Paragraaf 1 Lokale heffingen

1.1 ALGEMEEN

In deze paragraaf verantwoorden wij de gerealiseerde opbrengsten en realisaties van beleidsvoornemens op het gebied van lokale heffingen voor het dienstjaar 2021. Dit in relatie tot de in de Programmabegroting 2021–2024 opgenomen paragraaf lokale heffingen.

1.2 GEMEENTELIJK BELEID

De gemeente Schouwen-Duiveland kent de volgende heffingen (belastingen en rechten):

 • onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • afvalstoffenheffing / reinigingsrecht
 • rioolheffingen
 • precariobelasting
 • bedrijfsinvesteringszone
 • forensenbelasting
 • (water)toeristenbelasting
 • parkeerbelasting

De eerste vier heffingen zijn per belastingplichtige zoveel mogelijk verzameld op één aanslagbiljet (gecombineerde aanslag). In het dienstjaar 2021 zijn niet alleen aanslagen over het belastingjaar 2021 opgelegd, maar ook nog aanslagen over 2018, 2019 en 2020. Dit conform de mogelijkheid uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Voor het belastingjaar 2021 is uitgegaan van de door u vastgestelde tarieven (raadsbesluit 17 december 2020). In het kader van de begroting 2021-2024 besloot u op de belastingtarieven een inflatoire correctie van 2,4% door te voeren. 

Op 4 juni 2020 stemde u in met de verlenging van het vigerende vGRP 2015-2019, inclusief het kostendekkingsplan voor de periode 2020 en 2021. Onder het uitgangspunt van 100% kostendekking komen we voor de periode 2021 tot en met 2055 uit op een jaarlijkse stijging van de rioolheffing met 1,5% inclusief indexatie.

Naast de hierboven genoemde heffingen worden ook nog leges en andere rechten geheven. Deze zijn gekoppeld aan door de gemeente individueel te leveren diensten, zoals de afgifte van een paspoort of de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het betreft de hierna genoemde rechten:

 • leges
 • lijkbezorgingrechten
 • scheepvaartrechten

1.3 GEREALISEERDE INKOMSTEN

Hieronder treft u een tabel aan met de gerealiseerde inkomsten van de belangrijkste lokale heffingen. Wij presenteren dit overzicht aan de hand van de begrote en de werkelijke opbrengsten over verschillende dienst- c.q. belastingjaren. Ter vergelijking hebben wij de begrote cijfers van 2022 erbij vermeld. Omdat deze paragraaf betrekking heeft op het jaar 2021 gaan we daar niet verder op in.

Belastingopbrengsten (bedragen in €) Realisatie dienstjaar 2020 Begroot na wijziging 2021 Realisatie dienstjaar 2021 Begroot 2022
Onroerende-zaakbelastingen 9.586.211 10.147.351 10.275.632 10.783.439
Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht 4.435.503 4.766.653 4.678.628 4.850.068
Rioolheffing 6.857.875 6.918.087 7.002.613 7.025.314
Hondenbelasting 45.804 0 -65 0
Landtoeristenbelasting 5.898.285 6.608.993 6.335.948 9.108.933
Watertoeristenbelasting 254.961 270.276 275.687 270.276
Forensenbelasting 2.959.942 3.154.989 3.269.257 3.200.736
Parkeergelden/parkeervergunningen 1.515.167 2.010.214 2.416.467 1.958.087
Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) 213.435 229.317 227.245 229.317
Precariobelasting 1.342.265 1.365.661 1.353.287 240.694
Totaal 33.109.448 35.471.541 35.834.699 37.666.864

De daadwerkelijke gerealiseerde opbrengsten over het dienstjaar 2021 lopen niet gelijk met de opbrengsten over het belastingjaar 2021. Immers, in 2021 zijn ook nog aanslagen opgelegd en verminderd over oude belastingjaren. Hieronder een tabel met de onderverdeling van de bedragen vanuit de jaarrekening 2021 naar de verschillende belastingjaren.

