Programma 2 Wonen

Wat houdt het programma in?

Goed wonen is een primaire basisbehoefte van onze permanente en tijdelijke inwoners. Dat stopt niet bij de woonvoorziening zelf en een passende woningvoorraad, maar betreft ook een goede en sociale leefomgeving, met goede en betaalbare voorzieningen op het gebied van onder andere onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid.

Onze eigen bevolkingssamenstelling verandert door ontgroening en vergrijzing, de beroepsbevolking neemt af. Bovendien verandert steeds vaker de samenstelling van de huishoudens. Schouwen-Duiveland beweegt mee met de demografische ontwikkelingen. Onze strategie richt zich op het goed voorbereiden op veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Door flexibel en dynamisch mee te bewegen, blijven we economisch gezond en sociaal veerkrachtig. Daartoe spelen we in op de veranderingen die op ons afkomen, met als doel een afgestemd en goed voorzieningenniveau te behouden, een woningbouwprogramma te realiseren dat voorziet in behoefte en vraag, de leefbaarheid in kernen te behouden en te versterken, waarbij voorzieningen in onze gemeente betaalbaar blijven.

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven?

Sociaal domein

 • Kadernota subsidies Prestaties voor de samenleving 2010
 • Samenwerken aan vitale inwoners en een gezonde regio – Regionaal kader gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2018–2021
 • Vitaal Schouwen-Duiveland 2020-2022
 • Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2018-2021
 • Lokaal uitvoeringsplan Een beschermd thuis en kwalitatief goed leven op Schouwen- Duiveland 2019–2022
 • Op weg naar een dementievriendelijk Schouwen-Duiveland 2019-2022
 • Schouwen-Duiveland voor elkaar – visie sociaal domein 2014
 • Beleidsnota Sociaal Domein Oosterschelderegio 2015-2018
 • Naar een Integraal sociaal domein, aanzet tot een dienstverleningsmodel
 • Operationalisering Integraal dienstverleningsmodel
 • Beleidsplan Jeugd 2015-2018
 • Voor een toekomst zonder geweld - Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Zeeland 2019-2023
 • Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2015-2018
 • Notitie Sturen op Maatschappelijk Resultaat
 • Beleid Mantelzorgondersteuning 2017-2020
 • Beleidsvisie Vrijwilligerswerk 2018-2022 ‘Vrijwilligerswerk Onbetaalbaar’
 • Nota Dorpshuizenbeleid 2008

Openbare ruimte

 • Visie Integraal Beheer Openbare Ruimte (2014)
 • Integraal verkeer- en vervoersplan Schouwen-Duiveland 2017-2027
 • Handboek Begraafplaatsen gemeente Schouwen-Duiveland 2016
  • Capaciteit en exploitatie Begraafplaatsen gemeente Schouwen-Duiveland 2016
  • Uitvoeringsprogramma Begraafplaatsen gemeente Schouwen-Duiveland 2016
 • Speelruimtebeleid Samen spelen (2017-2026)
 • Beleidsplan Wegen 2017-2021
 • Bomenbeleidsplan (2009)
 • Landschappelijk raamwerk Buitengebied in beweging (2007)
 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 (verlengd voor 2020 en 2021)
 • Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023

Veiligheid en openbare orde

 • Integraal Veiligheidsprogramma 2017–2018
 • Regionaal beleidsplan multidisciplinaire advisering grootschalige evenementen (2011)
 • Integraal Handhavingsbeleid 2016-2019

Onderwijs

 • Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs Schouwen-Duiveland 2017- 2027
 • Meerjaren uitvoeringsplan en Meerjaren uitvoeringsprogramma 2020-2028
 • Onderwijsakkoord Kinderopvang en Onderwijs Schouwen-Duiveland 2018-2022
 • Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

