Programma 1 Werken

Wat houdt het programma in?

Terug naar navigatie - Wat houdt het programma in?

Werk is een belangrijke factor voor onze inwoners bij het participeren in onze lokale samenleving. Om lokaal werk te realiseren is economische ontwikkeling nodig.

De gemeente wordt omringd en doorsneden door water; dat water is de motor achter vele innovaties, economische ontwikkelingen en kansen die hieruit voortkomen. We noemen dit watereconomie. We profileren ons bewust hiermee. Het behoud van kwaliteit en diversiteit staan hierbij centraal. Vooral dankzij het water is Schouwen-Duiveland een 'vakantie-eiland'. 

Maar water heeft ons meer te bieden. Slimme en innovatieve concepten in de combinatie van land en water maken nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk op het gebied van onder meer aquacultuur, landbouw, visserij, energie, zorg en kennisontwikkeling op het gebied van water. Dit draagt bij aan een vitale economie die weer een positieve factor voor het behoud van lokaal werk, zowel voor bestaande als nieuwe werkgelegenheid. Belangrijk voor onze ondernemers en inwoners.

In welke gemeentelijke beleidstukken is het bestaande beleid omschreven?

Terug naar navigatie - In welke gemeentelijke beleidstukken is het bestaande beleid omschreven?
 • Uitvoeringsprogramma Strand 2018-2021
 • Nota Zonering en Ontwikkelingskader Strand (2012)
 • Nota Cafetariamodel Strandpaviljoens (2012)
 • Horecavisie 2018
 • Detailhandel Structuurvisie (2014)
 • Nota Kamperen 2013, geëvalueerd 2017
 • Watersportvisie (2009)
 • Structuurvisie en Gebiedsvisie Brouwersdam (2012)
 • Nota Recreatiewoningen (2011)
 • Notitie Ecolodges (2013)
 • Notitie Recreatief Nachtverblijf Noordzeestrand (2016)
 • Agenda Toerisme 2018–2026
 • Energieagenda 2018–2023
 • Waterplan Schouwen-Duiveland 2007
 • Beleidsmodules 'Luchtkwaliteit' en 'Geluid en stilte' (2008), 'Licht en duisternis', 'Energie en klimaat', 'Externe veiligheid' en 'Bedrijven en milieuzonering' (2009), 'Bodem' (2010)
 • Regionale Energiestrategie (2020)
 • Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2017–2021
 • Hoofdlijnen uitvoering Participatiewet voor de komende jaren (2019)
 • Startnotitie Vitale Arbeidsmarkt Schouwen-Duiveland (2019)
 • Strategische koers de Zuidhoek - positionering binnen de Participatiewet (2019)
 • Structuurvisie Buitengebied in beweging (2009)
 • Nota Grondbeleid 2018
 • Bedrijventerreinprogramma 2016-2025
 • Beleid hogere waarden wegverkeerslawaai 2015

Sub-Programma 1.1 Economie sterk water gerelateerd

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Terug naar navigatie - WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Watergebonden bedrijvigheid is, naast recreatie, een belangrijke pijler onder de Schouwen-Duivelandse economie. Dit sub-programma gaat over sterk water gerelateerde economische onderdelen, zoals visserij, watergebonden bedrijvigheid en energie.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.3. We versterken watergebonden bedrijvigheid.

Terug naar navigatie - 1.1.3. We versterken watergebonden bedrijvigheid.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat al bijdraagt aan de doelstelling

Watersport gerelateerde bedrijvigheid en dienstverlening rond jachthavens blijven we planologisch mogelijk maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.1.4. Het waterbeheer is in 2040 van een hoogwaardige kwaliteit en de basis voor de watereconomie.

Terug naar navigatie - 1.1.4. Het waterbeheer is in 2040 van een hoogwaardige kwaliteit en de basis voor de watereconomie.

Wat doen we hiervoor nu al-bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

We nemen de belangen van de schaal-, schelpdier- en overige visserij mee bij besluiten waar de gemeente een adviesrol heeft of in gehoord wordt.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.1.5. Schouwen-Duiveland is in 2040 energieneutraal.

