Addendum

In de gemeenteraadsvergadering van 8 juni 2022 behandelde de raad het Coalitieakkoord 2022-2026 “Samen Koers Houden” voor de nieuwe bestuursperiode. In dit Coalitieakkoord zetten wij de ingezette koers van de voor ons liggende bestuursperiode door, echter de omstandigheden om ons heen zijn enorm veranderd. We leven in een onzekere tijd door de pandemie, de oorlogssituatie in Oekraïne, de klimaat- en stikstofcrisis, de situatie op de woning- en arbeidsmarkt, de inflatie en de oplopende rente en grondstofprijzen. Dat vraagt van ons dat we in de komende bestuursperiode slagvaardig anticiperen op ontwikkelingen. Daarom beperkt het Coalitieakkoord zich op de hooflijnen. 
De inzet van de coalitievormende partijen is om dit, net zoals afgelopen bestuursperiode is gebeurd, vorm te geven met de gehele raad. Een belangrijke basis voor hoe we dat met elkaar gaan doen is gelegd in het unaniem vastgestelde Raadsakkoord. Een mooi initiatief, zeker in deze onzekere tijd! 

In dit addendum geven wij een eerste grove financiële vertaling van de in het Coalitieakkoord opgenomen ambities. De verdere uitwerking van het Coalitieakkoord volgt in de programmabegroting 2023-2026 en in raadsvoorstellen, dan wel programmabegrotingen in de komende jaren. Via de programmabegrotingen volgen dekkingsvoorstellen en vindt integrale afweging plaats. Hierover behoudt uw raad het budgetrecht.

Een eerste grove financiële vertaling geeft het volgende beeld. Voor een toelichting op de beleidsvoornemens verwijzen wij naar de betreffende onderdelen van het coalitieakkoord. De ambities worden in 2022 voortvarend opgepakt. Indien dit leidt tot het al opnemen van budgetten in het jaar 2022 komen wij hiervoor in 2022 met aparte voorstellen. 

Coalitieakkoord Beleidsvoornemen 2022 2023 2024 2025 2026
1.1.1 Klimaatregisseur 1 fte 98.000 98.000 98.000 98.000
1.1.2 Energieplein Bedrijventerrein Zuid Zierikzee 100.000 100.000 100.000
1.1.2 Intensivering verduurzamingsubsidies 150.000 150.000 150.000 150.000
1.3.2 Programma Innovatievouchers 100.000 100.000 100.000 100.000
2.1.4 Kerninitiatieven schoolbus 180.000 180.000 180.000 180.000
2.1.7 Cultuurplein Centree – eenmalig 225.000
2.1.7 Cultuurplein Centree - meerjarig 38.000 39.000 24.000
2.1.8 Aansluiting op provinciale subsidie Watersnoodmuseum 110.000 120.000 120.000
2.2.1 Bijdragen onrendabele top woningbouw (starters, semi-permanent, versnelling, modulebouw – afhankelijk van exploitatieopzet) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
2.3.2 Externe kosten versterking advies-, stads-, dorps- en wijkraden (cursussen, coaching) 45.000 45.000 45.000 45.000
3.1.5 Huisvestingsopgave reddingsbrigade p.m. p.m. p.m.
3.2.1 Onderzoek fietsnetwerk 50.000
3.2.1 Realisatie fietsparkeerplekken (incl. evt. oplaadvoorz./toezicht/reparatie 25.000 25.000 25.000
4.1.1 Platform overheids- en burgerparticipatie 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
4.1.1 Beleid overheids- en burgerparticipatie 15.000
4.1.4 Verhoging personeelsbudget t.b.v verlaging werkdruk - structureel 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
4.1.4 Verhoging personeelsbudget t.b.v. verlaging werkdruk – incidenteel 50.000 50.000
4.1.4 Extra impuls personeels- en arbeidsmarktbeleid 90.000 450.000 700.000 700.000 700.000
4.1.4 Bestuursperiode 5e wethouder 50.000 100.000 100.000 100.000 50.000
4.1.6 Kosten opclassificatie p.m. p.m. p.m. p.m.
Totaal 1.108.000 2.032.000 2.162.000 2.038.000 1.798.000
Waarvan incidenteel 508.000 534.000 414.000 290.000 50.000
Waarvan structureel 600.000 1.498.000 1.748.000 1.748.000 1.748.000

In de kadernota namen wij een aantal scenario’s op over de mogelijke ontwikkeling van de beschikbare budgettaire ruimte. Deze ontwikkeling is sterk afhankelijk van de keuzes die het kabinet maakt over de middelen voor gemeenten via het Gemeentefonds. Via de maartbrief 2022 van het ministerie van BZK waren de keuzes vanuit het regeerakkoord kenbaar gemaakt. In de meicirculaire 2022 volgt de definitieve uitwerking hiervan, als wordt daarin de herverdeling van het gemeentefonds definitief bekend gemaakt. In deze circulaire zien we vaak grillige effecten. Bij de behandeling van de kadernota in de raad van 4 juli 2022 informeren wij u, vooruitlopend op het daarover te behandelen raadsvoorstel in september 2022, over de uitkomsten van de meicirculaire voor onze gemeente.

Het slechtste scenario laat zien dat bovenstaande ambities financieel haalbaar zijn. Kanttekening hierbij is echter dat het effect van de huidige hoge inflatie, energie en brandstofprijzen en stijgende rentepercentages nog niet bekend is. Ook hiervan geven wij u een eerste indicatie tijdens de behandeling van de kadernota in de raad van 4 juli 2022.