Wonen

 • Nota grondbeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2018
 • Erfgoednota 2012-2018
 • Woonvisie 2018-2027
 • Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2021
 • Regionale woningmarktafspraken 2014-2023
 • Structuurvisie ongebruikte individuele bouwtitels in bestemmingsplannen (2015)
 • Structuurvisie Bruinisse 2025
 • Structuurvisie Zierikzee 2030
 • Programma Zierikzee
 • Energieagenda 2018-2023
 • Regionale Energiestrategie (2020)

Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Schouwen-Duiveland heeft een kwalitatief goed maatschappelijk voorzieningenniveau, dat verspreid is over het eiland. De betaalbaarheid van de voorzieningen is gewaarborgd door bundeling van functies en de gebruiksintensiteit is goed. De inwoners houden zelf sport- en culturele voorzieningen en gemeenschappelijke ontmoetingsruimten in stand. Dit blijkt uit de vrijwillige inzet, goed eigen initiatief en bestuurs- en daadkracht van lokale instellingen en verenigingen.

In Zierikzee zijn de eilandelijke functies aanwezig, zoals een middelbare school, sportcomplexen, een mediatheek en diverse andere culturele voorzieningen. Zierikzee is daarmee de dragende kern met centrumvoorzieningen. Daarbuiten zijn verder, verspreid over het eiland, in diverse kernen kwalitatief goede voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, zorg en welzijn aanwezig. Deze multifunctionele voorzieningen voorzien in de lokale behoefte van de omliggende gebieden; zij vervullen daarmee een satellietfunctie.

Het aantal onderwijsvoorzieningen is afgestemd op het leerlingenaantal. Scholen van diverse signatuur werken samen om het totale aanbod in kwalitatieve zin en in diversiteit te realiseren.

BELEIDSINDICATOREN

Naam indicator Eenheid Bron Waarde
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO 0
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO 53
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs DUO 1,7%

Wat willen we bereiken?

2.1.1. We hebben een kwalitatief goed en realistisch maatschappelijk voorzieningenniveau.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

We onderhouden de beheersstructuur van de dorpshuizen en leggen verbindingen met andere maatschappelijke organisaties en inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.1.2. Er zijn goede voorzieningen op het gebied van (openbaar) vervoer om de bereikbaarheid van voorzieningen (voor de minder mobiele groepen) te garanderen.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Volgen en beïnvloeden van de uitvoering van de concessie Openbaar Vervoer.
 • Invalidetoegankelijk maken abri’s (onderdeel van de werkzaamheden volgend uit het VN-verdrag Handicap voor gemeenten).

Wat gaan we daarvoor doen?

2.1.3. We bundelen eilandelijke voorzieningen zoveel mogelijk in Zierikzee. Verspreid over het eiland bundelen we voorzieningen die in een samenhangend netwerk een satellietfunctie voor de omgeving vervullen.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Participeren in Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.1.4. We maken de omslag van voorzieningen en gebouwen naar de subsidiëring van activiteiten.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.1.5. We stimuleren activiteiten waaruit veel zelfsturing, eigen initiatief en bestuurskracht van lokale instellingen en verenigingen blijkt.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Thuis in de Kern
 • Innovatieproject voetbalvereniging DFS (ontplooien bredere activiteiten)

Wat gaan we daarvoor doen?

2.1.6. We stimuleren samenwerking van het onderwijs in onze gemeente, met als doel kwaliteit en huisvesting te verbeteren, passend in het toekomstig beeld van spreiding en bundeling van onderwijsvoorzieningen. Met als doel kwalitatief goed onderwijs.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Verstrekken ruimte voor bewegingsonderwijs (gymnastiek en schoolzwemmen) voor het primair onderwijs.
 • Uitvoeren van het Onderwijsakkoord in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA), samen met het onderwijs en kinderopvang.
 • Faciliteren en ondersteunen van initiatieven als zich kansen voor toekomstbestendig (voortgezet) onderwijs zich voordoen.

Wat gaan we daarvoor doen?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 2.1

Verbonden partij en haar bijdrage aan programmadoelen

Stichting Renesse
Deze stichting heeft onder meer tot doel maatschappelijke initiatieven in de gemeente te bevorderen. Daartoe levert ze financiële bijdragen aan culturele evenementen en lokale verenigingen voor sportbeoefening, jeugd- en jongerenwerk, etc.

