Overzicht van de kosten van overhead

In het BBV zijn de kosten van overhead als volgt gedefinieerd:

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Op grond van de notitie Overhead van de Commissie BBV mogen in de begroting aan de grondexploitaties, investeringen en subsidieprojecten overheadkosten worden toegerekend. De wijze waarop de toerekening van overhead aan grondexploitaties, investeringen en subsidieprojecten, maar ook aan de kostenonderbouwing van leges plaatsvindt is in het BBV vrijgelaten. In onze systematiek vindt toerekening plaats door het aandeel van de kosten overhead in de totale apparaatskosten exclusief direct aan taakvelden toe te rekenen materieel- en externe huisvestingskosten. Ons overheadpercentage komt hiermee uit op 40%.

De kosten van overhead betreffen:

Financiën overhead

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Bestuursondersteuning 247.461 298.704 276.485 265.432 265.432 265.432
Facilitaire zaken en huisvesting 2.550.666 2.359.300 2.225.141 2.235.467 2.245.100 2.190.391
Informatievoorziening en automatisering 1.459.028 1.570.658 1.256.274 1.294.877 1.259.662 1.217.835
Juridische kosten 361.661 351.000 177.450 177.450 177.450 177.450
Management 1.142.590 1.151.618 1.145.795 1.149.795 1.152.795 1.156.795
Overige personeelskosten 522.486 1.638.342 319.669 319.158 322.720 311.188
Personeelskosten bedrijfsvoering 6.429.012 7.074.538 7.064.369 6.947.549 6.911.929 6.926.034
Subtotaal 12.712.904 14.444.160 12.465.183 12.389.728 12.335.088 12.245.125
Toegerekende overhead bouwgrond en projecten -156.735 -178.816 -170.648 -139.991 -119.715 -115.949
Eindtotaal 12.556.169 14.265.344 12.294.535 12.249.737 12.215.373 12.129.176