Sitemap

Programmabegroting 2022 - 2025 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Aanbiedingsbrief Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Kernboodschap begroting Blz. 5
Corona en hoe we daar mee omgaan Blz. 6
Dynamische context Blz. 7
Beschikbare budgettaire ruimte 2022-2025 en aanwending daarvan Blz. 8
Amendementen aangenomen bij Kadernota Blz. 9
Slot Blz. 10
Programma 1 Werken Blz. 11
Wat houdt het programma in? Blz. 12
In welke gemeentelijke beleidstukken is het bestaande beleid omschreven? Blz. 13
Sub-Programma 1.1 Economie sterk water gerelateerd Blz. 14
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 15
BELEIDSINDICATOREN Blz. 16
Wat willen we bereiken? Blz. 17
1.1.1. We versterken de watereconomie. Blz. 18
1.1.1.1. We stimuleren ondernemers en instellingen om gebruik te maken van het Aanjaagfonds Zeeuwse Investeringsagenda Blz. 19
1.1.2. We willen komen tot een regulering van het ruimtegebruik van water. Blz. 20
1.1.2.1. We voeren onderzoek uit naar het ruimtegebruik van water Blz. 21
1.1.2.2. We zetten in op het meervoudig gebruik (tijdsvensters) van het rond om ons liggende water en maken gebruik van de sublieme waterkwaliteit Blz. 22
1.1.3. We versterken watergebonden bedrijvigheid. Blz. 23
1.1.3.1. We bepalen een zoeklocatie voor een water gerelateerd bedrijventerrein Blz. 24
1.1.3.2. We stimuleren infrastructuur voor aquacultuur (watergebonden bedrijventerrein) Blz. 25
1.1.4. Het waterbeheer is in 2040 van een hoogwaardige kwaliteit en de basis voor de watereconomie. Blz. 26
1.1.4.1. We participeren actief in de projecten Getijdecentrale/doorlaat Brouwersdam Blz. 27
1.1.4.2. We benutten de potentie van de verbeterde waterkwaliteit en begeleiden via het Bestuurlijk Overleg Grevelingen de uitvoering van het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 Blz. 28
1.1.4.3. We bewaken de uitvoering van een nulmeting van de effecten van de doorlaat Grevelingen Blz. 29
1.1.4.4. We stellen een gemeentelijke Ruimtelijke adaptatie strategie op Blz. 30
1.1.4.5. We voeren de gemeentelijke Ruimtelijke adaptatie strategie uit Blz. 31
1.1.4.6. We zetten ons maximaal in tot uitgifte door het ministerie van LNV van 35 hectare oestergronden aan de Grevelingen vissers Blz. 32
1.1.4.7 We voeren de Impulsregeling klimaatadaptieve maatregelen uit Blz. 33
1.1.5. Schouwen-Duiveland is in 2040 energieneutraal. Blz. 34
1.1.5.1. We voeren de Energieagenda 2018–2023 uit Blz. 35
1.1.5.2. We gaan met het bedrijfsleven op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen Blz. 36
1.1.5.3. We passen de subsidieregeling isolatiefonds aan Blz. 37
1.1.5.4. We voeren de aangepaste subsidieregeling Isolatiefonds uit Blz. 38
1.1.5.5. We dragen zorg voor een goede ontsluiting van de informatie en ondersteuning voor inwoners en ondernemers die energiebesparende maatregelen willen treffen of zelf energie willen opwekken Blz. 39
1.1.5.6. Voor het opwekken van duurzame energie leggen we de focus op de mogelijkheden voor zonne-energie en energie uit water Blz. 40
1.1.5.7. Grootschalige zonnepaneelontwikkelingen en eventuele ontwikkelingen met wind maken we alleen mogelijk op voorwaarde van stevige participatie door de lokale samenleving Blz. 41
1.1.5.8. We stimuleren zonne-energie op water als dit bijdraagt aan slim en handig meervoudig ruimtegebruik Blz. 42
1.1.5.9. We blijven elektrisch rijden stimuleren door het in samenwerking met de markt realiseren van extra laadinfrastructuur en bij kleinschalige mobiliteitsprojecten elektrisch vervoer te faciliteren Blz. 43
1.1.5.10. We geven als gemeente het goede voorbeeld door waar reëel mogelijk elektrisch of met waterstof te gaan rijden en bij aanbestedingen de markt uit te dagen om de CO2-prestatieladder toe te passen Blz. 44
1.1.5.11. We informeren en stimuleren ondernemers om wettelijk verplichte duurzaamheidsinvesteringen te doen Blz. 45
1.1.5.12. We leggen geen bovenwettelijke milieueisen op maar stimuleren het bedrijfsleven actief tot duurzaam en maatschappelijk ondernemen door tijdens bedrijfsbezoeken op mogelijkheden en voordelen te wijzen Blz. 46
1.1.5.13. We stimuleren bedrijven die bijdragen aan een circulaire economie Blz. 47
1.1.5.14. We onderzoeken de mogelijkheden voor stimuleringsmaatregelen om nieuw te vestigen bedrijven die CO2-neutraal zijn in het bijzonder te verwelkomen Blz. 48
1.1.5.15. We zetten in op verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed Blz. 49
1.1.5.16. We voeren een CO2-nulmeting uit met aansluitend een verfijning door een CO2-balans Blz. 50
1.1.5.17 We voeren de regionale Energie Strategie uit Blz. 51
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUB-PROGRAMMA 1.1 Blz. 52
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 53
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 54
Sub-Programma 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur Blz. 55
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 56
BELEIDSINDICATOREN Blz. 57
Wat willen we bereiken? Blz. 58
1.2.1. We geven ruimte aan innovatie in (zilte) landbouw, (binnen- en buitendijkse) aquacultuur en verbindingen met andere functies. Blz. 59
1.2.1.1. We gaan met Schouwen-Duiveland (ASD/ZLTO) in overleg over de vraag hoe we de agrariërs kunnen ondersteunen in innovatie en nieuwe teeltechnieken Blz. 60
1.2.1.2. We volgen de uitwerking van LTO en ASD van de nationale bijenstrategie en gaan in gesprek met ASD/ZLTO en bijenhoudersvereniging over het realiseren van meer biodiversiteit in het buitengebied Blz. 61
1.2.1.3. We zetten in op duurzame teelten als wieren- en algenteelt, creëren faciliteiten om deze teelten in kennis te ondersteunen Blz. 62
1.2.1.4 We versterken de biodiversiteit en zetten het akkerrandenproject voort Blz. 63
1.2.2. We zetten in op een diversiteit aan nieuwe economische dragers in combinatie met agrarische bedrijvigheid. Blz. 64
1.2.2.1. We blijven ons in overleg met andere wegbeheerders inzetten voor een beter netwerk voor landbouwverkeer, zowel rond Zierikzee als voor de N59. Blz. 65
1.2.3. We maken schaalvergroting in de landbouw ruimtelijk mogelijk Blz. 66
1.2.3.1. Bij agrarische bedrijfsovernames willen we uitbreiding van het te gebruiken bouwblok met overgenomen schuren en loodsen mogelijk maken met sanering van het te verlaten bouwblok (rood voor rood) Blz. 67
1.2.4. We zetten in op een goede zoetwatervoorziening voor de landbouw om verdroging/verzilting te voorkomen. Blz. 68
1.2.4.1. We gaan actief met de agrarische sector op zoek naar oplossingen voor een goede zoetwatervoorziening voor de landbouw waar dit nodig is Blz. 69
1.2.4.2. We ronden in samenspraak met provincie en Waterschap het onderzoek naar externe aanvoer van zoetwater af Blz. 70
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 71