GR de Zeeuwse Muziekschool
De Zeeuwse Muziekschool heeft tot doel om de beleving van muziek te bevorderen door muziekonderwijs, om daarmee een bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van de lokale samenleving.

Stichting Bibliotheek Oosterschelde
Deze stichting heeft tot doel inwoners van alle leeftijden te faciliteren in hun ontwikkeling en (digi)taalvaardigheden en zo bij te dragen aan de kennis- en informatiesamenleving en de zelfredzaamheid en eigen kracht van alle inwoners.

Stichting Obase
Deze stichting heeft tot doel kwalitatief goed openbaar primair onderwijs te verzorgen, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal staat.

Stichting Scholengroep Pontes
Pontes staat voor kwalitatief, thuis-nabij en openbaar voortgezet onderwijs. Door het aanbieden van gedifferentieerde onderwijsprogramma’s haalt Pontes op verschillende manieren de talenten uit haar leerlingen; ze worden uitgedaagd, geïnspireerd en nieuwsgierig gemaakt naar meer onderwijs. De leerlingen worden opgeleid tot zelfbewuste jongeren met een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland
Het Sportbedrijf Schouwen-Duiveland heeft als doel het in stand houden van kwalitatief goede sportaccommodaties. Daarvoor exploiteert ze sportaccommodaties, op een zo doelmatig mogelijk manier, om deze in stand te houden.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 11.867.376 13.027.580 14.828.135 13.822.426 13.867.239 14.030.300
Totaal baten sub-programma 1.173.033 1.183.630 1.228.312 1.002.711 940.050 940.370
Geraamd totaal saldo lasten en baten -10.694.343 -11.843.950 -13.599.823 -12.819.715 -12.927.189 -13.089.930
Geraamd resultaat -10.694.343 -11.843.950 -13.599.823 -12.819.715 -12.927.189 -13.089.930

Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Wonen op Schouwen-Duiveland is wonen op een vakantie-eiland. Het doel is om te voorzien in veilig en prettig wonen voor onze inwoners in een onderkomen dat voorziet in de behoeften. En dat kan in verschillende woonsferen op ons veelzijdige eiland: wonen aan de kust, wonen aan het water, wonen in woonkernen met een rijk verleden, nabij natuurgebieden et cetera.

De woningvoorraad is afgestemd op de wensen van de (nieuwe) inwoners. In aantal zijn vraag en aanbod van woningen in balans. De kwalitatieve woningvoorraad is afgestemd op de woningbehoefte en verkeert in goede staat. Ouderen kunnen lang zelfstandig wonen en nieuwe inwoners vinden een plek naar wens.

Een eiland om te ontspannen en te genieten van het leven, de rust en de ruimte en tegelijkertijd inspiratie op te doen voor professie of beroep.

BELEIDSINDICATOREN

Naam indicator Eenheid Bron Waarde
Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren Bureau Halt 20
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 0,7
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,8
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 1,6
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS 4,6
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner CBS 154
Hernieuwbare elektriciteit % RWS 147,5
Gemiddelde WOZ-waarde € 1.000 CBS 261
Nieuwgebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie adressen en gebouwen 6,9
Demografische druk % CBS 71,2
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In € COELO 845
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In € COELO 941

 

Wat willen we bereiken?

