Paragraaf 6 Verbonden partijen

6.1 ALGEMEEN

Deze paragraaf gaat in op doelstellingen, activiteiten en de mate van de financiële betrokkenheid van samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente participeert en waarin zij een bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Daarbij staat het realiseren van een publiek belang centraal. In het Besluit begroting en verantwoording provinces en gemeenten wordt hiervoor het begrip “verbonden partijen” gehanteerd.

Per partij kan sprake zijn van een financieel en/of een bestuurlijk belang. De nadruk dient op de combinatie te liggen: indien alleen een financiële relatie bestaat, bijvoorbeeld een subsidierelatie, dan is geen sprake van een verbonden partij, zoals in het Besluit beschreven. Indien er structureel sprake is van een overwegende bekostiging van (activiteiten van) de organisatie gezien het maatschappelijk of algemeen belang in combinatie met een bestuurlijk belang, dan is de vermelding van deze organisatie in de paragraaf verbonden partijen ook op zijn plaats.

Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat, dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Voor de raad is informatie over de verbonden partijen om twee redenen van belang:

 • de partijen voeren taken uit die in het verlengde van de gemeentelijke doelstellingen liggen;
 • er is sprake van budgettaire consequenties.

De bijdrage van de verbonden partijen aan de programmadoelen zijn bij de (sub-)programma’s opgenomen.

In deze paragraaf benoemen we ook de risico’s die wij lopen. Zijn die er niet, dan worden ze hier niet benoemd. Indien de risico’s substantieel en financieel van belang zijn, benoemen we die ook de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

6.2 VISIE EN BELEID GEMEENTE

De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft in 2019 een rapport opgesteld met de titel “Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland”. In dit rapport zijn afspraken gemaakt over het sturen en beheersen van, het verantwoorden door en het toezichthouden op gemeenschappelijke regelingen. Ook zijn er afspraken in vastgelegd over de wijze van totstandkoming van de VZG-richtlijn voor de jaarlijkse bijstelling van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Onze gemeente volgt dit rapport.


Op 1 juni 2021 stemde de Tweede kamer in met de wetswijziging van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het gaat daarbij om de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij de uitvoering van taken in gemeenschappelijke regelingen. Om de versterking te bereiken, wordt een aantal bestaande instrumenten van de volksvertegenwoordiging aangepast en aangevuld. Daarnaast richt het wetsvoorstel zich op het vergroten van participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen. De wijziging op de wet moet nog door de Eerste kamer worden vastgesteld, waarna wij de gevolgen hiervan kunnen beoordelen en waar nodig implementeren.

6.3 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Er zijn vier verplichte categorieën om verbonden partijen te onderscheiden: gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. Daarnaast is een vijfde categorie: organisaties met een bestuurlijk belang en een maatschappelijk of algemeen belang. Per partij geven we het publieke, bestuurlijke en financiële belang aan.

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang Jongeren maximale kansen bieden op een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt en een zelfredzame toekomst in de maatschappij door uitvoering van de Leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) om zo voortijdige schooluitval terug te dringen en te voorkomen.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen Gemeenten Goes, Borsele, Kapelle, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen.
Bestuurlijk belang De wethouder onderwijs is lid van het algemeen bestuur.
Financieel belang De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 89.324,00
Begroot begroting 2021: € 84.981,00
Begroot begroting 2022: € 106.125,00
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 0,00
Per 31-12-2022: € 0,00
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 0,00
Per 31-12-2022: € 0,00
Financieel resultaat Begroting 2022: € 0,00
Risico’s  
Ontwikkelingen Alle leerlingen uit de Oosterschelderegio in beeld en alle leerplichtige leerlingen die spijbelen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, bieden we begeleiding met als doel het succesvol (ver)volgen van hun schoolcarrière. 
De Zeeuwse Muziekschool (ZMS)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Middelburg
Doelstelling en openbaar belang Bevordering van de kunstzinnige vorming in de ruimste zin.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten, behalve Sluis, Terneuzen en Vlissingen.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zitting in het algemeen en dagelijks bestuur.
Financieel belang Deels een bedrag per inwoner en deels variabel in verband met overeengekomen budget (aantal leseenheden).
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 244.904
Begroot begroting 2021: 234.676
Begroot begroting 2022: 236.787
Eigen vermogen

Per 31-12-2020: € 553.964
Per 31-12-2021: € 553.964
Per 01-01-2022: € 161.975
Per 31-12-2022: € 318.567

Vreemd vermogen  Per 31-12-2020: € 997.574
Per 01-01-2022: € 997.574 (per 31dec20)
Per 31-12-2022: € 997.574 (per 31dec20)
Financieel resultaat Begroting 2022: € 0
Risico’s  
Ontwikkelingen

Eind 2021 komt de ZMS met een uitwerking aanlevert van de voorgestelde investeringen uit de bestemmingsreserve waaruit blijkt hoe deze investeringen leiden tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang De GGD voert taken uit die de Wet publieke gezondheid, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet aan de gemeente opdragen. Het gaat om de volgende taken:
a.  publieke gezondheid: het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burgers van Zeeland door middel van het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie en het voorkomen van ziekten (waaronder infectie- en welvaartsziekten), het treffen van maatregelen om uitbreiding te voorkomen en het bevorderen van een gezonde levensstijl.
b.  jeugdgezondheidszorg: het bevorderen en veiligstellen van een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van 0- tot 19-jarigen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers van het kind.
c.  Veilig Thuis: de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door één meldpunt te hebben voor burgers en professionals en waarbij wordt uitgegaan van één gezin, één plan.
d.  Inkoop Jeugdhulp Zeeland: het contracteren en subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp, -reclassering en –beschermingsmaatregelen, de monitoring en advisering.
Sub-Programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang De wethouder welzijn en volksgezondheid is lid van het algemeen bestuur.
Financieel belang Een bijdrage in de exploitatielasten voor gezondheidsdiensten op basis van het inwoneraantal (totaal & 0-19-jarigen). De lasten van de jeugdhulp worden 100% doorberekend.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 8.995.139
Begroot begroting 2021: € 9.351.755
Begroot begroting 2022: € 8.884.966
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 3.338.000
Per 31-12-2022: € 3.338.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 2.255.000
Per 31-12-2022: € 2.255.000
Financieel resultaat Begroting 2022: € 0
Risico’s Sinds 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze aanscherping veroorzaakte een stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis.
Ontwikkelingen

De GGD wil:
• Komen tot een inhoudelijke agenda op het gebied van gezondheidspreventie gericht op volwassenen en ouderen.
• Het tekort aan artsen oplossen.
• Verdere implementatie van de zelforganisatie en bezuinigingsmaatregel. 
• Samen met gemeenten initiatieven opstarten om de trendmatige stijging van de uitgaven van de jeugdhulp te doorbreken.