Sub-Programma 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid Blz. 72
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 73
BELEIDSINDICATOREN Blz. 74
Wat willen we bereiken? Blz. 75
1.3.1 We zetten in op revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en intensivering van ruimtegebruik. Blz. 76
1.3.1.2. We voeren de herstructurering van Haringvlietplein fase 2 (laatste) uit Blz. 77
1.3.1.3. We stellen een Uitvoeringsplan bestaande kleinschalige bedrijventerreinen op Blz. 78
1.3.1.4. Via werk met werk maken stimuleren we maatregelen die bijdragen aan de energieopgave, klimaatopgave en combinaties voor duurzame bedrijfsvoering Blz. 79
1.3.2. We ondersteunen Bedrijven Investerings Zones (BIZ- zones) en geven een economische impuls aan opgerichte BIZ-zones. Blz. 80
1.3.2.6 We voeren samen met Ondernemers Vereniging lnZzee een Pilot 'Kernenmanager' uit (amendement A6 programmabegroting 2022-2025) Blz. 81
1.3.2.3. Bij voldoende draagvlak van de ondernemers doorlopen we de BIZ procedure Blz. 82
1.3.2.5 We verlengen de economische Impuls BIZ (Amendement A10 kadernota) Blz. 83
1.3.3. We stimuleren en faciliteren (kleinschalige) bedrijvigheid op Schouwen-Duiveland. Blz. 84
1.3.3.1. Voor reeds gevestigde (te verplaatsen) bedrijven of bedrijven die geïnteresseerd zijn in vestiging op Schouwen-Duiveland leggen we de rode loper uit Blz. 85
1.3.3.2. We stellen een eilandbrede Economische Visie op Blz. 86
1.3.4. We stimuleren en faciliteren maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Blz. 87
1.3.4.1. We stimuleren MVO bij onze toeleveranciers via ons inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 88
1.3.4.2 We stellen beleid op voor circulaire economie Blz. 89
1.3.5. Er is een optimale (digitale) infrastructuur. Blz. 90
1.3.5.12 We doen onderzoek naar de optimale locatie voor fietsparkeren (amendement A18 programmabegroting 2022-2025) Blz. 91
1.3.5.1. We voeren bestuurlijke en ambtelijke lobby voor de verbetering toegangswegen N57/N59/N256 Blz. 92
1.3.5.2. We zetten in op verbetering eilandelijke wegen N57/N59 Blz. 93
1.3.5.4. In het kader van een betere bereikbaarheid en ontsluiting van Zierikzee onderzoeken we de mogelijkheden van structurele verbeteringen van alle vormen van mobiliteit in en om de stad Blz. 94
1.3.5.5. We gaan op zoek naar alternatieven voor aanvullend en vraaggericht vervoer Blz. 95
1.3.5.6. We bevorderen elektrisch rijden en elektrisch vervoer door uitbreiding van het laadpalennetwerk op ons eiland in samenwerking met de hierin opererende marktpartijen Blz. 96
1.3.5.7. We voeren een verbetering van de fietsvoorziening Grachtweg Zierikzee door Blz. 97
1.3.5.8. We voeren een verkenning uit op basis van de MIRT-spelregels voor het poldertracé bij Burgh-Haamstede en voor een veilige oversteekplaats nabij Bruinisse Blz. 98
1.3.5.9 We realiseren hubs voor de nieuwe mobiliteitsstrategie Zeeland Blz. 99
1.3.5.10 We realiseren pop-up hubs Blz. 100
1.3.5.11 We rollen slimme mobiliteit - initiële bijdrage aan verdere uitrol deelvervoer (fietsen, e-bikes, e-scooters, e-auto's) verder uit Blz. 101
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUB-PROGRAMMA 1.3 Blz. 102
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 103
Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans Blz. 104
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 105
BELEIDSINDICATOREN Blz. 106
Wat willen we bereiken? Blz. 107
1.4.1. Alliantie met het onderwijs en het bedrijfsleven om opleidingsmogelijkheden aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. Blz. 108
1.4.1.1. Met ondernemers en onderwijsinstellingen ontwikkelen we gezamenlijk arbeidsmarktbeleid Blz. 109
1.4.1.2. We versterken de samenwerking met ondernemers om meer personeel van buiten de gemeente te werven voor vacatures in de techniek, horeca, recreatie en zorg Blz. 110
1.4.1.3. We continueren het project Living Labs Schouwen-Duiveland Grevelingen Oosterschelde Blz. 111
1.4.1.4. Met onderwijs-, kennisinstellingen en ondernemers gaan we de mogelijkheden voor seizoensafhankelijke arbeidsplaatsen/scholingsmogelijkheden na Blz. 112
1.4.1.5. We stimuleren en subsidiëren de pilot ‘Watersportopleiding Schouwen-Duiveland’ van het CIOS Blz. 113
1.4.1.6 We realiseren het project Hospitality HUB Schouwen-Duiveland (amendement A9 programmabegroting 2022-2025) Blz. 114
1.4.2. We richten ons op omscholing en het activeren van de niet-actieven met als doel sociale en/of economische zelfredzaamheid. Blz. 115
1.4.2.1. We breiden het werk-leeraanbod voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt uit Blz. 116
1.4.2.2. We stimuleren het bevorderen van het taalniveau Blz. 117
1.4.2.3. We voeren de Participatienotitie uit Blz. 118
1.4.2.4. We ontwikkelen passende instrumenten binnen de mogelijkheden voor de werkgever en de werknemer om terugkeer naar het arbeidsproces te laten lonen Blz. 119
1.4.2.5. We onderzoeken de mogelijkheden voor maatwerktrajecten waarbij zorg en ondersteuning wordt geboden aan kwetsbare inwoners, zodat zij (alsnog) een diploma halen of vakvaardigheden opdoen en een baan krijgen Blz. 120
1.4.2.6 We zetten in op extra arbeidsmarkttoeleiding voor de Ondertussengroep Blz. 121
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA Blz. 122
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 123
Sub-Programma 1.5 Vakantie-eiland toonaangevend in water Blz. 124
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 125
BELEIDSINDICATOREN Blz. 126
Wat willen we bereiken? Blz. 127
1.5.1. We voeren een meerjarige strategische marketingcampagne gericht op de in het Eilandmarketingplan onderscheiden doelgroepen. Blz. 128
1.5.1.1. We geven een economische impuls om de eilandelijke ondernemersverenigingen van Schouwen-Duiveland in staat te stellen om gezamenlijk de marketingstrategie en de daarbij behorende uitvoering over te nemen Blz. 129
1.5.1.2. We zetten de innovatieprojecten op ons eiland als toeristische trekkers in zoals het Tidal Technology Centre en op termijn de (realisatie van de) doorlaat in de Brouwersdam Blz. 130
1.5.1.4. We promoten en evalueren de eilandelijke vacature-en woningenbank Blz. 131
1.5.1.5. We blijven het initiatief van het Watersnoodmuseum en omliggende ondernemers ondersteunen om een aanlegplaats voor pleziervaartuigen, rondvaartboten en passagiersschepen in de omgeving van Ouwerkerk te realiseren Blz. 132
1.5.1.6. We ondersteunen het Watersnoodmuseum in de ontwikkeling naar kenniscentrum Blz. 133
1.5.1.7 We volgen de ontwikkelingen van de oprichting van De Zeeuwse Marketing Organisatie Blz. 134
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 135
Programma 2 Wonen Blz. 136
Wat houdt het programma in? Blz. 137
In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven? Blz. 138