Onderverdeling bedragen jaarrekening 2021 naar belastingjaar (bedragen in €) Realisatie oude belastingjaren < 2021 Realisatie belastingjaar 2021 Totaal dienstjaar 2021 (vanuit jaarrekening)
Onroerende-zaakbelastingen 9.299 10.266.333 10.275.632
Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht 58.697 4.619.931 4.678.628
Rioolheffing -45.567 7.048.184 7.002.613
Hondenbelasting -65 0 -65
Landtoeristenbelasting -287.678 6.623.626 6.335.948
Watertoeristenbelasting 2.609 273.078 275.687
Forensenbelasting 68.604 3.200.653 3.269.257
Parkeergelden/parkeervergunningen 0 2.416.467 2.416.467
Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) 9.245 218.000 227.245
Precariobelasting 5.605 1.347.682 1.353.287

1.4 BELEIDSVOORNEMENS PER HEFFING

In dit onderdeel geven wij een toelichting op de belangrijkste tariefsaanpassingen en realisaties van beleidsvoornemens voor het begrotingsjaar 2021. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de eerdergenoemde verhogingen. Hierna allereerst een tabel met de ontwikkeling van de belangrijkste belastingtarieven.

Afvalstoffenheffing
Tarieven in hele euro (€) 2019 2020 2021 2022
Eenpersoonshuishouden 174,80 181,20 185,91 188,61
Meerpersoonshuishouden 223,80 230,40 236,39 239,82
Bedrag per lediging van de rolcontainer 5,40 6,12 6,28 6,37
Bedrag per aanbieding ondergrondse container 1,35 1,53 1,57 1,59
Rioolheffingen
Tarieven in hele euro (€) 2019 2020 2021 2022
Zakelijk recht (per eigendom) 173,14 178,14 180,21 184,25
Gebruiker 68,49 70,14 71,19 72,54
+ per m3 boven 200m3 2,39 2,45 2,49 2,54
Onroerende-zaakbelastingen
Tarieven in hele euro (€) 2019 2020 2021 2022
Zakelijk recht woningen 0,1381% 0,1351% 0,1294% 0,1187%
Zakelijk recht niet-woningen 0,1559% 0,1847% 0,2128% 0,2386%
Gebruik niet-woningen 0,1046% 0,1347% 0,1643% 0,1922%
Hondenbelasting
Tarieven in hele euro (€) 2019 2020 2021 2022
Eerste hond 29,43 15,00 0 0
Volgende hond 43,17 22,00 0 0
Forensenbelasting
Tarieven in hele euro (€) 2019 2020 2021 2022
economische waarde <= € 51.300 257,60
economische waarde > € 51.300 95,62 + 0,2920%
economische waarde <= € 54.425 263,12
economische waarde > € 54.425 101,84 + 0,311%
economische waarde <= € 52.000 263,12
economische waarde > € 52.000 101,84 + 0,331%
economische waarde <= € 55.800 278,00
economische waarde > € 55.800 110,00 + 0,3037%
(Water)toeristenbelasting
Tarieven in hele euro (€) 2019 2020 2021 2022
Per persoon per nacht hoogseizoen 1,40 1,43 1,46 1,95
Per persoon per nacht laagseizoen 1,40 1,43 1,46 1,75
Per persoon per nacht minicamping 1,40 1,43 1,46 1,50
Vaste jaar- of seizoenplaats 257,60 263,12 268,64 347,80
Vaste jaar- of seizoenplaats minicamping 257,60 263,12 268,64 276,00
Voorseizoenarrangement 114,80 117,26 119,72 151,70
Voorseizoenarrangement minicamping 114,80 117,26 119,72 123,00
Verlengd voorseizoenarrangement 141,96 145,00 148,04 187,95
Verlengd voorseizoenarrangement minicamping 141,96 145,00 148,04 151,50
Naseizoenarrangement 89,60 91,52 93,44 112,00
Naseizoenarrangement minicamping 89,60 91,52 93,44 96,00
Maandarrangement juni 35,28 36,04 36,79 49,14
Maandarrangement september 35,28 36,04 36,79 44,10
Maandarrangement juni minicamping 35,28 36,04 36,79 37,80
Maandarrangement september minicamping 35,28 36,04 36,79 37,80
Winterarrangement 1 47,04 48,05 49,06 35,00
Winterarrangement 2 47,04 48,05 49,06 24,50
Winterarrangement 1 minicamping 47,04 48,05 49,06 30,00
Winterarrangement 2 minicamping 47,04 48,05 49,06 21,00