2.2.1. We wonen prettig naar wens en behoefte.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Uitvoeren grondexploitaties. Zie hiervoor de paragraaf grondbeleid.
 • Structuurvisie ongebruikte individuele bouwtitels in bestemmingsplannen.
 • Overleg met provincie en ConneXXion over de uitvoering van de concessie openbaar vervoer en onze wensen in dit kader.
 • Plaatsen Smileykasten.
 • Ongewijzigd voortzetten van het bestaande beleid voor de openstelling van winkels op zondag en de huidige sluitingstijden van de horeca.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.2.2. We zetten daar waar mogelijk in op het verbeteren van de sociale veiligheid.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Uitvoeren Handhavingsprogramma 2019-2022.
 • Deelname aan project “Ondernemingsdossier”.
 • Bijdrage Zorg- Veiligheidshuis.
 • Tijdelijk cameratoezicht in kernen of op locaties waar regelmatig overlast is.
 • De vestiging van coffeeshops in onze gemeente laten we niet toe.
 • Snel herstellen van vernielingen aan gemeentelijke eigendommen en inzet op een schone leefomgeving.
 • Erop toezien dat onze brandweervrijwilligers én onze jeugdbrandweer de waardering vanuit de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) maar ook van college en gemeenteraad krijgen die zij verdienen.

Wat gaan we daarvoor doen?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 2.2

Verbonden partij en haar bijdrage aan programmadoelen

GR Veiligheidsregio Zeeland
Deze verplichte gemeenschappelijke regeling heeft tot doel te voorzien in goede hulpverlening bij rampen en incidenten. Daartoe stelt de Veiligheidsregio preventie-, rampen- en nazorgplannen op en houdt ze een kwalitatief goede hulpverleningsorganisatie in stand.

GR Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
Deze verplichte dienst draagt bij aan een goed woon-, werk- en leefmilieu. Daartoe verstrekt ze omgevingsvergunningen en handhaaft ze vergunningen en algemene regels.

GR Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
OLAZ draagt bij aan het handhaven van de publieke gezondheid en een goed woon-, werk- en leefmilieu, door het milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord verwijderen en laten verwerken van afvalstoffen, met aandacht voor hergebruik.

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuid-West Nederland (RIEC)
Het RIEC heeft als doel het terugdringen van criminaliteit, door het verzamelen en analyseren van informatie over vermeend crimineel gedrag en mogelijke ondermijningsactiviteiten, en voorziet politie, justitie en burgemeesters van gerichte adviezen en informatie om op te kunnen treden en maatregelen te nemen.

Stichting Dataland
Deze stichting draagt bij aan een rechtmatige wijze van gegevensbeheer en –gebruik, door informatie op een wettelijk geoorloofde wijze te verzamelen, te koppelen, te analyseren en te bewaren.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 32.368.048 33.857.393 34.205.620 32.370.009 32.812.198 32.942.740
Totaal baten sub-programma 19.965.568 18.582.478 18.045.411 16.505.321 16.620.081 16.752.720
Geraamd totaal saldo lasten en baten -12.402.480 -15.274.915 -16.160.209 -15.864.688 -16.192.117 -16.190.020
Toevoeging aan reserve 64.320 45.855 7.418 204.450 4.450 4.450
Onttrekking aan reserve 0 24.000 390.000 0 0 0
Mutaties in reserves -64.320 -21.855 382.582 -204.450 -4.450 -4.450
Geraamd resultaat -12.466.800 -15.296.770 -15.777.627 -16.069.138 -16.196.567 -16.194.470

Sub-Programma 2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Schouwen-Duiveland is een prachtig stuk Zeeland, waar het prettig wonen is. De inwoners zijn betrokken. Zij nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar en voor de noodzakelijke voorzieningen in hun woon- en leefomgeving. Door betrokkenheid en actief burgerschap is invulling gegeven aan de toenemende zorgvraag, veroorzaakt door vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Ook deeltijdinwoners dragen hieraan bij.

Er is een model van communicerende vaten gerealiseerd tussen professionele zorg en informele zorg. Minder inzet van overheid en professionele zorg- en welzijnsinstellingen leidt tot evenredige toename van meer informele vormen van ondersteuning zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg en zelfhulp. De gemeenschap heeft collectieve veerkracht.

BELEIDSINDICATOREN

Naam indicator Eenheid Bron Waarde
Niet sporters % RIVM 56,2

Wat willen we bereiken?