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau Blz. 139
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 140
BELEIDSINDICATOREN Blz. 141
Wat willen we bereiken? Blz. 142
2.1.1. We hebben een kwalitatief goed en realistisch maatschappelijk voorzieningenniveau. Blz. 143
2.1.1.1. We onderzoeken of we kaders voor maatschappelijke voorzieningen op kunnen nemen in de Structuurvisie Wonen Blz. 144
2.1.1.10 We realiseren een nieuw skatepark op een nader te bepalen locatie (amendement A11 programmabegroting 2022-2025) Blz. 145
2.1.1.2. We exploiteren zwembad Dol-Fijn Blz. 146
2.1.1.3 We leggen een kunstgrasveld SV Duiveland aan (amendement A10 programmabegroting 2022-2025) Blz. 147
2.1.1.4 We leggen een kunstgrasveld bij SKNWK Nieuwerkerk aan (amendement A3 Programmabegroting 2022-2025) Blz. 148
2.1.1.5 We leggen een speelkooi aan bij SKNWK Nieuwerkerk (amendement A3 Programmabegroting 2022-2025) Blz. 149
2.1.1.6 We voeren een kwaliteitsonderzoek uit naar bluskranen Blz. 150
2.1.1.7 We doen onderzoek naar het gebruik van waterbassins bij de beregening van sportvelden Blz. 151
2.1.1.8 We stellen een businesscase Dorpshuizen SMC Bruinisse op Blz. 152
2.1.1.9 We leggen een speelkooi aan bij SV Duiveland (amendement A10 programmabegroting 2022-2025) Blz. 153
2.1.2. Er zijn goede voorzieningen op het gebied van (openbaar) vervoer om de bereikbaarheid van voorzieningen (voor de minder mobiele groepen) te garanderen. Blz. 154
2.1.2.1. De bereikbaarheid van de voorzieningen nemen we mee in het Project Integrale mobiliteit (SD op Weg) Blz. 155
2.1.2.2. We voeren het VN-verdrag Mensen met een beperking uit Blz. 156
2.1.2.3 We vlakken het brugdek Zuidwellebrug voor van mensen met een beperking af Blz. 157
2.1.2.4 We verbeteren de toegankelijkheid voor mindervaliden in de binnenstad Zierikzee Blz. 158
2.1.2.5 We realiseren voorzieningen voor fietsparkeren bij de gratis parkeerterreinen in Zierikzee Blz. 159
2.1.3. We bundelen eilandelijke voorzieningen zoveel mogelijk in Zierikzee. Verspreid over het eiland bundelen we voorzieningen die in een samenhangend netwerk een satellietfunctie voor de omgeving vervullen. Blz. 160
2.1.3.1. We formuleren lokaal beleid voor het bibliotheekwerk op Schouwen-Duiveland Blz. 161
2.1.3.2. We ondersteunen het onderzoek van stichting Brogum naar een vernieuwd Brogum Blz. 162
2.1.4. We maken de omslag van voorzieningen en gebouwen naar de subsidiëring van activiteiten. Blz. 163
2.1.4.5 We houden in het subsidieprogramma rekening met een eenmalige projectsubsidie aan Nomen Nescio (amendement A2 programmabegroting 2022-2025) Blz. 164
2.1.4.1. We herzien de Kadernota Prestaties voor de samenleving 2009 Blz. 165
2.1.4.2. We herzien de subsidieverordening (ASV) 2013 en bijbehorende beleidsregels Blz. 166
2.1.4.3. We gaan na voor welke organisaties en instellingen een inkooprelatie meer voor de hand ligt dan een subsidierelatie. Blz. 167
2.1.5. We stimuleren activiteiten waaruit veel zelfsturing, eigen initiatief en bestuurskracht van lokale instellingen en verenigingen blijkt. Blz. 168
2.1.5.1. We faciliteren het realiseren van een wijkvoorziening voor Malta Blz. 169
2.1.6. We stimuleren samenwerking van het onderwijs in onze gemeente, met als doel kwaliteit en huisvesting te verbeteren, passend in het toekomstig beeld van spreiding en bundeling van onderwijsvoorzieningen. Met als doel kwalitatief goed onderwijs. Blz. 170
2.1.6.1. We realiseren de nieuwe huisvesting voor de Pieter Zeeman en SBO de Meie Blz. 171
2.1.6.2. We volgen de effecten van de nieuwe onderwijshuisvesting voor Pieter Zeeman en SBO de Meie Blz. 172
2.1.6.3. Binnen de kaders van het ‘Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Schouwen- Duiveland 2017–2027’ (IHP) en het amendement stellen we uitvoeringsplannen op. Blz. 173
2.1.6.5. We stimuleren zogenoemde groene scholen, waar aandacht is voor groen op het schoolplein, een schooltuin (met uitleg over gezond eten) en natuur- en milieueducatie en dagen schoolbesturen uit om het predicaat “Groene school” te halen Blz. 174
2.1.6.6. We stimuleren de samenwerking tussen scholen voor primair onderwijs met Pieter Zeeman (POVO procedure) Blz. 175
2.1.6.8 We geven voor 2 jaar extra subsidie aan de Stichting NMESD Blz. 176
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 2.1 Blz. 177
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 178
Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens Blz. 179
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 180
BELEIDSINDICATOREN Blz. 181
Wat willen we bereiken? Blz. 182
2.2.1. We wonen prettig naar wens en behoefte. Blz. 183
2.2.1.32 We realiseren betaalbare woningen voor onze eigen inwoners (amendement A8 programmabegroting 2022-2025) Blz. 184
2.2.1.36 We vervangen matten langs de wegen in de wijk de Lanen in Zierikzee Blz. 185
2.2.1.37 In samenwerking met de NPO zoeken we naar een oplossing voor de dekking van DAB+ op heel Schouwen-Duiveland (amendement A16 programmabegroting 2022-2025) Blz. 186
2.2.1.1. We voeren de Woonvisie uit Blz. 187
2.2.1.2. We voeren de woningmarktafspraken uit Blz. 188
2.2.1.3. Binnen 3 jaar actualiseren we de woningmarktanalyse Blz. 189
2.2.1.4. We voeren de prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie uit en stellen die jaarlijks bij Blz. 190
2.2.1.5. We stellen beleid voor langer zelfstandig wonen op Blz. 191
2.2.1.6. We verwerken de doelstellingen van het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking in het gemeentelijk beleid Blz. 192
2.2.1.7. We doen onderzoek naar stimuleringsmaatregelen voor het bevorderen duurzaamheid binnen woningbouw Blz. 193
2.2.1.8. We werven 100 nieuwe huishoudens met hoogwaardige plannen Blz. 194
2.2.1.9. We zetten in op permanente oplossingen voor de huisvesting van tijdelijke werknemers Blz. 195
2.2.1.11. We onderzoeken of we een fonds in het leven kunnen roepen voor het opknappen van verpauperde panden en het energiezuiniger maken van woningen in aanvulling op bestaande regelingen Blz. 196
2.2.1.12. We maken een warmteplan (Transitievisie Warmte - TVW) Blz. 197
2.2.1.13. We zien toe op een goed informatiepunt waar actuele en duidelijke informatie wordt verstrekt voor energiebesparende maatregelen, waaronder methoden voor isolatie Blz. 198
2.2.1.14. We geven uitvoering aan het huisvesten van statushouders Blz. 199
2.2.1.15. We blijven initiatieven tot het opwekken van duurzame energie voor woningen faciliteren Blz. 200
2.2.1.16. We ondersteunen collectieve bewonersinitiatieven op het gebied van energie en energiebesparing, zoals het Monumentenpaspoort, elektrisch rijden, rijden op waterstof en opwekken van duurzame energie Blz. 201
2.2.1.17. We voeren de Bestuursopdracht parkeren Schouwen-Duiveland uit Blz. 202
