Aanvullende suggesties Raad

We stellen het uiteraard op prijs als u nog andere kaderstellende voorstellen aanreikt, die wij kunnen betrekken bij de voorbereiding op de aan te bieden programmabegroting 2023-2026. Wij wachten uw reactie met belangstelling af.