Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten. Dit met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. De verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb) wordt extracomptabel berekend over (winstgevende) ondernemersactiviteiten.

Voor de gemeente Schouwen-Duiveland is naar aanleiding van de geïnventariseerde resultaten en het daarover gevoerde gesprek met de Belastingdienst verwachten wij dat uitsluitend een afdracht dient plaats te vinden voor de clusters grondbedrijf, afval (opbrengst recyclebare reststromen) en straatparkeren. Waarbij wij voor onze gemeente het standpunt innemen dat parkeren als vrijgestelde activiteit wordt aangemerkt. Over eventuele winst die vanuit deze clusters wordt gerealiseerd, dienen wij belasting af te dragen aan de fiscus. Deze belasting wordt in dat geval naar rato door het de betreffende clusters gedragen. In het algemeen geldt dat de realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2022 leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de hoogte van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2022. Omdat het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting lastig is in te schatten en het saldo dat voortvloeit uit de genoemde clusters niet direct de algemene middelen raakt aangezien deze budgettair neutraal worden verwerkt, is geen raming voor te betalen vennootschapsbelasting in deze begroting opgenomen.

In zijn algemeen bestaat nog steeds de onzekerheid met betrekking tot de toerekening van overhead en het feit dat sprake is van nieuwe wetgeving. Er moet op bepaalde punten nog duidelijkheid komen over hoe deze in de praktijk moet worden toegepast. Dit zal mede volgen uit jurisprudentie die ontstaat uit afwijkende standpunten door belastingplichtigen en de Belastingdienst. Het risico dat hiermee samenhangt wordt niet zodanig ingeschat dat we dit hoeven op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma -55.279 0 0 0 0 0
Geraamd resultaat -55.279 0 0 0 0 0