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2021 schematisch weergegeven:

Begroot na wijziging   € 10.147.351
Werkelijke opbrengst   € 10.266.333
Afwijking    €        118.982

Toelichting afwijking
De meeropbrengst is veroorzaakt door een hogere toename van het aantal woningen en niet woningen dan waarmee rekening gehouden in de berekening van de tarieven.
Over oude jaren melden wij nog een meeropbrengst (€ 9.299).

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
Afvalstoffenheffing
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2021 schematisch weergegeven:

Begroot na wijziging €  4.621.932
Werkelijke opbrengst   €   4.485.693
Afwijking    €     -136.239

Toelichting afwijking
In de gerealiseerde opbrengst zijn de aanslagen met betrekking tot de ledigingen 2020 verdisconteerd, die in februari 2021 zijn opgelegd.
De afwijking wordt veroorzaakt, doordat het aantal ledigingen achterblijft bij het aantal geraamde ledigingen (-€ 152.774). Daarnaast is er een meeropbrengst bij de vaste bedragen (€ 16.536).
Over oude jaren melden wij nog een meeropbrengst (€ 34.577).

Reinigingsrechten

Begroot na wijziging €      144.721
Werkelijke opbrengst €      134.238
Afwijking €       -10.483

Toelichting afwijking
Deze afwijking wordt veroorzaakt door de afname van het aantal bedrijven die gebruik maken van gemeentelijke reiniging.
Over oude jaren melden wij een meeropbrengst van € 24.121.
Alle mutaties van het onderdeel reiniging lopen overigens budgettair neutraal via de voorziening vuilverwerking.

Rioolheffingen
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2021 schematisch weergegeven:                

Begroot na wijziging €   6.918.087
Werkelijke opbrengst  €   7.048.184
Afwijking   €       130.097

Toelichting afwijking
Een meeropbrengst van € 50.000 vloeit voort vanuit de verlenging van het vGRP 2015-2019. Verder is in de raming niet voldoende rekening gehouden met de toename van het aantal panden door nieuwbouw en splitsing.
Over de belastingjaren 2020 en daarvoor melden we een minderopbrengst van € 45.567. Deze minderopbrengst wordt veroorzaakt door verminderingen over 2020 en 2019 van respectievelijk € 28.000 en € 26.000 waar geen rekening mee gehouden was.
Alle mutaties van het onderdeel riolering lopen overigens budgettair neutraal via de voorziening GRP.

Hondenbelasting
De hondenbelasting is in 2021 afgeschaft.
Over oude jaren melden wij een kleine minderopbrengst van € 65.

Forensenbelasting
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2021 schematisch weergegeven:

Begroot na wijziging €   3.154.989
Werkelijke opbrengst €   3.200.653
Afwijking €          45.664

Toelichting afwijking
In de werkelijke opbrengst is een bedrag van € 314.000 als nog te ontvangen bedrag opgenomen voor Forensen verhuur. Dit bedrag is gebaseerd op de opbrengst van 2020, omdat er nog geen duidelijkheid is over het werkelijk aantal objecten dat is betrokken bij de verhuur. Dit betekent dat de nu geconstateerde afwijking nog aan wijziging onderhevig is.
Over oude jaren melden we een meeropbrengst van € 68.604.
Het bedrag aan Forensen verhuur 2020 blijkt te laag te zijn ingeschat. Het nog te ontvangen bedrag voor 2021 is hierop aangepast.