GGD Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland voeren een verkenning uit naar de samenwerking tussen de genoemde partijen.  De verkenning biedt aanknopingspunten voor een volgende stap in de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen. In de uitwerking van de vervolgaanpak worden thema's uitgewerkt.

Coronapandemie: in opdracht van de minister van VWS is het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM (RIVM-CIb) verantwoordelijk voor de regie van het COVID-19-vaccinatieprogramma.  Vanuit de Rijksoverheid zijn partijen gecontracteerd voor de uitvoering van de vaccinaties.

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Middelburg
Doelstelling en openbaar belang Het inrichten en in stand houden van een regionale crisisorganisatie en brandweerzorg.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Elke gemeente heeft één zetel in het algemeen bestuur, bezet door de burgemeester.
Financieel belang De belangrijkste inkomstenbron van de veiligheidsregio is de gemeentelijke bijdrage.
De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de uitkeringsmaatstaf Veiligheid in het Gemeentefonds.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020:   € 2.796.536
Begroot begroting 2021: € 2.862.232
Begroot begroting 2022:  € 2.895.197
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 2.509.517
Per 31-12-2022: € 1.675.080
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 31.511.058
Per 31-12-2022: € 29.377.254
Financieel resultaat Begroting 2022: €  0
Risico’s Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Deze wet heeft als uitgangspunt de arbeidsverhoudingen tussen ambtenaren en werknemers te harmoniseren. De brandweervrijwilligers hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren, doordat ze een eigen rechtspositie hebben en onder aparte wettelijke bepalingen vallen. Met de inwerkingtreding van de Wnra vervalt dit onderscheid. De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven. Dit kan leiden tot een kostenstijging vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten etc. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio’s behoorlijk complex is. Vandaar dat er nog geen definitief besluit is genomen of de brandweervrijwilligers rechtspositioneel onder deze wet gaan vallen. De consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Om ruimte te houden voor maatwerk heeft de VRZ in mei 2020 besloten om met de andere veiligheidsregio’s over te gaan tot het oprichten van een eigen werkgeversorganisatie en niet aan te sluiten bij de bestaande Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
Een ander mogelijk effect van de invoering van WNRA kan zijn dat er minder belangstelling is voor het vak van brandweervrijwilliger omdat het vrijwillig karakter plaats maakt voor een arbeidsovereenkomst. De werving van voldoende vrijwilligers is onder de huidige afspraken al een punt van zorg.
Ontwikkelingen  De pilot rond de post Dreischor, die in de oorspronkelijke opzet van Maatwerk in Brandweerzorg op de nominatie stond om gesloten te worden, is afgerond. De post blijft open en staat vanaf 2022 weer volledig op de begroting van de VRZ.  We gaan in 2022 concreet starten met het realiseren van de nieuwe brandweerkazerne Zierikzee.

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Borssele
Doelstelling en openbaar belang Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering, waaronder de zorg voor verwijdering van afvalstoffen en het inrichten en beheren van installaties voor inzameling, overslag en transport van afvalstoffen.
Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zitting in het  dagelijks bestuur.
Financieel belang De kosten worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners en verwerking van de afvalstroom in tonnages.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 2.240.102
Begroot begroting 2021: € 1.887.321
Begroot begroting 2022: € 1.928.618
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 428.940
Per 31-12-2022: € 428.940
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 10.541.377
Per 31-12-2022: € 10.541.377
Financieel resultaat Begroting 2022: € 16.465
Risico’s  
Ontwikkelingen
 •  Implementatie Governance regeling (OLAZ en ZRD): Uitvoering gemeenschappelijke regeling OLAZ en hierbinnen afstemming tussen de Zeeuwse gemeenten laten plaatsvinden over het te voeren beleid van de afvalverwijdering. Verwerkingscontracten van huishoudelijk afval via de OLAZ laten lopen.
 • Opstellen nieuw regionaal beleidsplan milieustraten.
 • Er is in 2020 door het bureau Royal Haskoning een onderzoek gedaan naar hoe de toekomstige milieustraten eruit moeten komen te zien omdat er op de milieustraten steeds meer afvalstromen moeten worden gescheiden om de VANG-doelstelling te halen en te voldoen aan de   landelijke wetgeving. De aanbevelingen in het rapport om als te starten met toegangscontrole op de milieu straten wordt dit jaar verder onderzocht. 
 • Uitvoering geven aan gevolgen Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029.

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is een Gemeenschappelijke Regeling en voert beleids- en uitvoeringstaken uit op het terrein van zorg, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, cultuur- en volwasseneducatie. Het SWVO heeft bovendien een overleg- en adviesfunctie op andere en nieuwe terreinen van welzijn en zorg.
Sub-Programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn.
Deelnemende partijen De gemeenten Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen, Goes, Noord-Beveland en Schouwen-
Duiveland.
Bestuurlijk belang De wethouder Sociaal Domein heeft zitting in het algemeen bestuur.
Financieel belang Bijdrage in de kosten van het secretariaat, beleidscapaciteit en de kosten van uitvoering van een aantal werksoorten. De lasten van de maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning worden voor 100% doorberekend.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 8.280.333
Begroot begroting 2021: € 9.085.336
Begroot begroting 2022: € 9.348.375
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 954.000
Per 31-12-2022: €907.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 7.138.000
Per 31-12-2022: € 7.109.000
Financieel resultaat Begroting 2022: € 0
Risico’s Voor wat betreft de uitvoering van de inkoop van zorg in het kader van de maatschappelijke ondersteuning is er sprake van een open-einde-regeling.
Ontwikkelingen Binnen het SWVO werken de gemeenten samen aan de transformatie van het sociaal domein. De gemeenten willen regionaal samenwerken om de gewenste transformatie van de samenleving voor elkaar te krijgen als dit voor de lokale situatie meerwaarde heeft.
Bij initiatieven die bijdragen aan vernieuwing in het sociaal domein kan SWVO een ondersteunende rol spelen. SWVO verzorgt de contractering en het contractenbeheer van zorgaanbieders op de taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Vanuit de Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein (SWVO, CZW en GGD inclusief IJZ) kunnen zowel inhoudelijke, organisatorische als financiële wijzigingen voor SWVO komen. Hierover is op dit moment nog niets bekend. Berenschot presenteerde in mei 2020 het rapport: ‘Naar een werkende samenwerking in het sociale domein, voor goede, bereikbare en betaalbare zorg in Zeeland’. Deze rapportage ligt nu ter advisering bij de ambtelijke gremia in Zeeland met het doel beslissingen te nemen wat te doen met het rapport en hoe te implementeren. Doel van het traject is de hulpverlening aan de burgers te verbeteren. De ervaren knelpunten die vragen om een oplossing zijn: te veel ambtelijke en bestuurlijke overlegmomenten, er is meer behoefte aan een integrale benadering en er is meer duidelijkheid gewenst over de governance van IJZ en CZW Bureau. Bij dat laatste punt kan ook versterking en verduidelijking van de positie van de gemeenteraden bij het uitvoeren van de taken van de GR’-en worden begrepen.