Terug naar navigatie - 1.1.5. Schouwen-Duiveland is in 2040 energieneutraal.

Wat doen we hiervoor nu al -bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Energiezuiniger openbare verlichting (versneld verLEDden).
 • Onderzoek getijdencentrale Brouwersdam.
 • Ondersteunen (van het voortzetten) van het project Tidal Technology Centre.
 • Energiebesparing gemeentelijke gebouwen.
 • Uitvoering Energieakkoord particuliere woningbouw en bedrijven.
 • Faciliteren en ondersteunen Energiecoöperatie “Energie werkt Schouwen-Duiveland”.
 • Faciliteren en ondersteunen mobiliteitsplatform SDopWeg.
 • Deelname aan het Zeeuws Klimaat Fonds.
 • Inzet op behoud van het vrije uitzicht bij eventuele nieuwe windenergie-plannen op zee voor onze kust.

Wat gaan we daarvoor doen?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUB-PROGRAMMA 1.1

Terug naar navigatie - BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUB-PROGRAMMA 1.1

Verbonden partijen haar bijdrage aan programmadoelen

PZEM

Na verkoop in 2017 van de delen van Delta en Delta Netwerkbedrijf zijn belangen van de provincie Zeeland en met name Zeeuwse gemeenten achtergebleven en ondergebracht in PZEM. Ook voor de afsplitsing van het waterbedrijf Evides loopt een traject. Doel hiervan is om de eigendom van het Zeeuwse aandeel in het waterbedrijf bij de Zeeuwse aandeelhouders onder te brengen, en daarmee de risico’s die een bedrijf loopt dat onderdeel uitmaakt van een commercieel concern te vermijden.

Doelstellingen van PZEM zijn om de energieproductie zo duurzaam mogelijk te laten verlopen en zo mogelijk maatschappelijk verantwoord over te dragen. Voor de elektriciteitsproductie beschikt PZEM over een gevarieerde productiemix met gas, wind, biomassa en kernenergie. Ongeveer 40 procent van de elektriciteit wordt duurzaam opgewekt en met een uitstoot van 100à 125 gram CO2 per kWh heeft PZEM de laagste emissiefactor van de grote energieproducenten in Nederland.

De flexibele capaciteit van PZEM is van belangrijke waarde om de leveringszekerheid in Nederland te ondersteunen, wanneer wind en zon het laten afweten. Met de Sloecentrale kan PZEM gebruik maken van een schone, moderne en flexibele gasgestookte centrale. Middels diverse gasopslag en –transportcontracten is ook een optimale beschikbaarheid en aanvoer van gas voor de centrales en voor klanten verzekerd.

Daarnaast neemt PZEM duurzaam opgewekte elektriciteit af van een aantal grote en kleinere windparken, middels langjarige afnamecontracten (PPA’s). PZEM streeft naar een gebalanceerde groei van opwek-en verkoopactiviteiten. In deze strategie zien PZEM een duidelijke rol waar het gaat om het inspelen op de behoefte aan kennis en kunde op het gebied van balancering. PZEM zal in dit kader de nadruk leggen op het uitbreiden van gasgeneratie en het aantrekken van PPA’s.

Tevens volgt PZEM de ontwikkelingen op het gebied van waterstof en het afvangen van CO2 nauwgezet om ook hier haar verantwoordelijkheid tijdig te kunnen nemen. De verwachting is dat, na jaren van krimp, het innovatieve karakter van de werkzaamheden van PZEM weer gaat leiden tot een toename van werkgelegenheid. 

WAT MAG HET KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT MAG HET KOSTEN?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 694.882 1.630.522 589.317 621.528 629.788 634.700
Totaal baten sub-programma 361.428 394.004 468.861 550.861 568.861 702.861
Geraamd totaal saldo lasten en baten -333.454 -1.236.518 -120.456 -70.667 -60.927 68.161
Geraamd resultaat -333.454 -1.236.518 -120.456 -70.667 -60.927 68.161

Sub-Programma 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Terug naar navigatie - WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

