Inleiding

Voor u ligt de Kadernota Programmabegroting 2023-2026 (hierna genoemd Kadernota). Deze Kadernota gaat in op de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen die relevant zijn voor het opstellen van de Programmabegroting 2023-2026.