2.3.1. We faciliteren sociaal maatschappelijke en culturele initiatieven van burgers die de leefbaarheid bevorderen.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Wijkontwikkeling Poortambacht
 • Algemene subsidieverordening – beleidsregels leefbaarheid en cultuur en evenementen
 • Wijkraden Zierikzee
 • Welzijns- en preventiewerk
 • Faciliteren samenwerkingsproject Groen Verbindt (o.a. door cofinanciering POPIII/Leaderbeschikking)
 • Subsidies volksfeesten

Wat gaan we daarvoor doen?

2.3.2. We zetten in op een kwaliteitsimpuls voor de kernen en stellen daartoe stads- en dorpsvisies met uitvoeringsprogramma’s op.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Periodiek overleg met stads- en dorpsraden, bezoeken van vergaderingen van ondernemersverenigingen en stads- en dorpsraden.
 • In samenspraak bezien welke taken stads- en dorpsraden uitvoeren.
 • Periodieke schouw met stads- of dorpsraad waarin speelplaatsenbeleid wordt meegenomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.3.3. We ondersteunen en faciliteren vrijwilligers en mantelzorgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.3.4. We realiseren nieuwe netwerken en verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Uitvoeren burgerschouw
 • Uitvoering speelplaatsenbeleid
 • Faciliteren samenwerkingsproject Groen Verbindt (o.a. door cofinanciering POPIII/Leaderbeschikking)

Wat gaan we daarvoor doen?

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 1.019.725 2.114.394 1.712.061 1.816.627 1.935.213 1.743.879
Totaal baten sub-programma 47.292 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500
Geraamd totaal saldo lasten en baten -972.433 -2.054.894 -1.652.561 -1.757.127 -1.875.713 -1.684.379
Geraamd resultaat -972.433 -2.054.894 -1.652.561 -1.757.127 -1.875.713 -1.684.379

Sub-Programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Op Schouwen-Duiveland is het leefklimaat gezond. Rust, ruimte en beschikbaarheid van gevarieerde natuur zorgen voor een permanent ‘vakantiegevoel’. Hier wonen mondige, zelfredzame burgers met een gezonde levensstijl. Mensen kunnen de eigen hulpbehoefte goed formuleren, zodat ondersteuning wordt afgestemd op de vraag. Waar mensen het niet meer zelf kunnen, is een vangnet gecreëerd en organiseert de zorgketen ondersteuning.

Zorg en ondersteuning zijn kleinschalig en dicht bij de mensen georganiseerd, waardoor mensen zo lang mogelijk binnen het eigen netwerk en in hun eigen omgeving kunnen blijven. Hoewel oudere mensen langer fit blijven, neemt door de toename van het aantal hoogbejaarden de vraag naar intensievere en gespecialiseerde zorg toe. Hoe intensiever de zorg, hoe meer geconcentreerd en mogelijk verder van huis. Specialistische zorg concentreert zich in grote centra buiten het eiland, om aan de minimale kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Het mobiliteitsvraagstuk is opgelost.

Vanwege de diversiteit aan kwaliteiten (natuur, rust, ruimte, frisse lucht) is Schouwen-Duiveland aantrekkelijk voor resorts voor de eenvoudiger behandelingen, zowel als voor nazorg en herstel. De ontwikkeling van deze vormen van zorg en welzijn creëert werkgelegenheid, versterkt het toeristisch product (jaarrond) en levert daarmee impliciet een bijdrage aan het in stand houden of versterken van het welzijn en de zorg voor de vaste inwoners van Schouwen- Duiveland. Enerzijds omdat hierdoor het aanbod van voorzieningen wordt vergroot en in stand kan worden gehouden (meer mensen maken er immers gebruik van), anderzijds omdat hierdoor de inkomsten voor de gemeente hoger zijn, waardoor er vervolgens meer te besteden is per inwoner.

Passend bij het bevorderen van een gezonde levensstijl is er veel aandacht voor preventie en sportbeoefening.

BELEIDSINDICATOREN

Naam indicator Eenheid Bron Waarde
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 1
Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 5
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners CBS 285,6
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 9,8
Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 1.2
Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS 0.3
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners CBS 640

Wat willen we bereiken?