Bureau College Zorg en Welzijn (CZW-bureau) 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang

Het CZW Bureau voert de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering uit voor alle 13 Zeeuwse gemeenten. Het gaat om de invulling van: 

 • de gemeentelijke Anti Discriminatie Voorziening: Anti Discriminatie Bureau Zeeland.
 • Huiselijk Geweld/ Huisverbod.
 • Project Laat Ze Niet Verzuipen Zeeland: aanpak jeugd en alcohol.
 • Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang (in opdracht van de centrumgemeente Vlissingen).
Sub-Programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang De wethouder Sociaal Domein neemt deel aan het overleg CZW.
Financieel belang Bijdrage in de kosten van het secretariaat en bijdragen in de kosten van uitvoering van de werksoorten.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 103.112
Begroot begroting 2021: € 32.049
Begroot begroting 2022: € 32.049
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 76.771 (uit begroting 2021)
Per 31-12-2022: € 77.201 (uit begroting 2021)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 6.214.701 (uit begroting 2021)
Per 31-12-2022: € .6.201.571 (uit begroting 2021)
Financieel resultaat Begroting 2022: € 0
Risico’s  
Ontwikkelingen

Vanuit de Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein (CZW en GGD inclusief IJZ) kunnen zowel inhoudelijke, organisatorische als financiële wijzigingen voortkomen. Hierover is op dit moment nog niets bekend. Het implementatieplan van de uitkomsten van het rapport: ‘Naar een werkende samenwerking in het sociale domein, voor goede, bereikbare en betaalbare zorg in Zeeland’ (Berenschot, mei 2020) wordt in 2021 en 2022 gerealiseerd. De ervaren knelpunten die vragen om een oplossing zijn: te veel ambtelijke en bestuurlijke overlegmomenten, er is meer behoefte aan een integrale benadering en er is meer duidelijkheid gewenst over de governance van het CZW Bureau. 

Rijk en gemeenten spraken af om in tien jaar tijd te komen tot de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Vanaf 1-1-2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en wordt het woonplaatsbeginsel ingevoerd. Dit heeft een relatie met de taken die tot nu toe worden uitgevoerd door het CZW bureau in opdracht van de centrumgemeente Vlissingen. Om deze reden zijn er gesprekken over een passende governancestructuur. 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats Terneuzen
Doelstelling en openbaar belang

De RUD voert de wettelijke taken voortvloeiende uit de Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wth) van de milieu-inrichtingen uit.

Sub-Programma

2.2 Wonen naar wens.

Deelnemende partijen

Alle Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur. Daarnaast zijn wij regiovertegenwoordiger in het dagelijks bestuur.

Financieel belang

De randvoorwaarden waren nog niet rond om in 2021 te starten met de betaling voor het product via P*Q. De invoeringsdatum is nog onderdeel van het onderzoek.

Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 658.471
Begroot begroting 2021: € 693.200
Begroot begroting 2022: € 687.900
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 800.000
Per 31-12-2022: € 800.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 1.000.000
Per 31-12-2022: € 1.000.000
Financieel resultaat  Begroting 2022: € 0
Risico’s

De RUD kent een hoog aantal risico’s van structureel ruim € 3 miljoen per jaar. Volgens de VZG-richtlijn mogen zij 5% van de omzet (is € 0,5 miljoen) als algemene reserve aanhouden.
De RUD is in overleg gegaan met de VZG om een passende norm af te spreken.
Vooralsnog nemen wij in ons weerstandsvermogen een structureel risico op van € 250.000 per jaar.

Ontwikkelingen
 • De RUD past bij de advisering over handhaving de Landelijke Sanctiestrategie toe en voert taken uit conform de landelijk vastgelegde kwaliteitscriteria.
 • De RUD werkt conform  het VTH-beleid Zeeland.
 • Er loopt een traject voor samenwerking met de GGD en VRZ met planvorming in 2022.
 • In 2022 staat de toekomstvisie over robuustheid van organisatie, alsmede de bekostiging op de agenda.

 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente heeft de BNG als huisbankier.

Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

Sub-Programma A.1 Algemene dekkingsmiddelen.
Deelnemende partijen De Rijksoverheid, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft geen zetel in het bestuur van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Financieel belang De gemeente bezit 0,04271806% van aandelen, zijnde 23.790 aandelen van € 2,50 per aandeel. De intrinsieke waarde per 31 december 2019 is € 2.088 miljoen.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 0
Begroot begroting 2021: € 0
Begroot begroting 2022: € 0
Eigen vermogen Per 01-01-2022: jaarcijfers 2020 € 4.887 miljoen
Per 31-12-2022: jaarcijfers 2020 € 5.097 miljoen
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: jaarcijfers 2020 € 144.802 miljoen
Per 31-12-2022: jaarcijfers 2020 € 155.262 miljoen
Financieel resultaat Begroting 2022: jaarcijfers 2020 €  221 miljoen
Risico’s De bank licht in haar jaarverslag de risico's toe. Daarbij gaat het om kredietrisico, marktrisico, liquiditeits- of herfinancieringsrisico en operationeel risico.
Ontwikkelingen
 • De bank wil haar sterke liquiditeitsprofiel continueren door het aantrekken van funding met relatief lange looptijden.
 • In 2020 heeft BNG Bank gereflecteerd op haar 'purpose' en kernactiviteiten. Hieruit is 'Ons Kompas Naar Impact' ontstaan, de koers die BNG Bank de komende jaren gaat volgen. Het versterken van de klantrelatie vanuit meer focus en het vergroten van klantpartnerschap en de daarvoor benodigde optimale interne organisatie, bepalen de koers van BNG Bank de komende jaren.  BNG Bank is een publieke bank die aantoonbaar bijdraagt aan maatschappelijke impact en wordt door haar klanten en stakeholders gezien als een natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