Toeristenbelasting
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2021 schematisch weergegeven:                

Begroot na wijziging €   6.608.933
Werkelijke opbrengst €   6.623.626
Afwijking €       14.693

Toelichting afwijking
Ondanks de COVID pandemie is het een prima jaar gebleken voor de recreatie. Dit blijkt uit het werkelijk aantal overnachtingen dat hoger is gebleken dan aanvankelijk geraamd.
Over oude jaren melden we een minderopbrengst van € 287.678. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de maatregelen in het kader van de COVID 19 pandemie

Voor uw beeldvorming nemen wij hieronder een opsomming op van het aantal overnachtingen dat ten grondslag ligt aan de opbrengst toeristenbelasting van de afgelopen jaren, waarbij de forfaitair afgerekende plaatsen zijn omgerekend naar overnachtingen:

 • 2005           4.185.290 overnachtingen
 • 2006           4.177.873 overnachtingen
 • 2007           4.213.439 overnachtingen
 • 2008           4.236.992 overnachtingen
 • 2009           4.357.002 overnachtingen
 • 2010           4.301.539 overnachtingen
 • 2011           4.273.424 overnachtingen
 • 2012           4.213.226 overnachtingen
 • 2013           4.179.456 overnachtingen
 • 2014           4.117.446 overnachtingen
 • 2015           4.294.479 overnachtingen
 • 2016           4.459.441 overnachtingen
 • 2017           4.534.496 overnachtingen
 • 2018           4.635.596 overnachtingen
 • 2019           4.953.715 overnachtingen
 • 2020           4.225.313 overnachtingen
 • 2021           4.719.726 overnachtingen

Watertoeristenbelasting
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2021 schematisch weergegeven:

Primitief na wijziging €      270.276
Werkelijke opbrengst €      273.078
Afwijking €            2.802

Over oude jaren melden we een meeropbrengst van € 2.609.

Toelichting afwijking
Deze geringe afwijking is niet verder onderzocht.

Parkeergelden/parkeervergunningen
Hieronder vindt u het financiële verloop over het dienstjaar 2021 schematisch weergegeven:

Begroot na wijziging €   2.010.214
Werkelijke opbrengst €   2.416.467
Afwijking   €       406.253

Binnen deze opbrengst kunnen we de volgende onderverdeling maken (met uitzondering van de opbrengsten van de parkeerautomaten):

Naheffingen parkeerbelasting

Begroot na wijziging €      168.952
Werkelijke opbrengst €      301.778
Afwijking  €      132.826

Parkeervergunningen

Begroot na wijziging €      198.105
Werkelijke opbrengst €      152.689
Afwijking  €       -45.416

Parkeervignet

Begroot na wijziging €        67.500
Werkelijke opbrengst €        55.596
Afwijking  €      -11.904

Toelichting afwijking
Voor een algemene toelichting op deze afwijkingen verwijzen we u naar sub-programma 3.2.

Bedrijfsinvesteringszone Zierikzee (BIZ)
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2021 schematisch weergegeven:

Begroot na wijziging €        46.533
Werkelijke opbrengst €        42.600
Afwijking  €         -3.933

Toelichting afwijking
Deze geringe afwijking is niet verder onderzocht.
Over oude jaren melden we een kleine minderopbrengst van € 180.

Bedrijfsinvesteringszone Renesse (BIZ)
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2021 schematisch weergegeven:

Begroot na wijziging €        182.784
Werkelijke opbrengst €        175.400
Afwijking  €            -7.384

Toelichting afwijking
Deze geringe afwijking is niet verder onderzocht.
Over oude jaren melden we een kleine meeropbrengst van € 9.425.

Precariobelasting
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2021 schematisch weergegeven:

Begroot na wijziging €        1.365.661
Werkelijke opbrengst €        1.347.682
Afwijking  €            - 17.979

Toelichting afwijking
Deze geringe afwijking is niet verder onderzocht
Over oude jaren melden we een meeropbrengst van € 5.605.

1.5 KOSTENONDERBOUWING HEFFINGEN

Met ingang van de Programmabegroting 2017–2020 zijn gemeenten op grond van het BBV verplicht in de paragraaf lokale heffingen een overzicht op hoofdlijnen op te nemen van de diverse heffingen. Bij onze gemeente gaat het om:
•    scheepvaartrechten
•    afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
•    rioolheffing
•    lijkbezorgingsrechten
•    leges

Hierna maken wij per heffing het percentage kostendekkendheid inzichtelijk en geven we een korte tekstuele toelichting.