De landbouw vervult in onze gemeente een belangrijke rol in ons grote buitengebied. De landbouw verzorgt voor het overgrote deel de stoffering van ons landschap. Bedrijven hebben een weg gevonden voor een bestendige toekomst. Meekunnen in noodzakelijke schaalvergroting en marktgerichte innoverende productie. Of als beheerder van ons landschap en als gastheer voor de beleving van ons buitengebied en onze authentieke producten. Door intensieve samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties is er een klimaatbestendig perspectief voor de landbouw in het kader van de toenemende verzilting, behoud en verbetering van bodemvruchtbaarheid, omgaan met hevige regenval, beschikbaarheid van zoet water en kansrijke teelten in bestaande of nieuwe markten met passende afzetcombinaties. Dankzij kennisontwikkeling op het gebied van water en het ondernemerschap van onze agrariërs zijn we in staat duurzame oplossingen te realiseren voor verdroging en verzilting als gevolg van klimaatverandering. De aquacultuur in en om het water is vermaard vanwege de hoge kwaliteit en gekend bij onze inwoners en vele gasten. En daarom in ruime mate te vinden op lokale menukaarten, aangevuld met streekproducten. Met hoogwaardige wieren en algen en verwerking naar op natuur gebaseerde toepassingen in de medische, farmaceutische en voedingsindustrie profileren we ons met een nieuwe niche die de bijzondere goede waterkwaliteit rondom ons eiland mogelijk maakt.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2.1. We geven ruimte aan innovatie in (zilte) landbouw, (binnen- en buitendijkse) aquacultuur en verbindingen met andere functies.

Terug naar navigatie - 1.2.1. We geven ruimte aan innovatie in (zilte) landbouw, (binnen- en buitendijkse) aquacultuur en verbindingen met andere functies.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Ingediende initiatieven beoordelen en doorlopen van de planologische procedures.
 • Uitvoering gebiedsvisie Schelphoek met aanleg zeewierteelt.
 • Bij initiatieven geven we planologische ruimte aan innovaties binnen de landbouw, zoals zilte of brakke landbouw en verbindingen met andere functies.
 • Faciliteren innovatieve nieuwe zilte teelten (Zeevenkel en Zeebanaan), onder andere door cofinanciering POPIII/Leader-beschikking.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.2.2. We zetten in op een diversiteit aan nieuwe economische dragers in combinatie met agrarische bedrijvigheid.

Terug naar navigatie - 1.2.2. We zetten in op een diversiteit aan nieuwe economische dragers in combinatie met agrarische bedrijvigheid.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Beoordelen ingediende initiatieven en doorlopen van de planologische procedure.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.2.3. We maken schaalvergroting in de landbouw ruimtelijk mogelijk

Terug naar navigatie - 1.2.3. We maken schaalvergroting in de landbouw ruimtelijk mogelijk

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Ingediende initiatieven beoordelen en doorlopen van de planologische procedure.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.2.4. We zetten in op een goede zoetwatervoorziening voor de landbouw om verdroging/verzilting te voorkomen.

Terug naar navigatie - 1.2.4. We zetten in op een goede zoetwatervoorziening voor de landbouw om verdroging/verzilting te voorkomen.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Benutten van de ambtelijke en bestuurlijke lobby en continu dit punt agenderen

Wat gaan we daarvoor doen?

WAT MAG HET KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT MAG HET KOSTEN?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 174.101 780.133 1.129.711 873.536 57.500 50.000
Totaal baten sub-programma 60.639 598.859 861.553 711.274 0 0
Geraamd totaal saldo lasten en baten -113.462 -181.274 -268.158 -162.262 -57.500 -50.000
Geraamd resultaat -113.462 -181.274 -268.158 -162.262 -57.500 -50.000