PZEM N.V.
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats Middelburg
Doelstelling en openbaar belang Werkzaam zijn op het gebied van de openbare gas-, elektriciteits-, water- en warmtevoorziening.
Sub-Programma 1.1 Economie sterk water gerelateerd.
Deelnemende partijen Alle Zeeuwse gemeenten, gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
Financieel belang De gemeente bezit 597 van de in totaal 15.280 volgestorte aandelen. 
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: 0
Begroot begroting 2021: 0
Begroot begroting 2022: 0
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 1.376.990.000 (1 -1-2021)
Per 31-12-2022: € 1.376.990.000 (1-1--2021)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 850.039.000 (1-1-2021)
Per 31-12-2022: € 850.039.000 (1-1-2-21)
Financieel resultaat Begroting 2022: €  onbekend
Risico’s

De gemeente bezit aandelen met een nominale waarde van € 270.000. De intrinsieke waarde bedraagt € 54 miljoen. Het risico bestaat dat dit bedrag verloren gaat. Dit kan het geval zijn wanneer het gehele vermogen van de PZEM moet worden ingezet voor de ontmanteling van de kerncentrale. PZEM moet hiervoor de benodigde gelden reserveren en heeft hiertoe conform de richtlijnen van het Rijk een fonds ingesteld. Inmiddels bestaat er elders in de wereld ervaring met het ontmantelen van kerncentrales. Daarbij is gebleken dat in een aantal gevallen de kosten hoger uitvallen dan vooraf gedacht. In het kader van het Energieakkoord en het feit dat biomassa niet meer wordt gezien als een duurzame methode om te voorzien in de elektriciteits- en warmtevraag, komt (opnieuw) de vraag op of de bedrijfsduur van de kerncentrale verlengd moet worden om te voldoen aan de eis van 49% CO2-reductie in 2030 (ten opzichte van 1990). Indien van een dergelijk besluit sprake is, heeft dat gevolgen voor de financiële huishouding en positie van PZEM.
In 2019 heeft PZEM zwarte cijfers kunnen schrijven, met een winst van € 20 miljoen. Vanaf 2020 ondervindt het bedrijf hinder van de COVID-19-crisis. Er is sprake van een verminderde vraag en dientengevolge lagere prijzen. Dit heeft geleid tot een negatief resultaat van € 21,8 miljoen. De in de afgelopen jaren ontstane trend is echter dat de energiemarkt weer aantrekt. PZEM beschikt in dit verband over een gunstige productmix, waardoor zij hiervan extra kan profiteren. Het nettoresultaat van PZEM wordt door de ontvlechting van Evides in 2021 negatief beïnvloed vanaf 2022.

Vanaf 2015 wordt niet langer rekening gehouden met een structurele dividenduitkering. Vanwege COVID-19 is ook niet te verwachten dat dit op middellange termijn gaat gebeuren.

Ontwikkelingen Het beleid is gericht op het financieel gezond houden van het bedrijf. Hierbij moet worden aangemerkt dat Wholesale weer winst kan maken, wanneer de energieprijs aantrekt. Volgens de prognoses op dit gebied zou hiervan sprake moeten zijn vanaf 2021-2022. De doelstellingen van PZEM zijn om de energieproductie zo duurzaam mogelijk te laten verlopen en zo mogelijk maatschappelijk verantwoord over te dragen.
Verder speelt de afsplitsing van de eigendom van Evides: het waterbedrijf. PZEM is hiervan 50% aandeelhouder. Het is een lang gekoesterde wens van de aandeelhouders om het waterbedrijf af te splitsen van het commerciële bedrijf, wat PZEM nu is. Het Rijk heeft via het rapport “Wind in de zeilen” (rapport Wientjes) toezegging gedaan om de ontvlechting van Evides uit PZEM met uiterste inspanningen voor de betrokken overheden te faciliteren. Dit geeft extra vertrouwen op de uitkomst van het te doorlopen proces. Op het moment van schrijven ligt dit proces op schema om ultimo 2021 de ontvlechting van Evides uit PZEM te realiseren door middel van de aankoop van de aandelen Evides door de nieuw op te richten GBE Aqua. De Gemeente Schouwen-Duiveland zal hierin aandeelhouder worden voor het proportionele deel van haar aandelen PZEM.

Zuidhoek-Flex bv
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats Zierikzee
Doelstelling en openbaar belang Het al dan niet tijdelijk inzetten van arbeidskrachten, al dan niet geïndiceerd voor een vorm van gesubsidieerde arbeid bij bedrijven en instellingen, het aannemen en uitbesteden van werk voor derden, het (laten) uitvoeren van werkzaamheden, het werven en selecteren van arbeidskrachten.
Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans.
Deelnemende partijen Gemeente Schouwen-Duiveland.
Bestuurlijk belang Het college van burgemeester en wethouders vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang De gemeente is enig aandeelhouder.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 488.437
Begroot begroting 2021: € 231.428
Begroot begroting 2022: € 231.428
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 231.428
Per 31-12-2022: € 231.428
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 238.858
Per 31-12-2022: € 238.858
Financieel resultaat Begroting 2022: € 0
Risico’s N.v.t.
Ontwikkelingen In deze B.V. zijn voorlieden en/of vaklieden in dienst genomen voor openvallende plaatsen in de Sociale Werkvoorziening die niet meer vanuit de doelgroep vervuld kunnen worden. Het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden als opstap naar een reguliere baan. 

Zuidhoek-Reïntegratie bv
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats Zierikzee
Doelstelling en openbaar belang Het bevorderen van de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces en het verrichten van allerlei daarmee verband houdende werkzaamheden, zowel voor publiekrechtelijke als privaatrechtelijke instellingen en ondernemingen.
Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans.
Deelnemende partijen Gemeente Schouwen-Duiveland.
Bestuurlijk belang Het college van burgemeester en wethouders vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang De gemeente is enig aandeelhouder.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: 29.000
Begroot begroting 2021: 29.000
Begroot begroting 2022: 29.000
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 296.107
Per 31-12-2022: € 296.107
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 4.133
Per 31-12-2022: € 4.133
Financieel resultaat Begroting 2022: € 0
Risico’s De besloten vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan de Gemeente Schouwen-Duiveland aan het hoofd staat.
Ontwikkelingen  

Zuidhoek-Personeels bv
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats Zierikzee
Doelstelling en openbaar belang Het in dienst nemen c.q. houden van personeel zonder ambtelijke status.
Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans.
Deelnemende partijen Gemeente Schouwen-Duiveland.
Bestuurlijk belang Het college van burgemeester en wethouders vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang De gemeente is enig aandeelhouder.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: - € 4.986
Begroot begroting 2021: € 0
Begroot begroting 2022: € 0
Eigen vermogen Per 01-01-2022: - € 1.905
Per 31-12-2022: - € 1.905
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 1.905
Per 31-12-2022: € 1.905
Financieel resultaat Begroting 2022: € 0
Risico’s N.v.t.
Ontwikkelingen Per 1 januari 2020 is al het personeel overgeheveld naar de gemeente en volgen zij de cao van de gemeente. Gelet de nieuwe cao Participatiewet is door een extern bureau geadviseerd werknemers die onder deze cao vallen, per 01-07-2021 onder te brengen bij Zuidhoek Personeels BV.  Hieronder bijvoorbeeld werknemers met een arbeidsovereenkomst in het kader van Beschut Werken nieuw. 

