Programma 3 Verblijven

Wat houdt het programma in?

De dynamiek en veelzijdigheid van water, land, natuur en cultuur maken van ons eiland een geliefde vakantiebestemming. In de komende dertig jaar koesteren, versterken en verduurzamen we die onderscheidende kwaliteiten en blijft recreatie en toerisme een belangrijke economische sector. Ons eiland door goede promotie, marketing en kwaliteitskeurmerken gekend om het hoogstaande recreatieve product en een uitstekend gastheerschap. Het strand is een belangrijke trekker maar ons gasten weten ook de bijzondere stadjes, dorpen en ons fraaie en veelzijdige landschap te vinden en er van te genieten. Kwaliteiten die overigens ook voor het wonen en werken op ons eiland van bijzondere betekenis zijn. Wonen en werken op Schouwen-Duiveland is wonen en werken op een vakantie-eiland. Eilanders ontspannen na een dag hard werken dankzij de buitengewone omgevingskwaliteiten en ervaren als bewoner de kwaliteit van leven die het eiland biedt. Onze strategie is dat Schouwen-Duiveland in 2040 een vakantie-eiland is dat de concurrentie met binnen- en buitenlandse bestemmingen vol zelfvertrouwen aan kan.

In welke gemeentelijke beleidstukken is het bestaande beleid omschreven?

 • Woonvisie 2018-2027
 • Regionale woningmarktafspraken 2014-2023
 • Nota grondbeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2018
 • Structuurvisie Buitengebied in beweging (2009)
 • Structuurvisie Zierikzee 2030
 • Structuurvisie Bruinisse 2025
 • Masterplan Renesse
 • Agenda Toerisme 2018-2026
 • Horecavisie 2018
 • Regiovisie Schouwen-West
 • Structuurvisie Brouwersdam Zuid (2013)
 • Uitvoeringsprogramma Zierikzee (2015)
 • Nota Integraal Erfgoedbeleid Schouwen-Duiveland 2012-2018
 • Energie-agenda 2018-2023
 • Regionale Energiestrategie (2020)
 • Dorpsvisie Burgh-Haamstede (2020)
 • Dorpsvisie Scharendijke (2019)
 • Stadsvisie Brouwershaven (2017)

Sub-Programma 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Schouwen-Duiveland is het vakantie-eiland waar gasten en eilanders genieten van het fraaie en veelzijdige landschap, de bijzondere natuur, het water en de alom tastbare cultuur. De lucht is schoon, de nachten zijn donker en de elementen wind, water en zon worden beleefd. Er zijn veel mogelijkheden om die kwaliteiten te beleven en recreatief te gebruiken.

De kwaliteiten van het eiland zijn duurzaam behouden en verder ontwikkeld. Schouwen- Duiveland is hierdoor een geliefde vakantiebestemming die de concurrentie met binnen en buitenlandse bestemmingen vol zelfvertrouwen aan kan.

BELEIDSINDICATOREN

Voor dit sub-programma zijn geen beleidsindicatoren benoemd.

Wat willen we bereiken?

3.1.1. We gaan zorgvuldig om met landschap, cultuur, monumenten en milieu en investeren in het verbeteren van deze kwaliteiten.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Invulling compensatielocaties (Regiovisie Schouwen-West).
 • Aanleg fietspaden A. van de Weijdeweg- Moolweg Regiovisie Schouwen-West.
 • Ontwikkelen met kwaliteit (Buitengebied in Beweging).
 • Blijvend inzetten op een hoge ranking in kwaliteitskeurmerken, zoals Quality Coast en Green Destinations.
 • Inzet om inwoners en gasten te laten genieten van de schoonste stranden van Nederland.
 • We passen het instrumentarium voor beschermd erfgoed toe, inclusief eventuele herbestemmingsonderzoeken.
 • Verbreding van de jaarlijkse Monumentenprijs naar een Erfgoedprijs en Cultuurprijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.1.2. We zetten in op een hoge ruimtelijke kwaliteit voor het buitengebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.1.3. We gaan creatief en flexibel om met het (her)gebruik van het cultuurhistorisch erfgoed.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Jaarlijks verstrekken van kleine bijdragen in de kosten van onderhoud van kerken, molens en buitenverblijven.
 • Educatief medewerker voor musea in relatie tot (onderwijs)educatie. 