Sub-Programma 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Terug naar navigatie - WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Schouwen-Duiveland staat te boek als een ondernemend en bedrijvig eiland. Onze bedrijven profiteren van de mogelijkheid om de kwaliteiten van het (vakantie-)eiland voor prettig en (sociaal) veilig wonen met werken te combineren. Een goede (ICT-) infrastructuur, de beschikbaarheid van moderne methoden en technieken en de interactieve en sociale media dragen ertoe bij dat mensen flexibel en dichter bij huis kunnen werken. Ons eiland is de thuisbasis voor een groot aantal (kleine) ondernemers, die graag profiteren van de kwaliteiten van het vakantie-eiland. Daarenboven kiezen velen er voor om wonen en werken te combineren. Bijvoorbeeld creatieve bedrijvigheid (grafische en interactieve media, architecten en kunstenaars) en de ICT-sector maken hiervan gebruik. Schouwen-Duiveland is voor een groot aantal werknemers een ideale uitvalsbasis (‘beste van twee werelden’). Door een goede (digitale) infrastructuur bieden we ook deeltijdbewoners een goede service, die steeds belangrijker wordt omdat de scheidslijn tussen werken en vrije tijd steeds verder vervaagt.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3.1 We zetten in op revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en intensivering van ruimtegebruik.

Terug naar navigatie - 1.3.1 We zetten in op revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en intensivering van ruimtegebruik.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling
Uitvoeren van de Nota grondbeleid, inclusief de bepalingen strategische aankopen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.3.2. We ondersteunen Bedrijven Investerings Zones (BIZ- zones) en geven een economische impuls aan opgerichte BIZ-zones.

Terug naar navigatie - 1.3.2. We ondersteunen Bedrijven Investerings Zones (BIZ- zones) en geven een economische impuls aan opgerichte BIZ-zones.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.3.3. We stimuleren en faciliteren (kleinschalige) bedrijvigheid op Schouwen-Duiveland.

Terug naar navigatie - 1.3.3. We stimuleren en faciliteren (kleinschalige) bedrijvigheid op Schouwen-Duiveland.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Vergelijkend onderzoek naar regelgeving en grondprijzen omliggende gemeenten.
 • Digitaal Ondernemersloket / Ondernemingsdossier.
 • Investeren in kwaliteit openbare ruimte.
 • We voeren accountmanagement uit en zorgen voor snelle procedures zodat ondernemers kunnen inspelen op de constant veranderende marktvraag.
 • Deelname Economische Impuls Zeeland.
 • Uitvoering geven aan bedrijventerreinenprogramma 2016–2025.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.3.4. We stimuleren en faciliteren maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Terug naar navigatie - 1.3.4. We stimuleren en faciliteren maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Opnemen van een paragraaf Social Return in alle daarvoor in aanmerking komende aanbestedingen.
 • Ondersteunen MVO-prijs Schouwen-Duiveland.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.3.5. Er is een optimale (digitale) infrastructuur.

Terug naar navigatie - 1.3.5. Er is een optimale (digitale) infrastructuur.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

Marktinitiatieven faciliteren om de digitale en telefonische bereikbaarheid van het eiland te verbeteren. 

Wat gaan we daarvoor doen?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUB-PROGRAMMA 1.3

Terug naar navigatie - BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUB-PROGRAMMA 1.3

Verbonden partij en haar bijdrage aan programmadoelen

NV Economische Impuls Zeeland (EIZ)
EIZ pleegt acquisitie om bedrijven in Zeeland te laten vestigen. Daarnaast ondersteunt EIZ bedrijven branche-gericht en individueel om innovaties of verdere ontwikkeling en groei te realiseren.

WAT MAG HET KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT MAG HET KOSTEN?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 1.058.637 784.227 1.208.198 1.265.686 701.325 515.032
Totaal baten sub-programma 836.946 1.373.514 1.070.872 1.491.186 479.368 278.592
Geraamd totaal saldo lasten en baten -221.691 589.287 -137.326 225.500 -221.957 -236.440
Geraamd resultaat -221.691 589.287 -137.326 225.500 -221.957 -236.440

Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Terug naar navigatie - WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