Economische Impuls Zeeland (EIZ)
Rechtsvorm Vennootschappen/Coöperaties
Vestigingsplaats Vlissingen
Doelstelling en openbaar belang Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie, met groei van werkgelegenheid, door uitvoering van concrete structuurversterkende projecten, een betere instroming van de Zeeuwse beroepsbevolking in de kenniseconomie door acquisitie van bedrijven en investeringen van elders.
Sub-Programma 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid.
Deelnemende partijen Bemiddelde en gevestigde bedrijven, alle Zeeuwse gemeenten, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), provincie Zeeland, de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant, Zeeland Seaports, dienstverleners, maatschappelijke organisaties, makelaars en ontwikkelaars.
Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
Financieel belang De  jaarlijkse bijdrage is gerelateerd aan het aantal inwoners.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 95.000
Begroot begroting 2021: € 95.000
Begroot begroting 2022: € 95.000
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 4.872.542 (per 31-12-2020)
Per 31-12-2022: € 4.872.542 (per 31-12-2020)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 456.609 (per 31-12-2020)
Per 31-12-2022: € 456.609 (per 31-12-2020)
Financieel resultaat Begroting 2022: € 0
Risico’s  
Ontwikkelingen De Beleidsvoornemens zijn vastgelegd in een uitgebreid jaarprogramma. Impuls voert, vooral samen met het Kenniscentrum Kusttoerisme, Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ, de provincie en gemeenten (Europese) projecten uit op het gebied van de Vrijetijdseconomie. Daarnaast begeleidt Impuls ondernemers in innovatietrajecten en innovatiefinancieringen, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie en energieneutraal.

 

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
Rechtsvorm Vereniging
Vestigingsplaats

Middelburg

Doelstelling en openbaar belang Behartiging van de collectieve belangen van de Zeeuwse gemeenten.
Sub-Programma 4.1 Bestuur en Burgerzaken.
Deelnemende partijen De Zeeuwse gemeenten en hun bestuursorganen.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zitting in het bestuur.
Financieel belang De contributie is gebaseerd op een bedrag per inwoner.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 15.881
Begroot begroting 2021: € 15.881
Begroot begroting 2022: € 15.881 (2021)
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 46.006 (2019)
Per 31-12-2022: € 46.006 (2019
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 0
Per 31-12-2022: € 0
Financieel resultaat Begroting 2022: € 2.841 (2020)
Risico’s  
Ontwikkelingen De bestuurlijke banden tussen de 13 Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap worden verder verstevigd om desgewenst of zo nodig een vuist te maken richting centrale overheid of richting Brussel. Dit krijgt vorm in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Hoofddoel van de VZG blijft het behartigen van belangen die de leden als gemeentelijke organisaties gemeenschappelijk hebben en daar zoveel mogelijk gezamenlijk in op te trekken.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Rechtsvorm Vereniging
Vestigingsplaats Den Haag
Doelstelling en openbaar belang De vereniging heeft tot doel de leden individueel en collectief bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken.
Sub-Programma 4.1 Bestuur en Burgerzaken.
Deelnemende partijen De Nederlandse gemeenten.
Bestuurlijk belang De gemeente is niet rechtstreeks vertegenwoordigd in het bestuur.
Financieel belang Bijdrage in hoofdzaak naar rato van het aantal inwoners.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 61.290
Begroot begroting 2021:  € 63.390
Begroot begroting 2022: € 63.390 (2021)
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 62.379.000 (2020)
Per 31-12-2022: € 62.379.000 (2020)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 0
Per 31-12-2022: € 0
Financieel resultaat Begroting 2022: € - 3.158.000
Risico’s  
Ontwikkelingen De VNG-strategie is neergelegd in de verenigingsstrategie ’Gemeenten 2024’ die de Algemene Ledenvergadering op 5 juni 2019 heeft vastgesteld. Daarin staat beschreven wat de VNG op een groot aantal terreinen collectief wil oppakken, waarbij samenwerking hét centrale thema van de toekomst is.
Tussen nu en 2024 moet de lokale democratie worden versterkt en gevitaliseerd. Dat heeft consequenties voor de verhouding tussen de gemeenten en hun inwoners, voor het anders, innovatiever oppakken van de nieuwe gemeentelijke taken en voor de samenwerking met partners op alle niveaus.
Daarnaast is in de Algemene Ledenvergadering van juli 2020 besloten om ‘VNG Realiseert’ steviger neer te zetten. ‘VNG Realiseert’ ontwikkelt processen en programma’s en begeleidt ict-oplossingen voor gemeenten met de inzet dit zo uniform te doen dat de meeste gemeenten deze oplossingen kunnen gebruiken en/of implementeren.
In 2021 zullen de herverdelingsvraagstukken Gemeentefonds en Sociaal Domein weer veel aandacht vragen in de verdere onderhandeling met het Rijk en in de aanloop naar de landelijke verkiezingen in 2021. In het kader van COVID-19 heeft de VNG veel coördinerend werk gedaan voor de gemeenten in het kader van noodverordeningen, ontwikkelen en implementeren van regelingen en onderhandelingen met het Rijk over vergoedingen en compensaties. De verwachting is dat in 2022 het groei- en herstelprogramma corona de nodige aandacht zal vergen van de VNG.

Stichting Renesse
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Renesse
Doelstelling en openbaar belang Met de beschikbare middelen geldelijke bijdragen verstrekken voor activiteiten binnen de gemeente Schouwen-Duiveland van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard en objecten met een cultuurhistorische waarde en/of een uniek karakter, niet zijnde gebouwen.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen Stichting Renesse, gemeente Schouwen-Duiveland, stichtingen en burgers individueel binnen de gemeente Schouwen-Duiveland op de aandachtsgebieden van de Stichting Renesse.
Bestuurlijk belang Niet rechtstreeks, de gemeente benoemt de bestuursleden.
Financieel belang

De Raad van toezicht van de Stichting Renesse vraagt om goedkeuring van de opgestelde begrotingen en jaarstukken, dit in overeenstemming met de bepalingen in de statuten van de stichting. Door middel van deze goedkeuring wordt de controlerende taak van de gemeente uitgevoerd. Daarmee wordt de gemeentelijke rol bevestigd.