2.2.1.18. We blijven inzetten op een alternatieve langzaam verkeersroute rond Zierikzee en oplossingen voor het langzaam verkeer op de N59 Blz. 203
2.2.1.19. We voeren in overleg met inwoners en ondernemers maatregelen uit om zwaar verkeer uit het centrumgebied van Zierikzee te weren. Blz. 204
2.2.1.20. We passen haltes voor openbaar vervoer aan voor gebruik door invaliden Blz. 205
2.2.1.21. We evalueren de Nota Grondbeleid Blz. 206
2.2.1.22. We actualiseren het bestemmingsplan Renesse Blz. 207
2.2.1.23. We realiseren de laatste ontbrekende schakels in de wandel-, fiets-en ruiterpadenstructuur op ons eiland en bevorderen dat informatie goed toegankelijk is Blz. 208
2.2.1.24. We faciliteren de herstructurering van Kop Nieuwstraat Bruinisse Blz. 209
2.2.1.25. We Realiseren Gat van Bru (fase 2) Blz. 210
2.2.1.26. We implementeren het GRP na inwerkingtreding van de omgevingswet. Blz. 211
2.2.1.27. We voeren de Omgevingswet in Blz. 212
2.2.1.28. We onderzoeken de mogelijkheid tot (her)ontwikkeling en herbestemming van (leegstaande) gemeentelijke objecten. Blz. 213
2.2.1.29. We leveren een financiële bijdrage aan de realisatie van fietspad Roterijdijk Blz. 214
2.2.1.30. We zetten de Basisadministratie Gebouwen om ten behoeve van de Wet Onroerende Zaakbelasting Blz. 215
2.2.1.33 We nemen snelheidsremmende maatregelen op erftoegangswegen binnen de bebouwde kom Blz. 216
2.2.1.34 We realiseren verkeersremmende maatregelen in de wijk Noorderpolder in Zierikzee Blz. 217
2.2.1.35 We realiseren snelheidsremmende maatregelen op de Grevelingenhout en de Hageweg in Bruinisse Blz. 218
2.2.2. We zetten daar waar mogelijk in op het verbeteren van de sociale veiligheid. Blz. 219
2.2.2.1. We investeren de komende jaren samen met onze ketenpartners extra in preventie Blz. 220
2.2.2.2. We evalueren het IVP 2019-2022 Blz. 221
2.2.2.3. We stellen het IVP 2023-2026 en de jaarlijkse uitvoeringsplannen op Blz. 222
2.2.2.4. We zetten de doorontwikkeling professionalisering Handhaving door Blz. 223
2.2.2.5. We continueren beleid Veilige publieke taak om ons personeel te ondersteunen Blz. 224
2.2.2.6. We zetten in op begeleiding van jongeren om goed en veilig om te gaan met vuurwerk Blz. 225
2.2.2.7. We zetten in op een uitsterfbeleid voor kansspel- en gokhallen Blz. 226
2.2.2.8. We zetten in op een visie op dekkende adequate brandweerzorg op de lange termijn. Het Regionale Dekkingsplan borgt ook voor onze gemeente een duurzame brandweerzorg Blz. 227
2.2.2.9. We houden vinger aan de pols wat betreft de aanrijtijden van de hulpdiensten en vragen aandacht voor het terugdringen van (structurele) overschrijdingen van de normen Blz. 228
2.2.2.10. We realiseren de nieuwbouw brandweerkazerne Zierikzee Blz. 229
2.2.2.11. We willen de professionalisering van de handhaving verder vorm kunnen geven Blz. 230
2.2.2.12 We evalueren het cameratoezicht in Renesse (Amendement A9 kadernota) Blz. 231
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 2.2 Blz. 232
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 233
Sub-Programma 2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners Blz. 234
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 235
BELEIDSINDICATOREN Blz. 236
Wat willen we bereiken? Blz. 237
2.3.1. We faciliteren sociaal maatschappelijke en culturele initiatieven van burgers die de leefbaarheid bevorderen. Blz. 238
2.3.1.1. We voeren de Uitvoeringsagenda sociaal domein uit Blz. 239
2.3.1.2. We stimuleren experimenten in het sociaal domein Blz. 240
2.3.1.3. We evalueren de resultaten van de uitvoering van de Uitvoeringsagenda en de experimenten in het sociaal domein Blz. 241
2.3.1.4. We faciliteren sociaal maatschappelijke en culturele initiatieven van burgers die de leefbaarheid bevorderen als deze voldoende draagvlak hebben en voorzien in een gezamenlijk gevoelde behoefte. Blz. 242
2.3.1.5. We ontwikkelen met provincie en lokale samenleving het organisatiemodel Integrale mobiliteit Schouwen-Duiveland/SD op Weg Blz. 243
2.3.1.6. We stimuleren en faciliteren initiatieven in het project Integrale mobiliteit Schouwen- Duiveland/SD op Weg Blz. 244
2.3.1.7 We betrekken Dorpshuizen als sociale ontmoetingsplek bij het actualiseren van het dorpshuizenbeleid (Amendement A14 kadernota) Blz. 245
2.3.2. We zetten in op een kwaliteitsimpuls voor de kernen en stellen daartoe stads- en dorpsvisies met uitvoeringsprogramma’s op. Blz. 246
2.3.2.29 We realiseren een eilandbrede campagne tegen zwerfafval (amendement A13 programmabegroting 2022-2025) Blz. 247
2.3.2.1. We blijven de ontwikkeling van de stads- en dorpsvisies en daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma’s ondersteunen binnen de kaders die zijn vastgesteld Blz. 248
2.3.2.2. We faciliteren de uitvoering van het meerjarig uitvoeringsprogramma stadsvisie Brouwershaven Blz. 249
2.3.2.3. We faciliteren de uitvoering van de dorpsvisie Burgh-Haamstede Blz. 250
2.3.2.4. Projecten Burgh-Haamstede Blz. 251
2.3.2.5. Uitvoering dorpsvisie Scharendijke Blz. 252
2.3.2.6. We overleggen met ondernemers het aantrekkelijk maken van de Dorpsstraat in Scharendijke Blz. 253
2.3.2.7. We onderzoeken het onderbrengen van Dorpshuis “de Putmeet’ te Scharendijke in de Stichting Dorpshuizen Schouwen-Duiveland Blz. 254
2.3.2.8. We ondersteunen de dorpsraad Scharendijke bij het aanpassen van het voormalig JOP pand Blz. 255
2.3.2.9. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Nieuwerkerk Blz. 256
2.3.2.10. We realiseren een speeltuin in Nieuwerkerk Blz. 257
2.3.2.11. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Zonnemaire Blz. 258
2.3.2.12. We ondersteunen het realiseren van een buurtplek in Zonnemaire Blz. 259
2.3.2.13. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Sirjansland (Right to Challenge) Blz. 260
2.3.2.14. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Dreischor Blz. 261
2.3.2.18. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Ellemeet Blz. 262
2.3.2.19. We faciliteren het opstellen van het Dorpsplan Ouwerkerk Blz. 263
2.3.2.20. We ondersteunen de realisatie van de verlichting op het oefenterrein van SV WIK in Kerkwerve Blz. 264
2.3.2.21. Wij passen de parkeervoorzieningen aan rondom het dorpshuis van de kern Noordgouwe Blz. 265
2.3.2.22. Bij dorpsplannen van dorpen met minder dan 1.500 inwoners verlenen we maatwerk Blz. 266
2.3.2.23. Bij de uitvoering van de stads- en dorpsvisies houden we rekening met de toegankelijkheid voor mindervaliden Blz. 267
2.3.2.24. We maken een infographic over de uitvoering van de stads- en dorpsvisies Blz. 268
2.3.2.25. Bij het opstellen van stads- en dorpsvisies inventariseren we de behoefte aan buitenplaatsen met bewegingstoestellen om jong en oud in staat te stellen op een leuke en ontspannen manier te bewegen Blz. 269