We willen de voor onze bedrijven nodige aanwas van de beroepsbevolking verzekeren door een goede samenwerking met andere regio’s en (onderwijs) instanties, waarbij het aanbod kwantitatief en kwalitatief aansluit op de vraag. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstanties is er een infrastructuur waar leerlingen vanwege het concrete zicht op hun toekomstige carrière enthousiast en gemotiveerd opleidingen volgen die praktijkgericht zijn en afgestemd op wat onze mooie en bijzondere bedrijven vragen aan (praktijk)kennis, vaardigheden en competenties. Techniek is weer “in”. Bedrijven nemen hier graag aan deel met stages, leerwerkplaatsen en leren op het bedrijf vanwege het uitzicht op goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Met deze aanpak wordt al in het voortgezet onderwijs een band tussen ondernemer en toekomstige werknemer gesmeed. Door de ontmoeting met studenten van verschillende studierichtingen die vanuit het nieuwe Pieter Zeeman aan het werk zijn voor en met ondernemers hebben leerlingen een goed zicht en een betere kennismaking met gerichte vervolgopleidingen en het uitzicht dat die bieden voor een boeiende en perspectiefvolle baan in een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Zowel voor leerlingen en studenten die hier zijn opgegroeid als studenten van elders. We blijven daarnaast werk maken van de aan ons overgedragen Participatiewet. Met een rechtvaardig beleid heeft vrijwel iedereen met arbeidsvermogen een passende baan in een onderneming of bij een maatschappelijke organisatie of bij een overheidsinstelling. De Zuidhoek is aangepast aan de nieuwe rol. Het biedt beschut werk aan mensen die een dusdanige mate van begeleiding en/of aanpassing(en) van het werk nodig hebben dat dit niet van een werkgever kan worden verwacht. Ook levert De Zuidhoek vanuit de nieuwe positionering als mensontwikkelbedrijf een belangrijke bijdrage aan het maximaliseren van de uitstroom naar werk (betaald werk, beschut werk, arbeidsmatige dagbesteding). De Zuidhoek zet daarbij zijn expertise in voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die op De Zuidhoek hun basiswerknemersvaardigheden ontwikkelen en werkervaring opdoen zodat zij beter kunnen uitstromen naar een reguliere plaats op de arbeidsmarkt.

BELEIDSINDICATOREN

Terug naar navigatie - BELEIDSINDICATOREN

Naam indicator Eenheid Bron Waarde
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15–64 jaar LISA 796,3
Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 68,1
Werkloze jongeren % 16 tot en met 22-jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 1
Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15–64 jaar CBS 225,9

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4.1. Alliantie met het onderwijs en het bedrijfsleven om opleidingsmogelijkheden aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - 1.4.1. Alliantie met het onderwijs en het bedrijfsleven om opleidingsmogelijkheden aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Deelname aan kennisnetwerken op het gebied van arbeid en opleiding. 
 • Uitvoeren van Uitvoeringsagenda sociaal domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.4.2. We richten ons op omscholing en het activeren van de niet-actieven met als doel sociale en/of economische zelfredzaamheid.

Terug naar navigatie - 1.4.2. We richten ons op omscholing en het activeren van de niet-actieven met als doel sociale en/of economische zelfredzaamheid.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Inzet op (om)scholing van uitkeringsgerechtigden
 • Aanbieden van re-integratietrajecten en trajecten voor passende arbeid

Wat gaan we daarvoor doen?

BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA

Terug naar navigatie - BIJDRAGE VERBONDEN PARTIJEN AAN DOELSTELLINGEN SUBPROGRAMMA

Verbonden partij en haar bijdrage aan programmadoelen

Zuidhoek – Flex BV
Dit bedrijf zet in zich om, al dan niet tijdelijk en al dan niet geïndiceerd, gesubsidieerde arbeid te leveren door het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden als opstap naar een reguliere baan.

Zuidhoek – Re-integratie BV
Dit bedrijf zet zich in voor het bevorderen van re-integratie, via het arbeidsproces van uitkeringsgerechtigden door het uitvoeren van re-integratieopdrachten.

Zuidhoek – Personeels BV
Dit bedrijf voorziet in het aannemen van nieuw personeel, zonder de ambtelijke status, ter vervanging van personeel met een ambtelijke status.