Scheepvaartrechten
De gemeente Schouwen-Duiveland beheert een aantal havens. Dit brengt een veelheid aan kosten met zich mee. De voornaamste zijn de salarissen van de havenmeesters, onderhoudskosten en kapitaallasten. Daartegenover staan vooral baten uit scheepvaartrechten en vergoedingen voor nutsvoorzieningen. Het percentage kostendekking is iets hoger dan begroot, namelijk 38% (begroot was 35%). Hoofdreden hiervoor is dat de werkelijke lasten lager uitvielen dan begroot.

Bij deze percentages merken we op dat deze exclusief privaatrechtelijke baten zijn, zoals verhuurde en verpachte gedeelten van de havens. Deze maken geen onderdeel uit van de fiscale kostendekkendheid. Daarom zijn deze cijfers onvergelijkbaar met overzichten die bijvoorbeeld te relateren zijn aan de Wet Markt en Overheid.

Kostenonderbouwing scheepvaartrechten 2021 Bedragen in €
Baten 397.644
Lasten taakvelden
2.3 Recreatieve havens 488.157
2.4 Economische havens en waterwegen 220.970
5.7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie 256.682
Netto lasten taakvelden 965.809
Toe te rekenen kosten:
Overhead 89.231
Totale lasten 1.055.040

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
De lasten en baten voor gemeentereiniging verwerken we budgettair neutraal via de voorziening vuilverwerking.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2021 Bedragen in €
Opbrengst heffingen 4.485.693
Lasten taakvelden:
6.3 Inkomensregelingen 117.882
7.3 Afval 3.448.068
Netto lasten taakvelden 3.565.950
Toe te rekenen kosten:
Overhead 378.600
BTW 515.871
Dotatie voorziening 102.731
Totale lasten 4.563.152
Dekkingspercentage 98%
Kostenonderbouwing reinigingsrechten 2021 Bedragen in €
Opbrengst heffingen 133.896
Lasten taakvelden:
7.3 Afval 115.135
Netto lasten taakvelden 115.135
Toe te rekenen kosten:
Overhead 7.099
BTW 0
Totale lasten 122.234
Dekkingspercentage 110%

Rioolheffingen
Op grond van het vGRP worden de lasten en baten voor riolering budgettair neutraal verwerkt.  

Kostenonderbouwing rioolheffingen 2021 Bedragen in €
Opbrengst heffingen 7.048.184
Lasten taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer 248.991
6.3 Inkomensregelingen 36.245
7.2 Riolering 5.044.018
Netto lasten taakvelden 5.329.254
Toe te rekenen kosten:
Overhead 132.542
BTW 784.303
Dotatie voorziening 756.515
Totale lasten 7.002.614
Dekkingspercentage 101%

Lijkbezorgingsrechten
Met 97% is het percentage kostendekking hoger dan de begrote 77%. Het afgelopen jaar zagen we helaas een aanzienlijke stijging in het aantal overlijdens. Hierdoor zijn meer graven uitgegeven dan in voorgaande jaren. Daarnaast zien we een trend dat de onderhoudskosten van de graven voor een langere periode worden afgekocht. Logischerwijs fluctueren de baten van jaar tot jaar, wat gevolgen heeft voor het percentage kostendekkendheid.

Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten 2021 Bedragen in €
Opbrengst heffingen 635.534
Lasten taakvelden:
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 554.822
Netto lasten taakvelden 554.822
Toe te rekenen kosten:
Overhead 100.159
Totale lasten 654.981
Dekkingspercentage 97%

Leges

Kostenonderbouwing leges 2021 Bedragen in €
Opbrengst heffingen 1.964.754
Lasten:
Uren 1.368.929
Overige kosten 364.219
Netto lasten 1.733.149
Toe te rekenen kosten:
Overhead 547.572
Totale lasten 2.280.720
Dekkingspercentage 86%

Leges worden over tal van producten geheven. Conform het raadsbesluit van 21 september 2020 hanteren we het uitgangspunt van 100% kostendekking bij de leges. In bovenstaande tabel is het gemiddelde kostendekkingspercentage aangegeven. In onderstaande tabel presenteren wij de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening. We hanteren bij de leges de toegestane regels van kruissubsidiëring, waarbij binnen een titel een percentage boven de 100% op hoofdstukniveau is toegestaan onder voorwaarde dat het gemiddelde percentage per titel niet boven de 100% uitkomt. Dat het werkelijke percentage kostendekking lager uitvalt dan begroot is met name een gevolg van een lagere opbrengst aan bouwleges.