Wat gaan we daarvoor doen?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 3.1

Verbonden partij en haar bijdrage aan programmadoelen

Bestuurlijk Overleg Grevelingen

Het Bestuurlijk Overleg Grevelingen (BOG) is ontstaan uit het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta naar aanleiding van het besluit van provincie Zuid-Holland om uit te treden. Het BOG wordt gevormd door de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland. Staatsbosbeheer is het uitvoerende orgaan. Het BOG draagt zorg voor de uitvoering van gebiedsgerichte projecten ten behoeve van de ontwikkeling van recreatie en toerisme in en rond het Grevelingenbekken. Belangrijk richtinggevende beleidsstuk voor de Grevelingen is het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen 2020–2028, waarin alle projecten voor de Grevelingen voor de periode zijn opgenomen en synergie is aangebracht met de compenserende opgaven vanuit het project Getij Grevelingen.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 2.411.030 2.584.399 4.681.494 2.564.105 2.475.686 2.450.261
Totaal baten sub-programma 236.567 451.463 2.486.091 318.567 318.567 318.567
Geraamd totaal saldo lasten en baten -2.174.463 -2.132.936 -2.195.403 -2.245.538 -2.157.119 -2.131.694
Toevoeging aan reserve 0 12.807 352.836 0 0 0
Onttrekking aan reserve 182.050 820.219 -81.541 0 0 0
Mutaties in reserves 182.050 807.412 -434.377 0 0 0
Geraamd resultaat -1.992.413 -1.325.524 -2.629.780 -2.245.538 -2.157.119 -2.131.694

Sub-Programma 3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Het vakantie-eiland Schouwen-Duiveland heeft een duidelijk herkenbare Toeristische Hoofdstructuur (THS) waar ondernemers de lokaal specifieke gebiedskwaliteiten en kenmerken, cultuurhistorie, verhalen en bijzondere geschiedenissen en gebeurtenissen inzetten. Zo kan iedere ondernemer zich onderscheiden en banden met bezoekers opbouwen. Het hele eiland is ontsloten door een recreatieve infrastructuur van wandel-, fiets- en ruiterpaden.

De toeristische infrastructuur heeft het mogelijk gemaakt dat allerhande interessante productmarkt combinaties zijn ontstaan onder het motto: het geheel is meer dan de som der delen. Daarmee is de hoofdstructuur niet alleen een fysiek herkenbare structuur, maar vooral ook een structuur waarbinnen ondernemers elkaar vinden en komen met aantrekkelijke, toeristische arrangementen. De bestaande wegenstructuur is geoptimaliseerd voor verbetering van de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming. De bestaande (verkeers)knelpunten bij de dorpen zijn opgelost De verkeersafwikkeling voor de THS is daarmee structureel verbeterd.

Om de kwaliteit van onze verblijfsrecreatie te versterken zetten we in 2020 en verder in op de toepassing van het nieuwe Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie en de Uitvoeringsregeling duurzaamheidsstaffel circulair en energieneutraal. We passen deze kaders toe in het nieuwe beoordelingsproces voor nieuwe initiatieven gekoppeld aan het Adviesteam Toerisme. Om verdere balans in vraag en aanbod te realiseren, starten we vanaf 2020 het proces om te komen tot planologische bestemming van de daadwerkelijk op recreatieterreinen aanwezige verblijfseenheden. In 2020 komen we in samenwerking met de recreatiesector met oplossingen op het huisvestingsvraagstuk voor tijdelijke medewerkers zowel in de recreatie als overige branches.

BELEIDSINDICATOREN

Voor dit sub-programma zijn geen beleidsindicatoren benoemd.

Wat willen we bereiken?

3.2.1. We geven de Toeristisch Hoofdstructuur (THS) vorm.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.2.2. We benutten de potenties van musea, monumentale kernen en culturele evenementen om onze culturele en cultuurhistorische infrastructuur verder te versterken.

Wat gaan we daarvoor doen?

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 1.717.373 2.700.643 2.288.226 2.268.554 2.288.345 2.294.365
Totaal baten sub-programma 1.524.174 2.091.940 1.990.359 2.619.564 2.619.564 2.619.564
Geraamd totaal saldo lasten en baten -193.199 -608.703 -297.867 351.010 331.219 325.199
Toevoeging aan reserve 68.200 0 0 0 0 0
Onttrekking aan reserve 4.096.411 0 0 0 0 0
Mutaties in reserves 4.028.211 0 0 0 0 0
Geraamd resultaat 3.835.012 -608.703 -297.867 351.010 331.219 325.199

Sub-Programma 3.3 Toerisme is sterk divers en profiteert van water

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

De recreatieve voorzieningen op Schouwen-Duiveland onderscheiden zich door een aantrekkelijke diversiteit en een bovengemiddelde kwaliteit. De omgeving en aanwezige voorzieningen maken Schouwen-Duiveland tot een veelzijdig en energiek vakantie-eiland, waar gasten jaarrond verblijven. De sector is een voorbeeld voor andere regio’s door het duurzame karakter van de bedrijfsvoering, het goede gastheerschap en de hoge kwaliteit, bereikt door innovatie en herstructurering.