2.3.2.26. We zorgen dat de speeltuinen in onze kernen veilige en schone plekken zijn waar kinderen onbezorgd en veilig kunnen spelen Blz. 270
2.3.2.27 We realiseren groene buitenlokalen Blz. 271
2.3.2.28 We ondersteunen het realiseren van dorpsboomgaarden Blz. 272
2.3.3. We ondersteunen en faciliteren vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 273
2.3.3.1. We geven uitvoering aan het mantelzorgbeleid Blz. 274
2.3.3.2. We voeren vrijwilligersbeleid uit Blz. 275
2.3.3.3. We evalueren het Uitvoeringsprogramma vrijwilligersbeleid Blz. 276
2.3.4. We realiseren nieuwe netwerken en verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Blz. 277
2.3.4.1. We faciliteren en ondersteunen initiatieven tot het oprichten van sociale (maatschappelijke) ondernemingen (social enterprises) en andere maatschappelijke verbanden Blz. 278
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 279
Sub-Programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn Blz. 280
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 281
BELEIDSINDICATOREN Blz. 282
Wat willen we bereiken? Blz. 283
2.4.1. We organiseren één loket voor alle vragen over zorg en welzijn op Schouwen-Duiveland. Blz. 284
2.4.1.1. We implementeren een integrale toegang voor het gehele sociale domein (fase 2) Blz. 285
2.4.1.2. We optimaliseren de (digitale) vindbaarheid en de inrichting van systemen Blz. 286
2.4.1.3. We verbeteren de bekendheid en inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 287
2.4.2. We versterken de ketengerichte benadering in de zorg en nemen een regisserende rol in. Blz. 288
2.4.2.1. We zetten in op het verminderen en voorkomen van problematische scheidingen met kinderen Blz. 289
2.4.2.2. We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen en ondersteuning efficiënter in te zetten Blz. 290
2.4.2.3. We zetten in op meer grip en sturing op de zorg(kosten) Blz. 291
2.4.2.4. We onderzoeken of (sociale) wijkteams bijdragen aan ketengericht werken Blz. 292
2.4.2.5. We blijven inzetten op het behoud van de ADRZ-polikliniek als tweedelijns zorginstelling in onze gemeente Blz. 293
2.4.3. We stimuleren een gezonde levensstijl, door het voeren van een goed preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor sportbeoefening. We zoomen in op de belangrijkste gezondheidsproblemen. Blz. 294
2.4.3.1. We voeren het uitvoeringsprogramma Vitaal Schouwen-Duiveland 2020–2022 uit Blz. 295
2.4.3.2. We stellen een Integraal Preventie- en Handhavingsplan middelengebruik op Blz. 296
2.4.3.3. We stellen een beleidsplan volksgezondheid op Blz. 297
2.4.3.4 We stellen middelen beschikbaar voor extra buurtsportcoaches Blz. 298
2.4.3.5 We realiseren een eilandelijk dekkend netwerk van AED's en vrijwilligers Blz. 299
2.4.3.6 We ondersteunen de uitvoerende regisseursfunctie opgave Vitaal Schouwen-Duiveland Blz. 300
2.4.4. We hebben extra aandacht voor de jeugd en voor groepen met verhoogde kans op (gezondheids)achterstanden. Blz. 301
2.4.4.1. We hebben aandacht voor pestgedrag onder jeugd en jongeren Blz. 302
2.4.4.2. We voeren het minimabeleid uit Blz. 303
2.4.4.3. We voeren het onderwijsachterstandenbeleid uit Blz. 304
2.4.4.4. We voeren het onderwijsakkoord uit Blz. 305
2.4.4.5. We zetten in op afstemming van passend onderwijs en jeugdhulp Blz. 306
2.4.4.6. We onderzoeken hoe de maatschappelijke voorziening BSO plus op Schouwen- Duiveland kan worden behouden Blz. 307
2.4.4.7 We voeren een pilot uit op sturing externe verwijzingen jeugd Blz. 308
2.4.5. We ondersteunen de zorgvrager bij het vergroten van zelfredzaamheid om deelname aan de samenleving mogelijk te maken. Blz. 309
2.4.5.1. We stimuleren ontwikkeling en uitbreiding van voorliggende voorzieningen Blz. 310
2.4.5.2. We anticiperen op en monitoren de nieuwe Wet Inburgering die per 1 juli 2021 wordt ingevoerd Blz. 311
2.4.5.3. In samenwerking met maatschappelijke partners realiseren we preventieve activiteiten Blz. 312
2.4.5.4. We zetten in op vroegsignalering financiële problematiek en het terugdringen van niet gebruik van bijstandsvoorzieningen Blz. 313
2.4.5.5 We regelen structureel de maatschappelijke begeleiding bij de invoering van de Wet inburgering Blz. 314
2.4.6. We zorgen voor een betaalbare zorg door in te zetten op preventie. Individuele voorzieningen maken plaats voor algemene en collectieve voorzieningen, die vanuit het welzijnswerk worden georganiseerd. Blz. 315
2.4.6.1. We voeren de Uitvoeringsagenda sociaal domein uit Blz. 316
2.4.7. We zetten in op innovatieve ICT-ontwikkelingen die het mogelijk maken dat voorzieningen dicht bij de burger worden gebracht. Blz. 317
2.4.7.1. We ondersteunen initiatieven op het gebied van ICT die bijdragen aan zelfredzaamheid van inwoners en langer zelfstandig wonen Blz. 318
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 2.4 Blz. 319
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 320
Programma 3 Verblijven Blz. 321
Wat houdt het programma in? Blz. 322
In welke gemeentelijke beleidstukken is het bestaande beleid omschreven? Blz. 323
Sub-Programma 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland Blz. 324
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 325
BELEIDSINDICATOREN Blz. 326
Wat willen we bereiken? Blz. 327
3.1.1. We gaan zorgvuldig om met landschap, cultuur, monumenten en milieu en investeren in het verbeteren van deze kwaliteiten. Blz. 328
3.1.1.1. We faciliteren de uitvoering van Recreatieverdeelweg fase 3 Blz. 329
3.1.1.2. We faciliteren de uitvoering van flankerende maatregelen Recreatieverdeelweg fase 3 Blz. 330
3.1.1.3. We stellen een Omgevingsvisie Schouwen-Duiveland op Blz. 331
3.1.1.4. We faciliteren de uitvoering van het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen Blz. 332
3.1.1.5. We werken samen met onze watersportondernemers, Staatsbosbeheer en gemeente Goeree-Overflakkee om de waterrecreatie op de Grevelingen verder te ontwikkelen vanwege de betere waterkwaliteit Blz. 333
3.1.1.6. We rusten onthaalplaatsen en toiletvoorzieningen zo uit dat die ook voor minder validen toegankelijk zijn Blz. 334
3.1.1.7. We zetten de Pilot Rookvrij Strand voort Blz. 335
3.1.1.8. We optimaliseren de strandveiligheid Blz. 336
3.1.1.9. We optimaliseren het voorzieningenniveau van de stranden Blz. 337
3.1.1.10. We optimaliseren de bestaande strandapp en promoten beter gebruik van die strand app Blz. 338
3.1.1.11 We intensiveren communicatie en promotie rondom keurmerken Green Destinations en Quality Coast Blz. 339
3.1.1.12 Herontwikkeling en verkoop Huis de Haene Zierikzee (Amendement A3 kadernota) Blz. 340
3.1.1.13 We zorgen voor een tijdige opzegging van het huurcontract wereldwinkel voor pand Gravensteen (Amendement A4 kadernota ) Blz. 341