2.4.1. We organiseren één loket voor alle vragen over zorg en welzijn op Schouwen-Duiveland.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.2. We versterken de ketengerichte benadering in de zorg en nemen een regisserende rol in.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Pilot WMO en Jeugd met de huisartsen.
 • Kind in Scheiding in Zeeland.
 • Pilot Samenwerking over stelsel (S.O.S) met CZ Zorgverzekeringen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.3. We stimuleren een gezonde levensstijl, door het voeren van een goed preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor sportbeoefening. We zoomen in op de belangrijkste gezondheidsproblemen.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Activiteiten alcohol- en drugspreventie.
 • ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’.
 • We stimuleren projecten die een bijdrage leveren aan eenzaamheidsbestrijding.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.4. We hebben extra aandacht voor de jeugd en voor groepen met verhoogde kans op (gezondheids)achterstanden.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Faciliteren en ondersteunen initiatieven die bijdragen aan het verminderen van (gezondheids)achterstanden.
 • Uitvoeren van het Zeeuws Actieplan Jeugdwerkloosheid.
 • Kwetsbaar online.
 • Veilig Thuis.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.5. We ondersteunen de zorgvrager bij het vergroten van zelfredzaamheid om deelname aan de samenleving mogelijk te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.6. We zorgen voor een betaalbare zorg door in te zetten op preventie. Individuele voorzieningen maken plaats voor algemene en collectieve voorzieningen, die vanuit het welzijnswerk worden georganiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.7. We zetten in op innovatieve ICT-ontwikkelingen die het mogelijk maken dat voorzieningen dicht bij de burger worden gebracht.

Wat gaan we daarvoor doen?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA 2.4

Verbonden partij en haar bijdrage aan programmadoelen

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Deze gemeenschappelijke regeling draagt bij aan het behouden en verbeteren van de publieke gezondheid. Daarvoor voert deze gemeenschappelijke regeling activiteiten uit op het gebied van jeugdgezondheidszorg, en fysieke veiligheid en bescherming, en voorziet zij gemeenten van advies.

Inkoopbureau Jeugdzorg Zeeland, maakt deel uit van GGD

Het inkoopbureau draagt bij aan de uitvoering van de specialistische en algemene zorg voor jeugdigen onder de 18 jaar. Daarvoor sluit het inkoopbureau contracten met specialistische en algemene zorgverleners en ziet toe op een juiste uitvoering van de overeengekomen contracten.

GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

Binnen het SWVO werken de gemeenten samen aan de transformatie van het sociaal domein. De gemeenten willen regionaal samenwerken om de gewenste transformatie van de samenleving voor elkaar te krijgen, mits dit voor de lokale situatie meerwaarde heeft.

Bij initiatieven die bijdragen aan vernieuwing in het sociaal domein kan het SWVO een ondersteunende rol spelen.

Het SVWO verzorgt het contracteren en het contractenbeheer van zorgaanbieders met betrekking tot de taken van de WMO.

Bureau College Zorg en Welzijn (CZW)

Het Bureau CZW voert de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering uit op taken uit de taakvelden zorg en welzijn voor alle 13 Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. Het gaat om de invulling van de gemeentelijke Anti Discriminatie Voorziening, Meldpunt Huiselijk Geweld/ Huisverbod, het Project Jeugd en Alcohol en de Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en beschermd wonen (namens de centrumgemeente Vlissingen). Voor een goede en evenwichtige inrichting van de taakvelden zorg en welzijn op Zeeuwse schaal stelt dit bureau beleid op voor de deelnemende Zeeuwse gemeenten.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 37.474.846 2.114.394 1.712.061 1.816.627 1.935.213 1.743.879
Totaal baten sub-programma 13.028.309 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500
Geraamd totaal saldo lasten en baten -24.446.537 -2.054.894 -1.652.561 -1.757.127 -1.875.713 -1.684.379
Geraamd resultaat -24.446.537 -2.054.894 -1.652.561 -1.757.127 -1.875.713 -1.684.379