De unieke kansen die het water op en om het eiland bieden, zijn in het kader van recreatief verblijf optimaal benut. Dit geldt ook voor de overgangen tussen land en water. Waterveiligheid en recreatie zijn op een innovatieve manier aan elkaar verbonden. Schouwen-Duiveland is koploper in Europa op het gebied van innovatie, klimaat, waterveiligheid en het gebruik van water en zeeweringen voor recreatieve doeleinden.

Enkele grote evenementen met landelijke uitstraling en lokale cultuurhistorische evenementen hebben een belangrijke meerwaarde.

BELEIDSINDICATOREN

Voor dit sub-programma zijn geen beleidsindicatoren benoemd.

Wat willen we bereiken?

3.3.1. We zetten in op een stabiel hoogseizoen en een vaste en minder weersafhankelijke instroom van gasten gedurende het hoogseizoen.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Faciliteren van initiatieven voor herstructurering en kwaliteitsverbetering waar seizoenverlenging en jaarrondbestemming een onderdeel van is.
 • Inzetten op structureel overleg (handhaving) gemeente en recreatiesector.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.3.2. We ondersteunen initiatieven die een bijdrage leveren aan verlenging van het seizoen.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.3.3. We stimuleren investeringen in en rond jachthavens en vernieuwende concepten aan het water.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.3.4. We stimuleren kwaliteitsverbetering, differentiatie en innovatie voor de bestaande dag- en verblijfsrecreatie. Evenementen maken hier onderdeel van uit

Wat gaan we daarvoor doen?

3.3.5. We stimuleren duurzaam en circulair toerisme.

Wat gaan we daarvoor doen?

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 64.207 7.325 0 0 0 0
Totaal baten sub-programma 64.207 7.325 0 200.000 0 0
Geraamd totaal saldo lasten en baten 0 0 0 200.000 0 0
Geraamd resultaat 0 0 0 200.000 0 0

Sub-Programma 3.4 Evenementen en activiteiten aan het water

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

De zuidwestelijke delta is één van de meest vooraanstaande watersportgebieden van Noordwest Europa. Schouwen-Duiveland heeft binnen de delta een aantrekkelijk en divers aanbod watersportvoorzieningen, dat een belangrijke bijdrage levert aan de watereconomie van het eiland. Water is het thema dat Schouwen-Duiveland op de kaart moet zetten.

De jachthavens zijn een meer integraal onderdeel geworden van onze steden en dorpen. Terrassen aan het water en havens zijn populaire plekken om als toerist of recreant naar toe te gaan. Omgekeerd is een uitstap vanuit de jachthaven naar de horeca en winkels in de kernen een vanzelfsprekendheid. De kwaliteit van de jachthavens is hoog.

Nieuwe beeld- en imagobepalende watergerelateerde evenementen zijn ontwikkeld. Renesse, Scharendijke en de Brouwersdam hebben zich ontwikkeld tot een internationaal centrum voor dynamische water- en beachsporten zoals (kite)surfen, kitebuggyen, strandvolley- en voetbal. De Grevelingen en de Oosterschelde zijn blijvende hotspots voor de duiksport met een daarbij passende en aantrekkelijke infrastructuur onder en boven water. Tevens weten sportvissers hun weg te vinden op Schouwen-Duiveland.

BELEIDSINDICATOREN

Voor dit sub-programma zijn geen beleidsindicatoren benoemd.

Wat willen we bereiken?

3.4.1. We dragen bij aan het optimaliseren van evenementen als trekpleister.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.4.3. We versterken het (maritieme) karakter van Zierikzee.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.4.4. We versterken het (maritieme) karakter van Bruinisse.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.4.5. We zetten in op een kwaliteitsimpuls van het dorp Renesse en versterken de verbinding met de Brouwersdam.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Uitvoeren Masterplan Renesse.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.4.6. We zetten in op het versterken van onze gastronomie.

Wat gaan we daarvoor doen?

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 2.900.207 2.829.478 3.013.163 3.144.208 3.180.712 3.134.827
Totaal baten sub-programma 2.105.578 1.768.715 1.370.501 1.382.208 1.410.906 1.437.966
Geraamd totaal saldo lasten en baten -794.629 -1.060.763 -1.642.662 -1.762.000 -1.769.806 -1.696.861
Geraamd resultaat -794.629 -1.060.763 -1.642.662 -1.762.000 -1.769.806 -1.696.861