Programma 4 Bestuur en Burgerzaken

Wat houdt het programma in?

Het programma Bestuur is gericht op het voeren van goed lokaal bestuur; flexibel en gericht op de lokaal maatschappelijke opgaven waarvoor inwoners en ondernemers de lokale overheid nodig hebben. Daarnaast mogen inwoners, ondernemers, partners en gasten verwachten dat we kwalitatief goede producten en diensten leveren door middel van een goed dienstverleningsconcept. Eisen die je aan een moderne organisatie mag stellen.

Dit programma gaat ook over hoe we taken invullen en welke rol we in de lokale samenleving willen spelen en over hoe we ons willen gedragen in de samenleving. Kernbegrippen daarbij zijn dat we omgevingsbewust en verbindend willen zijn, handig en verstandig, daadkrachtig en focus hebben en houden. Deze elementen zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Organisatievisie. Aangezien het overgrote deel van dit uitvoeringsprogramma bedrijfsvoeringaspecten betreft is dit uitvoeringsprogramma opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven?

 • Strategische Visie Tij van de toekomst 2040
 • Collegeprogramma 2018-2022 Verbindend verder
 • Visie op dienstverlening
 • Organisatievisie Met het tij mee
 • Uitvoeringsprogramma Organisatievisie
 • Algemeen privacybeleid 2018
 • Informatiebeveiligingsbeleid 2018
 • Kadernota risicomanagement en rechtmatigheidsverantwoording 2019
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019-2023

Wat willen we bereiken?

4.1.1. We staan midden in de samenleving, we inspireren, verbinden en werken samen met inwoners, ondernemers en partners aan het behouden van en versterken van ons woon-, werk- en verblijfsklimaat.

Hierbij bewegen we mee met de ontwikkelingen die op ons afkomen (flexibel en actueel bestuur).

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Participatie in samenwerkingsverbanden zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Zeeuwse gemeenten, Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en P10.
 • Afstemmen van onze investeringsagenda met die van andere partners zoals provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en gemeente Goeree-Overflakkee.
 • Vroegtijdig betrekken van de raad bij nieuwe ontwikkelingen en tussentijds informeren van de raad over de voortgang.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.1.3. We geven vorm aan ons eigen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen Programma 4

Verbonden partij en haar bijdrage aan programmadoelen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Uitwisselen van kennis en ervaring en het behartigen van onze belangen.

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
Uitwisselen van kennis en ervaring en het behartigen van onze belangen.

P10
Uitwisselen van kennis en ervaring en het behartigen van onze belangen als plattelandsgemeente.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 2.922.446 2.720.729 2.842.850 2.760.560 2.739.545 2.734.840
Totaal baten sub-programma 345.022 447.239 451.781 451.781 451.781 451.781
Geraamd totaal saldo lasten en baten -2.577.424 -2.273.490 -2.391.069 -2.308.779 -2.287.764 -2.283.059
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 0 0
Onttrekking aan reserve 44.566 0 0 0 0 0
Mutaties in reserves 44.566 0 0 0 0 0
Geraamd resultaat -2.532.858 -2.273.490 -2.391.069 -2.308.779 -2.287.764 -2.283.059