Collegeprogramma 2022-2026

Op het moment van vaststellen van de Kadernota door het college voor een tijdige behandeling door uw raad is nog geen sprake van een vastgesteld collegeprogramma 2022-2026. De besluitvormingsprocessen wat betreft Kadernota en het collegeprogramma kruisen elkaar. De onderhandelingen tussen de coalitievormende partijen lopen nog. De coalitievormende partijen hanteren bij de onderhandelingen op grond van alle huidige omstandigheden en factoren de volgende uitgangspunten:

•    De onzekere financiële ontwikkelingen wat betreft afspraken met het Rijk, inflatie en kostprijsontwikkeling worden in acht genomen;
•    De ambities worden afgestemd op de provinciale en landelijke opgaven op het gebied van energie, milieu en duurzaamheid;
•    Het collegeprogramma wordt zodanig opgezet dat er voldoende flexibiliteit is om met de onzekere en mogelijk veranderende omstandigheden om te gaan;
•    De financiële consequenties moeten passen binnen de kaders voor een gezonde financiële positie van de gemeente.

Het opstellen van het nieuwe collegeprogramma is een proces van tekenen én rekenen, waarbij de voorgenomen ambities geen inbreuk opleveren voor het behoud van een gezonde en solide financiële positie van de gemeente. Na afronding van de formatie voegen wij de financiële gevolgen van het collegeprogramma via een addendum toe aan de Kadernota, zodat dit addendum betrokken kan worden bij de bespreking van de Kadernota in de raadscommissievergaderingen en de raadsvergadering.