WAT MAG HET KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT MAG HET KOSTEN?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 10.107.440 11.179.352 10.658.781 10.436.703 9.990.198 9.931.853
Totaal baten sub-programma 4.021.232 4.113.228 4.167.031 4.121.942 4.093.954 4.052.654
Geraamd totaal saldo lasten en baten -6.086.208 -7.066.124 -6.491.750 -6.314.761 -5.896.244 -5.879.199
Onttrekking aan reserve 147.485 135.392 142.400 105.400 98.900 96.200
Mutaties in reserves 147.485 135.392 142.400 105.400 98.900 96.200
Geraamd resultaat -5.938.723 -6.930.732 -6.349.350 -6.209.361 -5.797.344 -5.782.999

Sub-Programma 1.5 Vakantie-eiland toonaangevend in water

WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Terug naar navigatie - WAT HOUDT HET SUB-PROGRAMMA IN?

Schouwen-Duiveland wordt in 2040 geassocieerd met vakantie-eiland en met water. We staan binnen en buiten de landsgrenzen bekend als recreatieve bestemming vanwege het veelzijdig karakter en de diversiteit. De veelzijdigheid van het eiland komt terug in de bruisende activiteiten, de aantrekkingskracht van Renesse als “trendy badplaats”, de mogelijkheden tot beoefenen van (water)sporten en de combinatie van water, natuur en cultuur. Met deze veelzijdigheid heeft het eiland alles in zich om verschillende doelgroepen te bedienen. Schouwen-Duiveland heeft ook naam als eiland waar innovatie, kennis en ondernemerschap op het terrein van water samenkomt. De relatief grote naamsbekendheid van Zierikzee en Renesse is benut in de profilering van het eiland.

Schouwen-Duiveland staat in het rijtje van meest duurzame delta-bestemmingen in de wereld. We hebben die positie vast weten te houden, niet alleen door de kwaliteit van het strand en het water maar ook vanwege de kwaliteit van de recreatie- en horecabedrijven, het veelzijdig karakter als vakantiebestemming vanwege het landschap, de rijke cultuurhistorie en de recreatiemogelijkheden op en aan het water. We hebben onze positie weten te gebruiken in de marketing van ons eiland als duurzame vakantiebestemming waarbij we onze keurmerken stevig inzetten. Onze gasten waarderen onze vakantiebestemming omdat we deze keurmerken waarmaken. Het gastheerschap van onze ondernemers draagt daaraan bij. Met als gezamenlijke strategie: “Niet meer maar continu beter”. Het Watersnoodmuseum is, naast nationaal herdenkings- en herinneringscentrum, verder uitgegroeid tot een (inter)nationaal kenniscentrum voor klimaatadaptatie, specifiek voor water. Het bijzondere karakter van het museum vanuit de historie van ons eiland draagt bij aan de noodzaak om mensen bewust en weerbaar te maken voor (de gevolgen van) klimaatverandering. Het bijzonder karakter van het museum zorgt ervoor dat de boodschap echt “binnenkomt” en beklijft.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.5.1. We voeren een meerjarige strategische marketingcampagne gericht op de in het Eilandmarketingplan onderscheiden doelgroepen.

Terug naar navigatie - 1.5.1. We voeren een meerjarige strategische marketingcampagne gericht op de in het Eilandmarketingplan onderscheiden doelgroepen.

Wat doen we hiervoor nu al - bestaand beleid dat bijdraagt aan de doelstelling

 • Offline marketing- en promotie (Recreatiebijlage Wereldregio, Kust- & Zeegids, VVV Promotiemateriaal, Badkoerier.
 • Onderhoud website Ikhebeenband.nl (Verblijven, Wonen en Werken).
 • Eilanddressing (banieren in vijf kernen).
 • Uitvoeren Plan van Aanpak Gezond Eten Schouwen-Duiveland 2018-2021 (zie programma 3.4)
 • Beter verbinden websites gemeente met VVV Zeeland, Zeelandapp, Renesse Bruist, ikhebeenband.nl.

Wat gaan we daarvoor doen?

WAT MAG HET KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT MAG HET KOSTEN?
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal lasten sub-programma 15.294 14.671 14.076 14.008 13.942 13.874
Totaal baten sub-programma 8.216 20.799 21.101 21.101 21.101 21.101
Geraamd totaal saldo lasten en baten -7.078 6.128 7.025 7.093 7.159 7.227
Geraamd resultaat -7.078 6.128 7.025 7.093 7.159 7.227