Bij het opheffen van de stichting vervalt het vermogen aan de gemeente.

Bijdragen

Werkelijk jaarrekening 2020: € 0
Begroot begroting 2021: € 0
Begroot begroting 2022: € 0

Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 14.751.688 (stand 01-01-2019, cijfers jaarrekening 2019)
Per 31-12-2022: € 16.304.021 (stand 31-12-2019, cijfers jaarrekening 2019)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 407.115 (stand 01-01-2019, cijfers jaarrekening 2019)
Per 31-12-2022: € 344.961 (stand 31-12-2019, cijfers jaarrekening 2019)
Financieel resultaat Begroting 2022: € 11.276
Risico’s  
Ontwikkelingen
 1. Het zelfstandig beheren van het vermogen.
 2. Het verstrekken van subsidies ten behoeve van activiteiten, die passen zijn binnen haar doelstelling.
 3. Het behouden van het culturele erfgoed op Schouwen-Duiveland door investeringen in monumenten en cultureel erfgoed door middel van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.
 4. Het functioneren van de Stichting Renesse regelmatig onder de aandacht van de gemeenschap op Schouwen-Duiveland brengen.

Stichting Obase
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zierikzee
Doelstelling en openbaar belang Het verstrekken van voldoende openbaar primair onderwijs in Schouwen-Duiveland.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen De gemeente Schouwen-Duiveland.
Bestuurlijk belang De gemeenteraad benoemt op voordracht van de benoemingscommissie de leden van de Raad van Toezicht, waaronder één lid op bindende voordracht van het ouderdeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en één lid op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, welke voordracht eveneens wordt geacht te zijn gedaan door het ouderdeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Financieel belang Bij (dreigend) faillissement van de stichting kan de gemeente voor de vraag komen te staan welke financiële middelen noodzakelijk zijn om voldoende aanbod van openbaar primair onderwijs te behouden voor haar inwoners. Mogelijk zelfs het bevoegd gezag overnemen met verantwoordelijkheid voor de ontstane tekorten.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 0
Begroot begroting 2021: € 0
Begroot begroting 2022: € 0
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 1.108.437
Per 31-12-2022: € 1.128.650
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 2.397.304
Per 31-12-2022: € 2.319.047
Financieel resultaat Begroting 2022: € 41.180
Risico’s Het risico is gering gelet op het eigen vermogen en de financiële resultaten. 
Ontwikkelingen Stichting Obase geeft uitvoering aan het Koersplan “Samenscholen met Obase 2018-2026”.

Stichting Pontes Scholengroep
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang Het verstrekken van voldoende openbaar voortgezet onderwijs.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen De gemeenten Goes en Schouwen-Duiveland.
Bestuurlijk belang

De gemeente heeft het bestuur op afstand gezet. De gemeenteraad is bevoegd tot:

a. Benoeming leden Raad van Toezicht op voordracht van de Raad van Toezicht.
b. Goedkeuring tot statutenwijziging op voordracht van de Stichting.
c. Goedkeuring tot ontbinding van de Stichting op voordracht van de Stichting.
d. Besluit tot ontbinding bij ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet door de Stichting.
e. Goedkeuring tot juridische fusie waarbij de Stichting verdwijnt.
f. Goedkeuring tot juridische splitsing waarbij een door de Stichting in stand gehouden openbare school overgaat naar een andere rechtspersoon.

Financieel belang Bij (dreigend) faillissement van de stichting kan de gemeente voor de vraag komen te staan welke financiële middelen noodzakelijk zijn om voldoende aanbod van openbaar voortgezet onderwijs te behouden voor haar inwoners. Mogelijk zelfs het bevoegd gezag overnemen met verantwoordelijkheid voor de ontstane tekorten.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 0
Begroot begroting 2021: € 0
Begroot begroting 2022: € 0
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 4.786.000
Per 31-12-2022: € 5.145.000
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 7.832.000
Per 31-12-2022: € 7.414.000
Financieel resultaat Begroting 2022: € 101.838
Risico’s Voor Pieter Zeeman geldt dat het onderwijs niet gewaarborgd kan worden als het aantal bezoekende leerlingen onder een kritische norm komt.
Dit heeft tot gevolg dat het pand leeg komt te staan en dat leerlingen moeten reizen naar andere scholen buiten de gemeente.
Ontwikkelingen Pieter Zeeman heeft medio 2018 het Koersplan “ Met jouw talent vooruit” vastgesteld met daarin onder andere een persoonsgerichte benadering van de leerlingen en gestart met de uitvoering.

Stichting Dataland
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats

Gouda

Doelstelling en openbaar belang Het breed toegankelijk maken en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties. Vanaf 2007 hebben wij toegang tot een webapplicatie waar wij online geïnformeerd worden over de validatie van gemeentelijke vastgoedgegevens.
Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens.
Deelnemende partijen Nederlandse gemeenten en de Bank voor Nederlandse Gemeenten.
Bestuurlijk belang Gemeente maakt geen deel uit van het bestuur. Wel is er zeggenschap in de Algemene vergadering van certificaathouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (0,3 %).
Financieel belang De gemeente bezit 22.231 certificaten à € 0,10. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen kosten.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020:
Begroot begroting 2021:
Begroot begroting 2022:
Eigen vermogen Per 01-01-2022: €
Per 31-12-2022: €
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: €
Per 31-12-2022: €
Financieel resultaat Begroting 2022: € 
Risico’s Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag. Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. De ontwikkeling van het eigen vermogen van DataLand is neutraal of positief.
Ontwikkelingen

Intentie is dat de activiteiten per 1 januari 2022 worden geïntegreerd in die van de Dienst Kadaster en de VNG. Inmiddels is de dataverzameling en data-ontsluiting al overgedragen aan het Kadaster en worden de aangeboden opleidingen ingebed in de structuren van de VNG. Vanaf 1 januari 2022 zal de volledige dienstverlening van Dataland zijn overgedragen.

Op 25 maart 2021 is het definitieve besluit genomen om zowel de Stichting Administratiekantoor DataLand als de Vennootschap DataLand B.V. met ingang van 31 maart 2022 te ontbinden. Op basis van de huidige financiële inzichten kunnen we stellen dat de voorgenomen opheffing van DataLand zonder extra bijdragen van de in de Stichting participerende gemeenten kan gebeuren.  De verwachting is dat de gemeente Schouwen-Duiveland als certificaathouder een deel van de inleg terugontvangt.

Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zierikzee
Doelstelling en openbaar belang De stichting heeft onder meer ten doel gelegenheid te bieden voor bewegingsonderwijs en tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen, sport te beoefenen en het beheer en de exploitatie van sportfaciliteiten.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen

Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland, gemeente Schouwen-Duiveland en (in eerste instantie) de drie gebruikers van de nieuwe buitensportaccommodatie Lange Blokweg Zierikzee.
Momenteel is de hockeyvereniging nog de enige gebruiker van die accommodatie; korfbal- en handbalvereniging hebben de gebruikersovereenkomst opgezegd. 

Bestuurlijk belang De gemeente maakt geen deel uit van het bestuur. Wel worden de bestuurders benoemd (en geschorst) door burgemeester en wethouders. 
Financieel belang Aan de stichting is een lening verstrekt.
Bijdragen

Werkelijk jaarrekening 2020: € 18.444*
Begroot begroting 2021: € 17.977*
Begroot begroting 2022: € 17.977*

*o.b.v. onze eigen jaarrekening en begrotingen. De jaarrekening en begrotingen van de stichting zijn nog niet opgesteld.

Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 
Per 31-12-2022: € 
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 
Per 31-12-2022: € 
Financieel resultaat Begroting 2022: € 
Risico’s De stichting heeft ingeteerd op haar vermogen, omdat twee gebruikers hebben opgezegd, waardoor geen huur meer werd ontvangen. Dit terwijl de lasten van de huur, de aflossing en rente van de lening en de gemeentelijke lasten van het betreffende complex jaarlijks doorgaan. 
Ontwikkelingen Het beleid is gericht op het realiseren van synergievoordelen vanwege de samengebrachte sportfaciliteiten en hoe sportverenigingen hier meerwaarde aan kunnen ontlenen. Het ligt in de bedoeling de accommodaties betreffende sportvereniging MZC’11 en atletiekvereniging Deltasport toe te voegen.

P10
Rechtsvorm Overige verbonden partijen
Vestigingsplaats De gemeente Opsterland fungeert als penvoerende gemeente.
Doelstelling en openbaar belang Het doel van de P10 (grote plattelandsgemeenten met vergelijkbare opbouw en problematiek) is in eerste aanleg krachtenbundeling om gezamenlijk een steviger gesprekspartner te zijn van het Rijk, de VNG en andere partijen. Verder kunnen de deelnemers veel leren van elkaars ervaringen en aanpak op de diverse domeinen waar specifiek plattelandsproblematiek speelt.
Sub-Programma a. Bestuur en Burgerzaken.
Deelnemende partijen 29 gemeenten waaronder Schouwen-Duiveland vormen samen de P10-gemeenten.
Bestuurlijk belang P10 is een samenwerkingsverband van inmiddels 29 grootste plattelandsgemeenten. In het algemeen bestuur van de P10 hebben twee collegeleden namens onze gemeente zitting.
Financieel belang Bijdrage per inwoner.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: 7.500
Begroot begroting 2021:  7.500
Begroot begroting 2022: 7.500 (2021)
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 49.172 (2021)
Per 31-12-2022: € 49.172 (2021)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 0
Per 31-12-2022: € 0
Financieel resultaat Begroting 2022: € -11.000 (2021)
Risico’s  
Ontwikkelingen

Invloed uitoefenen en aandacht vragen voor de specifieke positie van het platteland in de navolgende dossiers:

 • herverdeling van het gemeentefonds
 • ontwikkelingen in het sociale domein
 • deelname werkgroepen Interbestuurlijke Programma’s (IBP)
 • mobiliteit en bereikbaarheid
 • nieuwe omgevingswet

Kennisuitwisselingen op de navolgende onderwerpen:

 • economische ontwikkeling agrarische sector
 • leefbaarheid platteland
 • beschikbaarheid voorzieningen en mobiliteit
 • demografische ontwikkeling

Het plattelandsonderzoek P10 dat in het kader van het 10-jarig jubileum is uitgevoerd en opgeleverd is vervat in een door het Algemeen Bestuur vastgesteld vijfpuntenplan.

Stichting Bibliotheek Oosterschelde
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats Heinkenszand
Doelstelling en openbaar belang Bijdragen aan en de basis  te vormen voor de kennis- en informatiesamenleving.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Bestuurlijk belang Niet rechtstreeks, maar bij absentie van een bestuur kan het college bestuursleden benoemen.
Financieel belang  
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: € 742.414
Begroot begroting 2021: € 758.747
Begroot begroting 2022: € 765.576
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 41.489
Per 31-12-2022: € 30.047
Vreemd vermogen 

Per 01-01-2022: € 1.301.685 (per 31dec20)
Per 31-12-2022: € 1.301.685 (per 31dec20)

Financieel resultaat Begroting 2022: € 0
Risico’s De stichting heeft geen weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie zelf op te vangen. Tekorten worden door de deelnemende gemeenten bijgepast op basis van de overeenkomst op basis van inwonertal.
Ontwikkelingen
 • Structureel worden activiteiten uitgevoerd conform de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken, waaronder trainingen voor taal en digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld via het (digi)Taalhuis (ontwikkeling en educatie) en (doelgroep) bijeenkomsten en lezingen (ontmoeting en debat).
 • Het programma ‘de Bibliotheek op school’ (dBos) wordt uitgebreid van 4 naar (bijna) alle scholen op Schouwen-Duiveland.

Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelde (SMWO)
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats Goes
Doelstelling en openbaar belang De organisatie draagt bij aan zelfredzaamheid en participatie.
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau.
Deelnemende partijen De gemeenten in de Oosterschelderegio met ondersteuning van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).
Bestuurlijk belang Geen.
Financieel belang Gemeente subsidieert de stichting.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: €2.118.382
Begroot begroting 2021: €1.990.272 
Begroot begroting 2022: €1.990.272
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 3.887.925 (31dec20)
Per 31-12-2022: € 3.887.925 (31dec20)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 2.433.603 (31dec20)
Per 31-12-2022: € 2.433.603 (31dec20)
Financieel resultaat Begroting 2022: € 0
Risico’s  
Ontwikkelingen

SMWO voert zijn activiteiten uit op basis van het gemeentelijk ambitiekader.
SMWO heeft een Meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Deze is vormgegeven langs drie sporen:

 •  Werken in de wijk; we zijn daar waar het gebeurt, dicht bij onze klanten: de inwoners. We zijn de ogen en oren van de gemeenten in wijken en dorpen.
 • Werken aan positieve gezondheid; het bijdragen aan het vermogen van mensen om – vanuit het principe van regie - met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Kwetsbare mensen hebben hierbij specifiek onze aandacht.
 • Werk aan de winkel; SMWO is een flexibele en wendbare organisatie in de regio waar niemand omheen kan. We bieden maatwerk aan klanten en opdrachtgevers waarbij vakmanschap en expertise van medewerkers cruciaal zijn, evenals kwalitatief goede zorg.

