Provinciale begrotingscirculaire 2023 (begrotingstoezicht)

Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland hebben de wettelijke taak om financieel toezicht te houden op onze begroting. Hiertoe verstrekken zij ieder jaar een begrotingscirculaire met daarin relevante en actuele informatie over de wijze waarop zij onze begroting en meerjarenraming beoordelen. Op 5 april 2022 ontvingen wij de begrotingscirculaire 2023 (zie bijlage A). Ieder jaar is sprake van een aantal actuele onderwerpen waar GS bij haar beoordeling van onze begroting specifiek aandacht op vestigen. Voor de begroting 2023 – 2026 zijn de volgende onderwerpen van belang voor uw raad:

Inzicht in de structurele begrotingspositie
Het inzicht in de structurele begrotingspositie blijft een belangrijk aandachtspunt voor GS. Zij dringen er wederom op aan het begrotingssaldo, zowel voor het betreffende begrotingsjaar als voor de meerjarenraming, inzichtelijk te presenteren. Dit houdt in dat de meerjarenbegroting inzicht moet geven in het structurele begrotingssaldo, nadat deze is gecorrigeerd met de incidentele baten en lasten. Zij adviseren het structureel begrotingssaldo op deze wijze in het raadsvoorstel en de aanbiedingsbrief of in de inleiding van de begroting op te nemen. 
Daarnaast adviseren zij inzicht te geven in structurele mutaties uit reserves en het verloop van de reserves inzichtelijk te maken.

Meerjarenbegroting gemeente Schouwen-Duiveland:
Wij geven in de meerjarenbegroting inzicht in de incidentele baten en lasten, in de structurele begrotingspositie, de structurele mutaties uit reserves en in het meerjarig verloop van de reserves. Het advies van GS om het structurele begrotingssaldo nadrukkelijker te communiceren nemen wij mee met het opstellen van de begroting.

Inzicht in de financiële positie
Het financieel gezond houden van een gemeente gaat verder dan een sluitende begroting. Deze wordt ook beoordeeld aan de hand van financiële kengetallen. Hiertoe schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) een aantal verplicht op te nemen financiële kengetallen voor, inclusief een beoordeling van de onderlinge verhouding daartussen in relatie tot de financiële positie. GS adviseren de voorgeschreven beoordeling van de kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Meerjarenbegroting gemeente Schouwen-Duiveland:
In de door de raad in juli 2019 vastgestelde Kadernota Risicomanagement & Rechtmatigheidsverantwoording liggen de streefwaarden vast voor financiële kengetallen aan de hand waarvan wij kunnen monitoren dat we als gemeente financieel gezond blijven. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting geven wij meerjarig inzicht in de ontwikkeling van deze kengetallen en aan de hand daarvan een beoordeling van onze financiële positie. 

Taakstellingen
GS zien, behalve het benoemen van de stelposten en taakstellingen, ook het concreet toelichten van de wijze waarop de voorgenomen bezuinigingen en het nieuwe beleid voor de komende jaren zijn vertaald in de begroting, als noodzakelijke informatie voor uw en ons inzicht in en de beoordeling van de financiële positie.  Zij adviseren een integraal beeld van de opgenomen bezuinigingsmaatregelen, taakstellingen, stelposten en reserveringen en de voortgang hierop te presenteren in een paragraaf Taakstellingen en stelposten.

Meerjarenbegroting gemeente Schouwen-Duiveland:
Het advies van GS inzicht te geven in (de voortgang van) de bezuinigingsmaatregelen betrekken wij bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Wij bemerken bij uw raad ook behoefte aan inzicht hierin. Over de voortgang van onze maatregelen op grond van de bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte wordt u, zoals toegezegd, via onze financiële rapportages in 2022 reeds geïnformeerd.

Bezuinigingen op het onderhoud
Een gemeente is verantwoordelijk voor een veilige en duurzame leefomgeving voor haar inwoners en geeft daarom ieder jaar grote bedragen uit aan het verkrijgen, vervaardigen en onderhouden van kapitaalgoederen. Denk onder andere aan wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Indien er in de meerjarenbegroting bezuinigingen op het onderhoud worden opgenomen, worden deze door GS alleen onder de volgende voorwaarden als reëel beoordeeld:

  • Het lagere kwaliteitsniveau van het onderhoud van de kapitaalgoederen leidt niet tot achterstallig onderhoud of onveilige situaties. Dit dient aannemelijk te worden gemaakt.
  • De raad stelt een actueel beheerplan vast op basis van het lagere kwaliteitsniveau.

Meerjarenbegroting gemeente Schouwen-Duiveland:
Vanuit de bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte is vanaf 2021 een structurele bezuiniging van € 400.000 ingeboekt door het verlagen van het kwaliteitsniveau op het wegenonderhoud. Wij stellen in 2022 het wegenbeheerplan op, waarin de effecten van de verlaging van het kwaliteitsniveau op eventueel achterstallig onderhoud worden betrokken. 


Overige actuele ontwikkelingen
Daarnaast vermelden GS in hun begrotingscirculaire een aantal actuele ontwikkelingen. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage A.