toepassing
Beleidsverantwoording

In 2021 is de Meerjarenagenda 2021-2025 - Zorg en Veiligheidshuis Zeeland vastgesteld. Hierin zijn de volgende doelen gesteld voor de lopende periode:

 •  verder versterken van de persoonsgerichte aanpak;
 • blijvende verbinding met de omgeving en waar nodig versterken;
 • het “huis” staat maar moet op orde gehouden worden.

 

Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats Middelburg
Doelstelling en openbaar belang Behartiging van de belangen van Zeeland door onderlinge samenwerking van de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland door afstemming van agenda’s en programma’s en een samenhangende en uniforme lobby naar de landelijke en Europese overheid.
Sub-Programma 4.1 Bestuur en burgerzaken.
Deelnemende partijen Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en alle dertien Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Het OZO kent een lichte samenwerkings- en organisatievorm. De gemeente heeft zitting in het Bestuurlijk Overleg OZO.
Financieel belang Bedrag per inwoner.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 34.152
Begroot begroting 2021: € 34.326
Werkelijk jaarrekening 2021: € 34.226
Eigen vermogen Per 01-01-2021: € 2.500
Per 31-12-2021: € 2.500
Vreemd vermogen  Per 01-01-2021: € 0
Per 31-12-2021: € 0
Financieel resultaat Werkelijk 2021: € 0
Risico’s Het financieel risico is beperkt tot de gemeentelijke bijdrage per inwoner. 
Beleidsverantwoording In 2021 is verder geïnvesteerd in het functioneren van de bestuurlijke werkgroepen per onderwerp van de Zeeuwse Agenda. Hiertoe is aandacht besteed aan de wijze van agenderen van onderwerpen en vergaderen. In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van een gezamenlijke visie op onderwerpen die geschikt zijn om door het OZO op te pakken. Het doel hiervan is de betrokken portefeuillehouders inhoudelijk nog beter te voeden ten behoeve van de Zeeuwse lobby maar ook in belangrijke dossiers voor Zeeland.