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuid-West Nederland (RIEC)
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats Tilburg
Doelstelling en openbaar belang Informatiedeling op gebied van BIBOB zaken, witwaspraktijken en risicovolle criminele gedragingen voor lokaal bestuur. 
Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens.
Deelnemende partijen Alle partners in de (deel-) provincies Zeeland en West-Brabant.
Bestuurlijk belang Geen
Financieel belang Een bijdrage per inwoner.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: €15.328
Begroot begroting 2021: €26.751
Begroot begroting 2022: €26.751
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € niet bekend
Per 31-12-2022: € niet bekend
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € niet bekend
Per 31-12-2022: € niet bekend
Financieel resultaat Begroting 2022: € niet bekend
Risico’s Niet van toepassing
Ontwikkelingen Beleidsmatige uitwerking van de bewustwording van de risico’s over ondermijnende criminaliteit. Niet alleen bij horeca aangelegenheden, maar ook bij grote bouwprojecten en aanbestedingen is het in de toekomst wenselijk een risicotoets in te bouwen. 

Samenwerkingsverband Grevelingen
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats Locatie Staatsbosbeheer (SBB) te Schiedam en Haven van Bommenede Zonnemaire.
Doelstelling en openbaar belang Behartiging in onderlinge samenhang van de belangen van natuur, landschap, openluchtrecreatie en visserij.
Sub-Programma 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland.
Deelnemende partijen Provincie Zeeland, de gemeente Goeree-Overflakkee (bestuurlijk) en Staatsbosbeheer (gebiedsbeheerder), Rijkswaterstaat en het waterschap (adviserend). Daarnaast is er een overleg de Natuur- en Recreatie- Adviescommissie Zuidwestelijke Delta (NRAC) waaraan gebruikers (ondernemers, belangenorganisaties etc.) in het gebied van de Grevelingen deelnemen.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zitting in het Bestuurlijk Overleg Grevelingen, samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland.
Financieel belang Een (deelnemers)bijdrage.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: 20.135
Begroot begroting 2021: 20.700
Begroot begroting 2022: 21.000
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 9.129.818
Per 31-12-2022: € 9.128.818 (2021)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 0
Per 31-12-2022: € 0 
Financieel resultaat Begroting 2022: € 0
Risico’s Onze gemeentelijke bijdrage ligt vast in de overeenkomst Samenwerkingsverband Grevelingen. Vooralsnog worden de eventuele financiële risico’s nihil geacht.
Ontwikkelingen In 2020 is het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen vastgesteld. Aansluitend is een uitvoeringsprogramma met alle projecten voor de Grevelingen voor de periode 2020-2025 vastgesteld. Bij de uit te voeren projecten is de inzet om zoveel als mogelijk synergievoordelen te realiseren ten behoeve van het project Getij Grevelingen om de kosten ten behoeve van de compenserende en mitigerende maatregelen ten behoeve van dit project te verlagen. Onze bijdrage in het Bestuurlijk Overleg Grevelingen blijft vooralsnog gelijk.

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats

Middelburg

Doelstelling en openbaar belang De stichting koppelt de justitiële keten en de zorg- en welzijnsketen fysiek aan elkaar om op een zo effectief mogelijke wijze criminaliteit, recidive en overlast tegen te gaan en daarmee de (sociale) veiligheid in Zeeland te verhogen.
Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens.
Deelnemende partijen Alle 13 Zeeuwse gemeenten en andere relevantie maatschappelijke partners.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de stichting bestaat uit een afgevaardigde van het College Zorg en Welzijn (de dertien wethouders Zorg van de provincie Zeeland), een afgevaardigde van het bestuursoverleg Integrale Veiligheid (de overlegstructuur van de dertien burgemeesters van de provincie Zeeland), Politie Zeeland-West-Brabant en het Openbaar Ministerie.
Financieel belang Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis en zorgcoördinatie mensenhandel een bedrag per inwoner.
Bijdrage coördinatie re-integratie (nazorg) ex-gedetineerden op basis van de verdeelsleutel 50% en 50% van de uitstroom detentie.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: €21.281
Begroot begroting 2021: €21.995 
Begroot begroting 2022: €21.995 
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 149.556 (31-12-2020)
Per 31-12-2022: € 149.556 (31-12-2020)
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: €0
Per 31-12-2022: €0
Financieel resultaat Begroting 2022: € niet bekend
Risico’s Niet van toepassing
Ontwikkelingen  

Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
Rechtsvorm Organisatie met een maatschappelijk of algemeen belang.
Vestigingsplaats Middelburg
Doelstelling en openbaar belang Behartiging van de belangen van Zeeland door onderlinge samenwerking van de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland door afstemming van agenda’s en programma’s en een samenhangende en uniforme lobby naar de landelijke en Europese overheid.
Sub-Programma a. Bestuur en burgerzaken.
Deelnemende partijen Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en alle dertien Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Het OZO kent een lichte samenwerkings- en organisatievorm. De gemeente heeft zitting in het Bestuurlijk Overleg OZO.
Financieel belang Bedrag per inwoner.
Bijdragen Werkelijk jaarrekening 2020: 34.152
Begroot begroting 2021: 34.552 
Begroot begroting 2022: 34.552
Eigen vermogen Per 01-01-2022: € 0
Per 31-12-2022: € 0
Vreemd vermogen  Per 01-01-2022: € 0
Per 31-12-2022: € 0
Financieel resultaat Begroting 2022: €  0
Risico’s  
Ontwikkelingen In 2019 zijn de verdergaande afspraken gemaakt en vastgelegd tussen de Zeeuwse overheden op grond van het rapport “#Hoe dan?”. In 2019 heeft de samenwerkingsorganisatie verder vorm gekregen door het oprichten van een kleine ondersteuningsorganisatie. In 2020 is gewerkt aan het instellen van werkgroepen per onderwerp van de Zeeuwse Agenda door ambtelijke afvaardiging vanuit de provincie, het waterschap en de dertien Zeeuwse gemeenten. Het doel hiervan is de betrokken portefeuillehouders inhoudelijk nog beter te voeden ten behoeve van de Zeeuwse lobby maar ook in dossiers als herijking gemeentefonds, herijking sociaal domein, uitvoeringslasten Klimaatakkoord gezamenlijk op te trekken en met één Zeeuwse boodschap te komen.