3.1.2. We zetten in op een hoge ruimtelijke kwaliteit voor het buitengebied. Blz. 342
3.1.2.1. We realiseren themaroutes en stellen die doorlopend bij Blz. 343
3.1.2.2. We nemen criteria en een toetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit op in de gemeentelijke omgevingsvisie Blz. 344
3.1.3. We gaan creatief en flexibel om met het (her)gebruik van het cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 345
3.1.3.1. We voeren de actiepunten uit de erfgoednota uit Blz. 346
3.1.3.2. We actualiseren de Nota Integraal Erfgoedbeleid Schouwen-Duiveland Blz. 347
3.1.3.3. We herijken het aantal monumenten met een gemeentelijke monumentenstatus Blz. 348
3.1.3.5. We leveren een bijdrage aan het educatieproject Doe Us Blz. 349
3.1.3.6. We leveren een bijdrage aan kleinere musea die samenwerken in VMSD Blz. 350
3.1.3.7. We dragen de in ons bezit zijnde rijks- en gemeentelijke monumenten over aan organisaties met oog en hart voor ons erfgoed en het algemeen belang Blz. 351
3.1.3.9 We realiseren een Revitaliseringsfonds Musea Schouwen-Duiveland (Amendement A5 Kadernota) Blz. 352
BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 3.1 Blz. 353
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 354
Sub-Programma 3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur Blz. 355
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 356
BELEIDSINDICATOREN Blz. 357
Wat willen we bereiken? Blz. 358
3.2.1. We geven de Toeristisch Hoofdstructuur (THS) vorm. Blz. 359
3.2.1.1. We voeren het Uitvoeringsprogramma Agenda Toerisme uit Blz. 360
3.2.1.2. We beoordelen nieuwe initiatieven aan de hand van het stappenplan ‘Beoordelen ruimtelijke initiatieven’ Blz. 361
3.2.1.3. We voeren de criteria door voor extra toe te kennen recreatie-eenheden, indien initiatiefnemers een lagere EPC waarde dan wettelijk voorgeschreven realiseren. Blz. 362
3.2.1.4. We brengen de in de bestemmingsplannen opgenomen verblijfseenheden in overeenstemming met de werkelijk op het terrein aanwezige verblijfseenheden Blz. 363
3.2.1.6. We voeren het vervolgtraject van de aanbesteding Natransport Transferium Renesse 2021 en verder uit Blz. 364
3.2.1.7. We creëren een netwerk voor elektrische fietsvervoersystemen Blz. 365
3.2.1.8 We realiseren een duurzame mobiliteitshub bij het Transferium Renesse Blz. 366
3.2.2. We benutten de potenties van musea, monumentale kernen en culturele evenementen om onze culturele en cultuurhistorische infrastructuur verder te versterken. Blz. 367
3.2.2.1. We benutten cultuur- en natuurmogelijkheden maximaal. Natuurgebieden zijn voor iedereen toegankelijk. Blz. 368
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 369
Sub-Programma 3.3 Toerisme is sterk divers en profiteert van water Blz. 370
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 371
BELEIDSINDICATOREN Blz. 372
Wat willen we bereiken? Blz. 373
3.3.1. We zetten in op een stabiel hoogseizoen en een vaste en minder weersafhankelijke instroom van gasten gedurende het hoogseizoen. Blz. 374
3.3.1.1. We voeren onze taken in het kader van de ruimtelijke procedures voor Brouwerseiland uit Blz. 375
3.3.1.2. We geven uitvoering aan het thema meer jaarrond bezoekers vanuit de Agenda Toerisme Blz. 376
3.3.1.3 Wij onderzoeken de mogelijkheden van coronacompensatie toeristenbelasting voor groepsaccomodaties (Amendement A1 kadernota) Blz. 377
3.3.2. We ondersteunen initiatieven die een bijdrage leveren aan verlenging van het seizoen. Blz. 378
3.3.2.1. We voeren het ‘Ontwikkelkader Verblijfsrecreatief Gebied’ vanuit de Zeeuwse Kustvisie en Agenda Toerisme voor seizoenverlenging uit. Blz. 379
3.3.3. We stimuleren investeringen in en rond jachthavens en vernieuwende concepten aan het water. Blz. 380
3.3.3.1. We stimuleren water(sport)gerelateerde initiatieven, zowel op, aan en onder water en in jachthavens Blz. 381
3.3.3.2. We ondersteunen initiatieven die aquacultuur of ambachtelijke bedrijvigheid op of aan het water combineren met dag recreatieve arrangementen Blz. 382
3.3.3.3. We passen innovatievouchers toe voor innovatie in water(sport)gerelateerde bedrijvigheid Blz. 383
3.3.4. We stimuleren kwaliteitsverbetering, differentiatie en innovatie voor de bestaande dag- en verblijfsrecreatie. Evenementen maken hier onderdeel van uit Blz. 384
3.3.4.1. De opgave tot herstructurering en kwaliteitsverbetering van recreatiebedrijven realiseren we door toepassing van de kaders vanuit de Zeeuwse Kustvisie en de Agenda Toerisme. Blz. 385
3.3.4.10 We dereguleren ons recreatief beleid (amendement A15 programmabegroting 2022-2025) Blz. 386
3.3.4.2. We passen innovatievouchers voor kleinschalige kampeerterreinen/recreatieve Nieuwe Economische Dragers (NED’s) en horeca toe Blz. 387
3.3.4.3. We evalueren de toepassing van innovatievouchers voor verblijfsrecreatie Blz. 388
3.3.4.4. We voeren de actiepunten uit de Agenda Toerisme voor het thema ‘Het Mooiste Strand’, alsmede het uitvoeringsprogramma Strand 2020 uit Blz. 389
3.3.4.5. We doen onderzoek naar periodieke zandsuppletie voor de stranden vanuit veiligheids- en recreatief belang Blz. 390
3.3.4.6. We ondersteunen het Watersnoodmuseum in de ambitie om naast Nationaal herdenkings- en herinneringscentrum door te groeien naar (inter)nationaal Kenniscentrum Klimaat en klimaatadaptatie Blz. 391
3.3.4.7. We voeren een behoefteonderzoek naar verblijfsrecreatieve eenheden uit Blz. 392
3.3.4.8 We werken mee aan een onderzoek voor de invulling van brede waterkeringen Blz. 393
3.3.4.9 Professionalisering en uitbreiding museumfunctie Watersnoodmuseum Blz. 394
3.3.5. We stimuleren duurzaam en circulair toerisme. Blz. 395
3.3.5.1. Met de recreatiesector gaan we planmatig na met welke stappen en op welke termijn bedrijven energieneutraal kunnen worden Blz. 396
3.3.5.2. We bereiden ons voor op klimaatadaptatie, mede om reden van de wettelijke eis om in 2020 een klimaatadaptatieplan te kunnen presenteren Blz. 397
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 398
Sub-Programma 3.4 Evenementen en activiteiten aan het water Blz. 399
WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN? Blz. 400
BELEIDSINDICATOREN Blz. 401
Wat willen we bereiken? Blz. 402
3.4.1. We dragen bij aan het optimaliseren van evenementen als trekpleister. Blz. 403
3.4.1.1. We herijken de Evenementenvisie Blz. 404
3.4.3. We versterken het (maritieme) karakter van Zierikzee. Blz. 405
3.4.3.1. We stellen een visie op de veranderende binnenstad op Blz. 406
3.4.3.2. We voeren de restauratie kademuren uit Blz. 407
3.4.3.3. We voeren 3e fase herinrichting binnenstad (Oude Haven) uit Blz. 408
3.4.3.4. We voeren herstel en herinrichting van het wegvak Calandweg - kruising Scheepstimmersdijk uit Blz. 409
3.4.3.5. We voeren herstel en herinrichting van het wegvak Scheepstimmerdijk - Duiker ’t Sas uit Blz. 410