Hoofdstuk  Naam hoofdstuk Totale kosten Opbrengsten Percentage
Titel I Algemene dienstverlening 584.497 539.330 92%
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 73.524 78.928 107%
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 126.747 134.599 106%
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen incl. eigen verklaringen 173.964 162.981 94%
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen 20.674 10.537 51%
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 8a Milieu
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 19.342 9.085 47%
Naturalisaties (extra opgenomen) 40.520 49.937 123%
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
Hoofdstuk 12 Leegstandswet
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen 4.820 3.206 67%
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 16 Kansspelen 4.820 147 3%
Hoofdstuk 17 Kinderopvang
Hoofdstuk 18 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren - AVOI 60.794 61.203 101%
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer 48.753 27.018 55%
Hoofdstuk 20 Diversen 10.539 1.690 16%
Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving omgevingsvergunning 1.515.723 1.408.035 93%
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 1.344.428 1.332.453 99%
Hoofdstuk 4 Vermindering
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Hoofdstuk 7a Overdracht omgevingsvergunning
Hoofdstuk 8 (Principe) uitspraak 114.197 71.141 62%
Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen 57.099 4.440 8%
Hoofdstuk 10 Sloopmelding
Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking
Titel III Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 180.500 17.389 10%
Hoofdstuk 1 Horeca 45.779 13.418 29%
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 134.721 3.971 3%
Hoofdstuk 3 Seksbedrijven
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
Totaal 2.280.720 1.964.754 86%

1.6 KWIJTSCHELDINGSBELEID

Gemeenten kunnen met inachtneming van de Invorderingswet 1990 kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke heffingen, waarbij zij zelf kunnen beslissen voor welke heffingen kwijtschelding mogelijk is.

Op 17 december 2015 stelde u de gewijzigde verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast. Het doel hiervan was tweeledig:

 • Een zo ruim mogelijk kwijtscheldingsbeleid toepassen voor inwoners die door hun inkomenspositie niet of moeilijk in staat zijn de aanslagen gemeentelijke heffingen te voldoen.
 • Een efficiënte toepassing van de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken door conformatie aan de uniforme normen van de deelnemers binnen Sabewa Zeeland.

Kwijtschelding kan voor de volgende belastingen worden verleend:

 • Afvalstoffenheffing, behoudens op extra aangevraagde emmers.
 • Rioolheffing gebruikersdeel, behoudens op extra afgenomen kubieke meters water.

Daarnaast zijn de volgende aanvullende voorwaarden vastgesteld:

 • Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor kwijtschelding.
 • De normbedragen voor kwijtschelding worden gesteld op 100%.

Sabewa Zeeland voert voor ons de toetsing van kwijtscheldingverzoeken uit. Sinds 2010 wordt deelgenomen aan de automatische beoordeling van een deel van de kwijtscheldingsaanvragen. Dit gebeurt bij de Stichting Inlichtingenbureau, opgericht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uitvoering 2021
Voor het belastingjaar 2021 waren de uitgaven aan kwijtschelding van afvalstoffenheffing begroot op € 128.846. De werkelijk verleende kwijtschelding bedraagt € 86.264 (vast bedrag 2021) en € 31.627 (ledigingen 2020).

Voor de rioolheffing waren de uitgaven geraamd op primitief begroot op € 37.960. De werkelijk verleende kwijtschelding bedraagt € 34.326 (2021) en € 1.919 (oude jaren).

Geautomatiseerde kwijtschelding
In 2021 is voor zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing in 287 gevallen geautomatiseerde kwijtschelding verleend.

Handmatig beoordeelde kwijtschelding
Daarnaast zijn door Sabewa Zeeland handmatig kwijtscheldingsverzoeken beoordeeld. Er zijn voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing 215 verzoeken over 2021 ingediend. Over de jaren ervoor zijn 43 verzoeken ingediend.