3.4.3.6. We voeren herstel en herinrichting van het wegvak Trambaan-Julianastraat uit Blz. 411
3.4.3.7. We voeren het project Beter Bereikbaar Centrum Zierikzee uit Blz. 412
3.4.4. We versterken het (maritieme) karakter van Bruinisse. Blz. 413
3.4.4.2. We realiseren de herinrichting van de Deestraat Blz. 414
3.4.4.3. We realiseren de herinrichting van het Kerkplein Blz. 415
3.4.4.4. We realiseren de herinrichting van de Nieuwstraat Blz. 416
3.4.4.5. Wij doen een onderzoek naar de parkeerbehoefte OV halte Bruinisse Blz. 417
3.4.4.6. We realiseren de aankleding van het havenplateau Bruinisse Blz. 418
3.4.5. We zetten in op een kwaliteitsimpuls van het dorp Renesse en versterken de verbinding met de Brouwersdam. Blz. 419
3.4.5.1. We voeren het Verkeersplan centrum uit Blz. 420
3.4.5.2. We onderzoeken dynamische parkeerverwijzing Blz. 421
3.4.5.3. We voeren een herinrichting uit van het parkeerterrein aan de Laone Blz. 422
3.4.5.4. We voeren de herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan uit Blz. 423
3.4.5.5. We voeren de herinrichting van de Dreef en omgeving uit Blz. 424
3.4.5.7. We realiseren de herinrichting van de Kerkring Renesse Blz. 425
3.4.5.8. We realiseren de aanpassing van de aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium. Blz. 426
3.4.5.10. We onderzoeken het parkeren en opladen van (elektrische) fietsen op Schouwen- Duiveland, te starten in Renesse en Zierikzee Blz. 427
3.4.5.12 We leggen betonplaten aan op het Oude Hoevepad Renesse Blz. 428
3.4.6. We zetten in op het versterken van onze gastronomie. Blz. 429
3.4.6.1. We voeren het plan van aanpak ‘Meer kansen voor culinair Schouwen-Duiveland’ uit Blz. 430
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 431
Programma 4 Bestuur en Burgerzaken Blz. 432
Wat houdt het programma in? Blz. 433
In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven? Blz. 434
Wat willen we bereiken? Blz. 435
4.1.1. We staan midden in de samenleving, we inspireren, verbinden en werken samen met inwoners, ondernemers en partners aan het behouden van en versterken van ons woon-, werk- en verblijfsklimaat. Blz. 436
4.1.1.15 We stimuleren een VOG voor raadsleden en burgercommissieleden (amendement A1 programmabegroting 2022-2025) Blz. 437
4.1.1.1. We evalueren en vernieuwen Strategische Visie Blz. 438
4.1.1.2. We houden gemeenschappelijke regelingen tegen het licht op nut en noodzaak Blz. 439
4.1.1.3. We verbeteren de informatiepositie in het kader van integer besturen Blz. 440
4.1.1.4. We dragen zorg voor laagdrempelige en toegankelijke informatievoorziening voor al onze doelgroepen Blz. 441
4.1.1.5. We voeren de bestuursopdracht "Creëren budgettaire ruimte" uit Blz. 442
4.1.1.6. Daar waar we zelf een ontwikkeling starten, zoals voor het ontwikkelen en evalueren van beleid of het maken van plannen, betrekken we actief onze stakeholders. Blz. 443
4.1.1.7. Initiatieven vanuit de samenleving stimuleren we actief (aanstellen procesbegeleider en integreren in gemeentelijke dienstverlening van het serviceteam) Blz. 444
4.1.1.8. We rusten organisatie en bestuur toe om goed te functioneren in de participatieve samenleving Blz. 445
4.1.1.9. We optimaliseren de gemeentelijke dienstverlening van het serviceteam Blz. 446
4.1.1.10. We zetten in op regionale samenwerking en benutten de Zeeuwse Investeringsagenda Blz. 447
4.1.1.11. We benutten het Interbestuurlijke Programma voor (nieuwe) gemeentelijke opgaven en vangen budgettaire lasten op door het inruilen van “oud” voor “nieuw” beleid of terugdringen van kosten Blz. 448
4.1.1.12. Discussienota Toekomstbestendige koers. Blz. 449
4.1.1.13. We laten de website “opschouwenduiveland.nl” voldoen aan de toegankelijkheidseisen Blz. 450
4.1.1.14 We vieren het 25 jarig jubileum van onze gemeente Blz. 451
4.1.3. We geven vorm aan ons eigen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Blz. 452
4.1.3.1. Vanuit onze verantwoordelijkheid realiseren we in de organisatie banen c.q. plaatsingen voor mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 453
Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen Programma 4 Blz. 454
WAT MAG HET KOSTEN? Blz. 455
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Blz. 456
Algemeen Blz. 457
Lokale heffingen Blz. 458
Algemene uitkering uit het gemeentefonds en integratie uitkeringen sociaal domein Blz. 459
Dividend Blz. 460
Bespaarde rente Blz. 461
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 462
Indexering Blz. 463
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 464
Financiën algemene dekkingsmiddelen Blz. 465
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 466
Inleiding Blz. 467
Financiën overhead Blz. 468
Vennootschapsbelasting Blz. 469
Inleiding Blz. 470
Wat mag het kosten? Blz. 471
Onvoorzien Blz. 472
Inleiding Blz. 473
Wat mag het kosten? Blz. 474
Financiële begroting Blz. 475
Overzicht van baten en lasten en de toelichting Blz. 476
Overzicht van baten en lasten Blz. 477
Overzicht van baten en lasten x € 1.000 Blz. 478
Overzicht van baten en lasten, inclusief amendementen Blz. 479
Overzicht van baten en lasten x € 1.000 Blz. 480
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 481
Inleiding Blz. 482
Budgettaire ruimte 2022-2025 Blz. 483
Grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 484
Taakstellingen Blz. 485
Overzicht vervangingsinvesteringen 2021-2025 Blz. 486
Overzicht vervangingsinvesteringen 2021 - 2025 Blz. 487
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 488
Overzicht Incidentele lasten en baten Blz. 489
Overzicht structurele mutaties reserves Blz. 490
Overzicht structurele mutaties reserves Blz. 491
Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Blz. 492
Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Blz. 493
Inleiding Blz. 494
Bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte 2e fase Blz. 495
Budgettaire ruimte bestaand beleid Blz. 496
Aankomende zaken Blz. 497
Ontwikkeling budgettaire ruimte na 2025 Blz. 498
Gemeentefonds Blz. 499
Septembercirculaire 2021 Blz. 500
Opgevoerde beleidsvoornemens en uitbreidingsinvesteringen versus beschikbare budgettaire ruimte Blz. 501
Prioriteiten af te wegen bij de behandeling van de kadernota 2023-2026 Blz. 502
De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen Blz. 503
Reserve uitvoering Strategische visie Blz. 504
Algemene reserve Blz. 505
Gehonoreerde prioriteiten inclusief amendementen Blz. 506
Te honoreren prioriteiten 2022-2025 Blz. 507
Overzicht nog niet te honoreren prioriteiten 2022-2025 Blz. 508
Overzicht nog niet te honoreren prioriteiten 2022-2025 Blz. 509
Uitvoering amendementen Masterplannen stads- en dorpsvisies Blz. 510
Uitvoering amendementen masterplannen stads- en dorpsvisies Blz. 511
Financieel overzicht uitvoering amendementen Masterplannen stads- en dorpsvisies Blz. 512
Financieel overzichten amendementen masterplannen stads- en dorpsvisies Blz. 513
Overzicht verloop van de reserves Blz. 514
Overzicht Blz. 515
Overzicht verloop van de voorzieningen Blz. 516
Overzicht Voorzieningen x € 1.000 Blz. 517
Geprognosticeerde meerjarige balans 2022-2025 Blz. 518
Geprognosticeerde meerjarige balans 2022 - 2025 Blz. 519
Bijlagen financiële begroting Blz. 520
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 521
Overzicht Blz. 522
Verdelingsprincipe taakvelden Blz. 523
overzicht Blz. 524
Kerngegevens Blz. 525
Sociale structuur Blz. 526
Fysieke structuur Blz. 527
Financiële structuur Blz. 528
Reeds lopende uitbreidingsinvesteringen 2021 - 2025 Blz. 529
Reeds lopende uitbreidingsinvesteringen 2021 - 2025 Blz. 530
Grote projecten binnen sub-programma’s, niet zijnde investeringen Blz. 531
GROTE PROJECTEN BINNEN DE SUB-PROGRAMMA'S, NIET ZIJNDE INVESTERINGEN Blz. 532
Paragrafen Blz. 533
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 534
1.1 ALGEMEEN Blz. 535
1.2 GEMEENTELIJK BELEID 2022-2025 Blz. 536
1.3 GERAAMDE INKOMSTEN Blz. 537
1.4 BELEIDSVOORNEMENS PER HEFFING Blz. 538
1.5 KOSTENONDERBOUWING HEFFINGEN Blz. 539
1.6 VERGELIJKEND OVERZICHT WOONLASTEN Blz. 540
1.7 KWIJTSCHELDINGSBELEID Blz. 541
1.8 ALGEMENE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Blz. 542
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 543
2.1 BEGRIPPEN, PROVINCIAAL TOEZICHT EN REGELGEVING Blz. 544
2.2 ONS BELEID Blz. 545
2.3 VOORZIENING OM RISICO’S AF TE WENDEN Blz. 546
2.3.2. Voorzieningen dubieuze debiteuren afdeling Werken, Wonen en Leven (WWL) Blz. 547
2.4 ONZE RISICO’S Blz. 548
2.5 BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT Blz. 549
2.6 WEERSTANDSVERMOGEN Blz. 550
2.7 RATIO’S EN KENGETALLEN Blz. 551
2.8 EMU-SALDO Blz. 552
2.9 CONCLUSIES Blz. 553
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 554
3.1 OVERZICHT Blz. 555
3.2 WEGEN Blz. 556
3.3 RIOLERING Blz. 557
3.4 GROEN Blz. 558
3.5 GEBOUWEN Blz. 559
3.6 OPENBARE VERLICHTING Blz. 560
3.7 KUNSTWERKEN EN OVERIGE ELEMENTEN Blz. 561
3.8 HAVENS EN WATERWEGEN Blz. 562
3.9 CONCLUSIE Blz. 563
Paragraaf 4 Financiering Blz. 564
4.0 Inleiding Blz. 565
4.1 RENTERISICOBEHEER Blz. 566
4.2 KOERSRISICOBEHEER Blz. 567
4.3 KREDIETRISICOBEHEER Blz. 568
4.4 FINANCIERINGSPOSITIE Blz. 569
4.5 RENTESCHEMA Blz. 570
4.6 VALUTARISICOBEHEER Blz. 571
4.7 INFORMATIEVOORZIENING Blz. 572
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 573
IN WELKE GEMEENTELIJK BELEIDSSTUKKEN IS HET BESTAANDE BELEID OMSCHREVEN? Blz. 574
5.1 INLEIDING Blz. 575
5.2 ORGANISATIEONTWIKKELING Blz. 576
5.3 MONITORING Blz. 577
5.4 STRUCTUUR EN INRICHTING Blz. 578
5.4.1. Tabel salarislasten Blz. 579
5.5 BELEID EN STRATEGIE Blz. 580
5.5.1 Netwerksamenleving en netwerkmanagement Blz. 581
5.5.2. Doorontwikkeling organisatievisie Blz. 582
5.5.3. Omgevingswet Blz. 583
5.5.4. Uitvoeringsprogramma’s Blz. 584
5.6 MEDEWERKERS Blz. 585
5.7 INFORMATIE Blz. 586
5.7.2. Risicomanagement en governance Blz. 587
5.8 PROCESSEN Blz. 588
5.8.2. Digitalisering en aansluiting e-depot Blz. 589
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 590
6.1 ALGEMEEN Blz. 591
6.2 VISIE EN BELEID GEMEENTE Blz. 592
6.3 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN Blz. 593
01 Regionaal bureau leerplicht (RBL) Blz. 594
02 GR de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) Blz. 595
03 GR Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland (GGD) Blz. 596
04 GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) Blz. 597
05 GR Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Blz. 598
06 GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Blz. 599
07 Bureau College Zorg en Welzijn (CZW-bureau) Blz. 600
08 GR Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Blz. 601
09 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 602
10 PZEM N.V. Blz. 603
11 Zuidhoek-Flex bv Blz. 604
12 Zuidhoek-Reïntegratie bv Blz. 605
13 Zuidhoek-Personeels bv Blz. 606
14 NV Economische Impuls Zeeland (EIZ) Blz. 607
15 Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Blz. 608
16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Blz. 609
17 Stichting Renesse Blz. 610
18 Stichting Obase Blz. 611
19 Stichting Pontes Scholengroep Blz. 612
20 Stichting Dataland Blz. 613
21 Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland Blz. 614
22 P10 Blz. 615
23 Stichting Bibliotheek Oosterschelde Blz. 616
24 Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelde (SMWO) Blz. 617
25 Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuid-West Nederland (RIEC) Blz. 618
26 Samenwerkingsverband Grevelingen Blz. 619
27 Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland Blz. 620
28 Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) Blz. 621
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 622
7.1 AANDUIDING VAN DE WIJZE WAAROP DE GEMEENTE HET GRONDBELEID UITVOERT Blz. 623
7.2 EEN PROGNOSE VAN DE TE VERWACHTEN RESULTATEN VAN DE GRONDEXPLOITATIE Blz. 624
7.3 EEN ONDERBOUWING VAN DE WINSTNEMING Blz. 625
7.4 DE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VOOR DE RESERVES VOOR GRONDZAKEN Blz. 626
Paragraaf 8 Demografische ontwikkeling Blz. 627
8.1 DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN Blz. 628
8.2 LANDELIJKE BEELD Blz. 629
8.3 WERKELIJKE CIJFERS VERSUS PROGNOSES Blz. 630
8.4 WAT GAAN WE HIERVOOR DOEN Blz. 631
Paragraaf 9 Sociaal Domein Blz. 632
9.1 INLEIDING Blz. 633
9.2 WAAR STAAN WE MET DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIAAL DOMEIN? Blz. 634
9.3 LANDELIJK EN LOKAAL BEELD DECENTRALISATIES Blz. 635
9.3.1. Beschermd wonen Blz. 636
9.3.2. Jeugd Blz. 637
9.3.3. PW Blz. 638
9.3.4. Wet Inburgering Blz. 639
9.3.5. Schuldhulpverlening en minimabeleid Blz. 640
9.4 WAAR GAAN WE NAAR TOE MET DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIAAL DOMEIN? Blz. 641
9.5 SAMENVATTING MEERJARIG FINANCIEEL PERSPECTIEF VAN HET SOCIAAL DOMEIN Blz. 642
9.6 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Blz. 643
9.6.1. Kwetsbaarheid zorginstellingen Blz. 644
9.6.2. Toezicht WMO Blz. 645
9.6.3. Meervoudige problematiek SD Blz. 646
9.6.4. Corona Blz. 647
Infographic Blz. 648
Corona en de gevolgen voor onze samenleving en onze organisatie in 2022 Blz. 649
INLEIDING Blz. 650
PLANNEN EN BEGROTEN MET VEEL ONZEKERHEID Blz. 651
SCOPE Blz. 652
DOEL Blz. 653
DE UITGANGSPUNTEN Blz. 654
DE EFFECTEN OP DE SCHOUWEN-DUIVELANDSE SAMENLEVING Blz. 655
ECONOMISCH Blz. 656
SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Blz. 657
CONCLUSIE Blz. 658
DE GEVOLGEN VOOR ONZE ORGANISATIE Blz. 659
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap